Politikkområder

Transport og samferdsel

De Grønne vil at frakt av mennesker og varer skal bli mer miljøvennlig. For å få det til, må vi satse på bedre jernbane, sykkel og ferger, samt mer miljøvennlig person- og godstransport. 

Miljøpartiet De Grønne vil bruke penger på tog, ferjer og vedlikehold av de veiene vi allerede har, i stedet for nye motorveier og utvidet kapasitet på riksveiene. I og rundt byene vil vi prioritere veiene til sykkel, gange og kollektivt framfor privatbiler.

Jernbane

Miljøpartiet De Grønne vil snu dagens transporthierarki på hodet. Vi setter fart på bygging av et forutsigbart og moderne togtilbud, og øker jernbanebevilgningene for person- og godstog kraftig. Tog er uten sammenligning den mest miljøvennlige måten å transportere mange mennesker på. Jernbanen er viktig for å nå klimamålene og bedre lufta i byene. Den binder landet vårt sammen og skaper næringsutvikling.

Sykkel

I dag ligger sykkelens andel av reisende i de fleste store norske byene milevis bak sykkelandelen i mange europeiske hovedsteder. Miljøpartiet De Grønne vil  gjøre det lettere å velge sykkel fremfor bil.

Ferger

Vi vil også satse på å få på plass nullutslippsferger. Elektrifisering og biogasslønsing må på plass. I vårt alternative statsbudsjett setter vi av 190 millioner kroner for å få på plass slike løsninger for fergene.

Vi vil:

  • At all utbygging av infrastruktur for skinnegående trafikk skal fullfinansieres av staten.
  • Elektrifisere alle dieseldrevne jernbanestrekninger.
  • Jobbe for at reisetiden mellom Oslo og Bergen på Bergensbanen er nede i høyst 4 timer innen 2020.
  • Ha en kraftig forbedring av sykkelveiene med sammenhengende sykkelveinett i kommunene.
  • Tilrettelegge mer for el-sykkel som et miljøvennlig, praktisk og effektivt kjøretøy
  • Elektfifisere fergene