Politikkområder

Utvikling og bistand

De Grønne mener Norge har et historisk ansvar for å bidra til en bedre sosial utjevning mellom rike og fattige land. Da er rettferdige handelsbetingelser viktig, men også utviklingsmidler som styrker sivilsamfunn. De Grønne vil innføre en norsk klimaprosent som skal overføres direkte fra oljefondets overskudd til FNs grønne klimafond.

Utvikling og bistand

De Grønne jobber for en jevnere fordeling av ressurser mellom nasjoner og folkegrupper. Vi vil benytte Norges særegne posisjon – både økonomisk og politisk – til å ta et større internasjonalt ansvar. Blant annet krever de alvorlige miljøødeleggelsene og klimaendringene vi står overfor handling i alle land, og et godt internasjonalt samarbeid.

De Grønne ønsker å yte hjelp til selvhjelp gjennom lavterskel utviklingsprogrammer med fokus på styrking av sivilsamfunn. Selv om vi også må stille med nødhjelp i kriser, ønsker vi å reversere dagens utvikling, hvor bistandspenger flyttes fra prosjektbasert utviklingsarbeid til bilateral nødhjelp.

En egen klimaprosent

Store klimaendringer vil først og fremst ramme utviklingsland. Mens det er stor internasjonal enighet om at FN skal bidra til klimatiltak i utviklingsland, venter alle nå på at rike land forplikter seg til å overføre penger til FNs klimafond. Derfor har De Grønne foreslått en norsk klimaprosent på Stortinget. Det vil si at Norge investerer en prosent av vår nasjonalinntekt (ca. 30 mrd. kr) per år direkte fra oljefondets overskudd i FNs klimafond. 

Strukturell utvikling

Når store ressurser flyter fra lavinntektsland til rike land i form av billige råvarer, arbeidskraft og gjeldsrenter, hindrer dette den globale utviklingen. De Grønne jobber for en mer rettferdig verdenshandel. Verdensbanken og Det internasjonale pengefondets strategier for utvikling og handel bør erstattes av ordninger som gir lavinntektsland mulighet til å delta i verdenssamfunnet på likeverdige vilkår som rike land.

Vi vil:

  • Målrette en betydelig del av kapitalen i Statens pensjonsfond utland til forskning og investering innen energi, infrastruktur, klimatilpasning og grønt næringsliv i de fattigste og mest klimasårbare delene av verden.
  • Opprette en norsk klimaprosent.
  • Bygge norsk bistandsarbeid på prinsippet om hjelp til selvhjelp og likeverdighet. Norsk bistand skal ikke bidra til å gjøre land bistandsavhengige.
  • Støtte økologisk landbruk som strategi for å sikre matjord, vann, biomangfold og lokal selvråderett. Norge må følge opp anbefalingene om framtidig jordbruk fra FNs internasjonale gjennomgang av kunnskapen på feltet (IAASTD).
  • Fremme kvinners aktive deltakelse i alle deler av utviklingslandenes økonomiske, politiske og sosiale liv. Kvinner må sikres mot voldelige overgrep.
  • Fremme bistand rettet mot folkeopplysning og frie og uavhengige medier, slik at mottakerlandenes innbyggere selv kan holde sine institusjoner ansvarlige. Dette innebærer også å sette nulltoleranse for korrupsjon som et overordnet mål for alt norsk bistandsarbeid.

Foto:Increase in education = decrease in child marriage av DFID. Lisens: Creative Commons BY-SA 2.5