Grønn sikkerhetspolitikk – innspill til nytt program 2017-2021

Hva skal vi forsvare?

For alt vi har, og alt vi er, er Forsvarets slagord. Begge deler er i endring. Hva er det verdt å slåss for?

Isen smelter i Arktis, og allerede nå går 80% av skipsfarten i området gjennom norske farvann. Det er avgjørende for Norge at det mellomstatlige samarbeidet om Arktis og nordområdene er godt, både i det daglige og i en krisesituasjon. MDGs forsvars- og sikkerhetspolitiske utvalg foreslår at Arktis skal være sentralt i grønn politikk i neste stortingsperiode. Området er i en særstilling både ressurs- og sårbarhetsmessig. Også andre sårbare naturverdier løftes fram, eksempelvis arbeidet med ecocide.

Menneskerettigheter og demokrati legges til grunn for internasjonal deltagelse. Sivil konflikthåndtering skal brukes så tidlig og så langt mulig; militære operasjoner når det er det eneste som kan fungere. Prinsippet om beskyttelsesansvar legges til grunn, men det kreves klare føringer for deltagelse i internasjonale operasjoner. Arbeid mot atomvåpen og autonome våpensystemer foreslås prioritert.

Utvalget går inn for å opprettholde MDGs eksisterende politikk: «Jobbe for en kjønnsnøytral profesjonalisering av Forsvaret, gjennom blant annet å fjerne verneplikten.» Selv om mange i dag slipper unna militærtjeneste, har Forsvaret anledning til å innkalle alle til sesjon. Hvilke konsekvenser vil det få for landet om det å stille opp for samfunnet blir frivillig? I land med frivillig militærtjeneste er det ikke nødvendigvis like god demografisk spredning i et militærkull som det vi har i Norge. Hva kan vi risikere å miste? Vil det påvirke vår trygghet? Utvalget foreslår også å utrede muligheten for en alternativ, sivil førstegangstjeneste. For må all førstegangstjeneste nødvendigvis være militær? Hvordan vil klimaendringene påvirke behovet for forsvar mot naturkatastrofer, og skal befolkningen involveres i beredskapsarbeidet?

Les forsvarsutvalgets innspill her:

Bakgrunn:

Forsvarsutvalget ble oppnevnt av MDGs sentralstyre, og har hatt følgende mandat:

Tryggleikssituasjonen for Noreg er i endring, både gjennom endringar i trusselbilete knytt til terror, gjennom at Russland har innteke ei meir aggressiv utanrikspolitisk haldning og gjennom at dette også har medført eit kaldare tilhøve mellom Russland og andre europeiske land. Samstundes har Noreg delteke militært i fleire internasjonale militære operasjonar, med intervensjonen i Libya og deltaking i innsats mot piratverksemd i Adenbukta som døme. Temagruppa vert bedne om å kartleggja sentrale spørsmål og dagsaktuell politisk usemje i høve forsvars- og tryggleikspolitikk, og føreslå standpunkt for Dei Grøne med utgangspunkt i prinsipprogrammet. Utvalet vert bede om å sjå på finansiering av det norske forsvaret, særleg knytt til nordområda. Vidare vert utvalet bede om å vurdera norsk deltaking i operasjonar utanlands, og kva retningsliner Miljøpartiet Dei Grøne bør basera seg på i høve slike, med tanke på grunnleggjande grøne mål om å fremma menneskerettar, fred og ikkje-valdelege løysingar, og med omsyn til sentrale folkerettslege prinsipp, inkludert R2P. Her vert det også synt til prinsipprogrammet.

Utvalet skal leggja fram sine vurderingar og tilrådingar skriftleg for programkomiteen innan 15. mars 2016.

Forsvarsutvalget har av tidsbegrensende årsaker holdt seg til å besvare disse spørsmålene, og har i for liten grad fått behandlet enkelte av dem.

Vi oppfordrer programkomiteen i sitt videre arbeid til å se nærmere på disse komplementerende punktene:

• Samfunnssikkerhet og beredskap, Heimevernet og Sivilforsvaret

• Langtidsplanen for Forsvaret

• Internasjonalt sikkerhets- og justissamarbeid (Politiets omverdenanalyse og PSTs ugraderte trusselvurdering er gode kilder)

• Samarbeid med Russland om håndtering av radioaktivt avfall i nord (Natur og Ungdom og Bellona kan gi innspill)

• Stortingsmeldinga om sjøsikkerhet som skal komme våren 2016

• Grenseoppgangen mellom politioperasjoner og militære operasjoner. Forsvarets operasjoner av mer sivil art (fiskerioppsynbistand). I bistandssammenheng er sivilt-militært samarbeid med på å svekke humanitære organisasjoners sikkerhet. Det trenger ikke å være tilfelle i andre sivile sammenhenger. Denne diskusjonen har utvalget ikke hatt tid til å gå i dybden på.

Utvalget har bestått av Herdis Sigurgrimsdottir, Christian Holmboe Ruge, Ingemar Moen, Kjartan Sverdrup og Marion Godager Tveter (leder). Vi har i tillegg innhentet innspill fra ressurspersoner i partiet.