Rettferdig fordeling

Rettferdig fordeling er en forutsetning for at alle mennesker skal få muligheten til å leve rike, trygge og frie liv.

Vi vil:

  • Forebygge fattigdom og sosiale ulikheter gjennom en mer rettferdig skattepolitikk
  • Prioritere tiltak for å hindre barnefattigdom, øke sosialhjelpssatsene med 10 prosent, redusere barnehage- og SFO-priser for lavinntektsfamilier, øke tillegget i barnetrygden for enslige forsørgere og øke overgangsstønaden
  • At minst én prosent av nasjonalinntekten skal gå til bistand og internasjonal solidaritet, samt innføre en klimaprosent hvor én prosent av nasjonalinntekten overføres årlig fra Statens Pensjonsfond Utland til klimatiltak i utviklingsland
  • Styrke det offentlige rettshjelpstilbudet og utvide tilgangen til fri rettshjelp

Like muligheter

Alle skal ha like muligheter i livet uansett bakgrunn. Et solidarisk velferdssamfunn med en sterk, offentlig velferdsstat skal sikre alle innbyggere et verdig liv uten fattigdom og gi god hjelp og støtte til de som trenger det mest. Vi mener at et sterkt demokrati forutsetter rettferdig fordeling av kapital, makt og muligheter og stor personlig frihet, der det trygge fellesskapet og individets identitetsuttrykk er gjensidig rause med og avhengige av hverandre. Vi vil aktivt bruke skattesystemet og sosialhjelpssatsene til å utjevne forskjellene vi fortsatt har i landet vårt.

Norge har i dag et stort udekket rettshjelpsbehov, særlig blant utsatte grupper i samfunnet. Uten fri rettshjelp har mennesker i spesielt vanskelige situasjoner ingen mulighet til å ivareta sin rettsstilling. Vi vil styrke det offentlige rettshjelpstilbudet og utvide tilgangen til fri rettshjelp.

De Grønne ønsker en ny skattepolitikk som både forebygger fremveksten av ulikheter og reduserer de ulikhetene som allerede er skapt. Derfor foreslår vi omfordelingsgrep både gjennom inntektsskatten og formuesskatten.

Internasjonal solidaritet

Vi som lever i dag befinner oss i et ekstraordinært øyeblikk i menneskehetens historie. Veivalgene som tas av vår generasjon blir avgjørende for livsbetingelsene for alle fremtidige generasjoner og angår hele menneskeheten i fellesskap. I årene som kommer må lojaliteten vår rettes utover mot det globale fellesskapet, ikke innover mot nasjonalstaten. De Grønne vil møte nasjonalistiske strømninger med et brennende og grenseløst engasjement for menneskehetens felles fremtid og en oppriktig vilje til å sette hensynet til det globale fellesskapet fremfor kortsiktige nasjonale interesser.

De Grønne mener at bistand og internasjonal solidaritet må prioriteres høyt. Rettferdig fordeling er en forutsetning for at alle mennesker skal få muligheten til å leve rike, trygge og frie liv. Samtidig vil bevaring og bærekraftig forvaltning av naturlige økosystemer forebygge fattigdom. For å klare å gjennomføre FNs bærekraftsmål må klima- og miljøarbeid styrkes betydelig i utviklingspolitikken.

 

Mer om vår fordelingspolitikk finner du i valgprogrammet vårt.

 

 

Tiltak og forslag

  • Klimalov: Våren 2017 vedtok Stortinget en klimalov etter forslag fra De Grønne. Det betyr at norske klimamål nå er vedtatt som norsk lov. Klimaloven gir norsk klimapolitikk en helt ny struktur: nå må alle framtidige regjeringer gjøre rede for klimaeffekten av sine budsjetter hver desember, og vise framgangen for å oppnå klimamålene hver vår. I tillegg får Norge et beregningsutvalg som kan gi klarhet i klimaeffekten av forskjellige klimatiltak
  • I vårt alternative statsbudsjett foreslår en redusert inntektskatt for en norsk gjennomsnittsinntekt med 4100 kr og økt inntektsskatt for høyinntektsgrupper med 4700 kr.
  • Lavere skatt for inntekter lavere enn 650.000 og høyere skatt for inntekter over 650.000 – Dette kan bidra til en redusert skatt på opptil 16.000 kroner for en familie med to voksne hvor begge har under 580.000 kroner i inntekt.
  • Formuesskatt som rammer færre ved å øke bunnfradraget, men samtidig innføre en trinnskattemodell for formuesskatten.
  • Lik tilgang til fri rettshjelp for alle: Vi har fremmet et forslag på Stortinget om å styrke ordnngen med fri rettshjelp.
  • Innføre en klimaprosent for å styrke FNs klimafond ved å overføre midler fra Statens pensjonsfond utland tilsvarende en prosent av Norges BNI.