Politikkområder

Velferd og arbeidsliv

De Grønne ønsker å bevare og bygge videre på den norske velferdsstaten, men vil samtidig ha et arbeidsliv som gjør det enklere å kombinere jobb, frivillig innsats og omsorgsoppgaver i familien.

Arbeid til alle

Å arbeide gir oss muligheten til å bruke våre evner og bruke tiden til noe meningsfullt, og tilbyr et sosialt fellesskap. De Grønne vil arbeide for at alle får en jobb å gå til og redusere arbeidsledighet. Men en heltidsjobb vil ikke være tilgjengelig for alle hele tiden. Derfor må vi ha et sosialt sikkerhetsnett som fanger opp de som faller utenfor og hjelper dem tilbake i arbeidslivet, og som gir de som er varig uføre et verdig liv.

Kortere arbeidstid og økt status for frivillig arbeid

De Grønne ønsker kortere arbeidstid, ved at arbeidstakeren tar ut produktivitetsvekst i form av mer fritid fremfor lønnsvekst. Vi ønsker også å gjøre det lettere å gå ned i deltidsstilling for de som ønsker det. Med kortere arbeidstid blir det også mulig å fordele lønnet arbeid på flere, og lettere å kombinere arbeid og omsorgsoppgaver for den enkelte. Samtidig støtter vi kravet om full stilling for de som går i ufrivillig deltid over lang tid.

De Grønne ønsker å styrke den frivillige sektoren i økonomien. Større aksept for å bruke mer av tiden sin til frivillig arbeid vil utløse engasjement og bidra til å løse samfunnsoppgaver som ellers ikke ville blitt prioritert. De Grønne ønsker derfor å se på muligheten for å innføre samfunnslønn – en garantert minsteinntekt til alle, og gjennomføre et pilotprosjekt i noen utvalgte kommuner.

Den nordiske modellen må videreføres

Våre sterke fagorganisasjoner har vært et viktig vern mot sosial ulikhet og bidratt til å bygge opp en sterk velferdsstat. Denne tradisjonen må videreføres og brukes aktivt på veien mot en grønn økonomi. De Grønne vil verne om de ansattes rettigheter, men samtidig gjøre arbeidslivet mer fleksibelt sett fra arbeidstakerens ståsted. Vi ønsker samtidig et bedre sosialt sikkerhetsnett for selvstendig næringsdrivende og grundere enn tilfellet er idag.

Vi vil:

  • Videreføre prinsippet om allmenngjøring av tariffavtaler. Vi må innføre solidaransvar som generelt prinsipp i arbeidsmiljøloven, ikke bare knyttet til bransjer med allmenngjorte tariffavtaler.
  • Videreføre arbeidsmiljølovens bestemmelser om vikarbruk, midlertidige ansettelser og deltidskontrakter.
  • Fremme den uformelle økonomien ved å fjerne regler som hindrer egenarbeid når disse ikke er påkrevd av vesentlige helse-, miljø-eller sikkerhetsgrunner.
  • Utrede en ubyråkratisk ordning med samfunnslønn og gjennomføre pilotprosjekter i ulike kommuner for å skaffe erfaring.
  • At arbeidsgivere som ansetter funksjonsnedsatte uten videre skal få økonomiske og tekniske ressurser for tilpasning av arbeidsplassen. Ordningen med funksjonsassistanse skal lovfestes.

Foto: Oslo MDG Hi5 på Oslo S av Monica Løvdahl. Lisens: Creative Commons BY 2.0