Politikkområder

Skole og utdanning

Vi ønsker en skole med pedagogisk flerfoldighet og tilrettelegging for hver enkelt elev. Vi vil jobbe for at elevene i skolen kan utvikle et mangfold av ferdigheter og egenskaper. I dag er skolen for teoritung.

La læreren være lærer og barn være barn

De Grønne villa lærere få lov til å være lærere og gjøre det de kan best – gi undervisning med høy kvalitet til elevene. Vi er skeptisk til at skolen pålegges stadig flere instrukser fra det offentlige slik at lærerne må bruke mye av sin tid på rapportering og utfylling av skjemaer. De Grønne ønsker ikke å øke timetallet i skolen (heldagsskole). En stadig større andel av barns tid består av institusjonaliserte fritidsaktiviter, og vi mener det er viktig både at foreldre får tid til å være sammen med barna sine og at barn får mulighet til å leke fritt.

Eleven i sentrum, ikke systemet

Elever er forskjellige, og skolen må legge til rette for at alle kan utnytte sitt potensial til det fulle. I tillegg vil vi gi skolene en moderat utvidet anledning til å gruppere elever etter nivå og interesser, spesielt i matematikk og språkfag. Vi ønsker ikke å innføre karakterer i barneskolen, da elever allerede testes mer enn nok, og mener at Høyre og Fremskrittspartiet må lytte til forskerne, lærerne og elevene som ikke ønsker dette.

Ny giv for yrkesfag

Alt for mange unge opplever at yrkesfag har lav status, at samfunnet verdsetter akademisk utdanning høyere og frykter å møte et utrygt arbeidsliv etter endt utdanning. De Grønne ønsker blant annet at skolen og næringslivet samt kommunene må samarbeide bedre, for å få slutt på den akutte mangelen på lærlingplasser.

Høyere utdanning

De Grønne ønsker frittstående universiteter og høyskoler som kan tilby utdanning og drive forskning etter egne prioriteringer. Universitetene bør være selvstendige stemmer i samfunnsdebatten. De må også få grunnbevilgninger på høyde med internasjonale konkurrenter. Vi ønsker å verne om gratisprinsippet, og mener høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle.

Vi vil:

  • Gi elevene fra og med femte klasse større adgang til valgfag, både praktiske og estetiske fag samt fag med fordypning i for eksempel språk og matematikk.
  • Åpne for en moderat utviding av skolenes anledning til å gruppere elevene etter nivå og interesser, spesielt i matematikk og språkfag.
  • At elever som begynner på yrkesfaglig opplæring skal ha rett til utdanning som fører fram til fagprøve. Offentlige virksomheter må pålegges å ta inn lærlinger.
  • Innføre et tak på 15 elever per gruppe i barneskolen og 20 elever i ungdomsskolen. Tettheten av utdannede lærere skal sørge for kvalifisert veiledning og variert undervisning i hele grunnopplæringen. Andre yrkesgrupper skal også brukes til å gi skolen større variasjon og kvalitet.
  • Sterkt redusere krav til rapportering som ikke er med på å fremme læring.
  • Innføre én time fysisk aktivitet om dagen i grunnskolen, og dessuten gi praktiske emner og ekskursjoner i naturen en større plass i hele grunnskolen.
  • Verne om gratisprinsippet i høyere utdanning.

Foto: Back to School av Phil Roeder Lisens: Creative Commons BY-SA 2.5