Kunst og kultur

Kunst og kultur

Vi ønsker et rikt og uavhengig kulturliv som er tilgjengelig for alle.

Vi vil:

 • Sikre et godt og bredt kulturtilbud over hele landet, med omreisende og faste institusjoner, profesjonelle tilbud og amatørgrupper
 • Styrke allmenntilbudet for kulturopplevelser, ved å øke bevilgning til Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken
 • Sikre gode og forutsigbare støtteordninger for kunstnere, kunstnerorganisasjoner og institusjoner innenfor alle kulturfelt, spesielt til det frie feltet
 • Styrke norsk produksjon av musikk, film, spill og andre kulturuttrykk
 • Utrede løsninger for å sikre inntekt for rettighetshavere i de digitaliserte bransjene
 • Stille offentlige lokaler til disposisjon som atelier, fellesverksteder, øvingsrom, konsertlokaler og lydstudioer

Senke terskelen for å se og utøve kunst

Kunst må kunne skapes og oppleves i hele landet. Ulike kunstuttrykk skal være tilgjengelige. De Grønne vil styrke ordninger spesielt rettet mot grupper som ikke oppsøker kunst og kultur til vanlig. Vi skal sørge for god infrastruktur og videreutvikle mangfoldet av kunst og kultur lokalt og nasjonalt.

Stabil offentlig finansiering

Vi vil gi immaterielle verdier som kultur større plass i økonomien på bekostning av ressurskrevende materielt forbruk. Samtidig skal kunsten være fri og finansiering ikke styres av kommersielle hensyn. Det sikres best gjennom gode og forutsigbare offentlige støtteordninger. Særlig viktig er det å føre en mer aktiv politikk for å sikre kunstneres inntekter etter overgangen til digitale medier.

Mer om vår kulturpolitikk finner du i valgprogrammet vårt.

Forslag og tiltak

 • Vi har foreslått en rekke tiltak for å styrke kultur-Norge i vårt alternative statsbudsjett:
  • En statlig utredning av ulike løsninger for kompensasjon for rettighetshavere. I tillegg foreslår vi å øke arrangørstøtten under Kulturrådet slik at det blir enklere å tjene penger på konserter og kunstprosjekter
  • En belønningsordning som premierer institusjoner som lager kunstprosjekter i samarbeid med det frie feltet.
  • Økt støtte til både den kulturelle spaserstokken, den kulturelle skolesekken, styrking av kvaliteten i kunst- og kulturundervisning i grunnskolen, og støtte til å gjøre bibliotekene mer tilgjengelige for nye grupper.
  • Øremerkede midler til utlån/billig utleie av øvingslokaler i kommunene. Kommuner som får til vekselbruk av kulturhus mellom det lokale og det profesjonelle kulturlivet skal premieres gjennom ordningen.
Meny