Politikkområder

Velferd og arbeidsliv

De Grønne ønsker å bevare og bygge videre på den norske velferdsstaten, men vil samtidig ha et arbeidsliv som gjør det enklere å kombinere jobb, frivillig innsats og omsorgsoppgaver i familien.

Ta i bruk alle menneskers evner

Å arbeide gir oss muligheten til å bruke våre evner og bruke tiden til noe meningsfullt, og tilbyr et sosialt fellesskap. Men vanlig lønnsarbeid og heltidsjobb fyller ikke alltid dette behovet, og vil i praksis ikke være tilgjengelig for alle hele tiden. De Grønne vil finne løsninger som gjør at flere kan delta og utnytte sitt potensiale både innen- og utenfor det formelle arbeidslivet, uansett alder og livssituasjon.

Kortere arbeidstid og økt status for frivillig arbeid

De Grønne ønsker kortere arbeidstid, både i form av redusert normalarbeidsdag for alle og gode muligheter for å velge deltidsjobb for de som ønsker det. Da blir det også mulig å fordele lønnet arbeid på flere, og lettere å kombinere arbeid og omsorgsoppgaver for den enkelte. Samtidig støtter vi kravet om full stilling for de som går i ufrivillig deltid over lang tid.

De Grønne ønsker å styrke den frivillige sektoren i økonomien. Større aksept for å bruke mer av tiden sin til frivillig arbeid vil utløse engasjement og bidra til å løse samfunnsoppgaver som ellers ikke ville blitt prioritert. De Grønne ønsker derfor å se på muligheten for å innføre samfunnslønn – en garantert minsteinntekt til alle.

Den nordiske modellen må bevares

Våre sterke fagorganisasjoner har vært et viktig vern mot sosial ulikhet og bidratt til å bygge opp en sterk velferdsstat. Denne tradisjonen må videreføres og brukes aktivt på veien mot en grønn økonomi. De Grønne vil verne om de ansattes rettigheter, men samtidig gjøre arbeidslivet mer fleksibelt sett fra arbeidstakerens ståsted.

Vi vil:

  • Videreføre arbeidsmiljølovens bestemmelser om vikarbruk, midlertidige ansettelser og deltidskontrakter.
  • Prøve ut en ordning der fast ansatte kan ta fri i opp til 12 måneder med utbetaling tilsvarende 85 prosent av dagpenger, dersom det finnes en arbeidsløs som kan være vikar i perioden Sørge for mer fleksible arbeidstider og stillingstyper i offentlig sektor. Høy alder alene skal ikke være lovlig grunn for oppsigelse.
  • Fremme den uformelle økonomien ved å fjerne regler som hindrer egenarbeid når disse ikke er påkrevd av vesentlige helse-, miljø-eller sikkerhetsgrunner.
  • Utrede en ubyråkratisk ordning med samfunnslønn og gjennomføre pilotprosjekter i ulike kommuner for å skaffe erfaring.
  • At arbeidsgivere som ansetter funksjonsnedsatte uten videre skal få økonomiske og tekniske ressurser for tilpasning av arbeidsplassen. Ordningen med funksjonsassistanse skal lovfestes.
  • Videreføre prinsippet om allmenngjøring av tariffavtaler. Vi må innføre solidaransvar som generelt prinsipp i arbeidsmiljøloven, ikke bare knyttet til bransjer med allmenngjorte tariffavtaler.

Foto: Oslo MDG Hi5 på Oslo S av Monica Løvdahl. Lisens: Creative Commons BY 2.0