Helse og omsorg

Babyfot

Foto: Wikipedia. Lisens: Creative Commons BY 2.0

De Grønne er garantist for et sterkt offentlig helsevesen som sikrer alle rett til god behandling.

Vi vil:

 • Ta initiativet til en nasjonal rusreform, hvor rusavhengige skal tilbys faglig god støtte og behandling samtidig som det arbeides aktivt for å redusere og forebygge kriminalitet og skadevirkninger
 • Trappe opp den psykiske helsetjenesten, spesielt rettet mot ungdom
 • Gjennomføre en nasjonal utrullingsplan for trygge skoleveier, slik at flere barn kan sykle og gå til skolen
 • Gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten
 • Styrke norsk forskning på miljøgifter og forurensing og redusere bruken av antibiotika i matproduksjonen i Norge

Forebygging og livskvalitet framfor reparasjon

De Grønne vil føre en helsepolitikk som legger større vekt på å fremme god helse og å forebygge helseskade. Helsepolitikken må ses i sammenheng med andre politikkområder. Vi vil redusere helseskader fra forurensing, redusere tidsklemme, stress, prestasjons- og forbrukspress og fremme sikker, sunn mat,  fysisk aktivitet og daglig mosjon.

Et sterkt offentlig helsevesen, supplert med ideelle og private aktører

De Grønne vil ha et sterkt offentlig helse – og omsorgstilbud som sikrer alle lik rett til god behandling. Et innslag av ideelle og private aktører kan på noen områder gi større mangfold og kvalitet og være et positivt supplement. De Grønne mener det er viktig å motvirke en todeling av helsevesenet der personer med god økonomi kan kjøpe seg til bedre behandling.

Psykiske problemer er blant vår tids folkesykdommer

God psykisk helse er avgjørende for å oppleve god livskvalitet og for å kunne håndtere ulike livssituasjoner på en tilfredsstillende måte. Det må tas tak i de grunnleggende drivkreftene bak denne utviklingen, som økende forbruks- og prestasjonsjag. De Grønne vil derfor ha et særlig løft for psykisk helse i neste stortingsperiode hvor det legges vekt på både forebygging og behandling.

Mindre papirarbeid og mer kvalitet

I dag bruker leger og sykepleiere for mye tid på papirarbeid, mens viktige prioriteringer blir tatt av andre enn helsefagarbeidere. De Grønnes helsepolitikk bygger på tillit til fagfolkene. Helsefaglige vurderinger må også veie tungt i beslutninger om styring og organisering av helsesektoren.

Omsorgstilbudet skal tilpasses den enkelte, ikke standardiseres

Omsorgs- og rehabiliteringsinstitusjoner kan ikke dekke behovet for god livskvalitet og helse for alle omsorgstrengende. Det er derfor behov for andre typer tiltak. Sosiale nettverk, aktiviteter på tvers av generasjoner og fysisk aktivitet er viktig for å forebygge sykdom og lidelser, samtidig som det kan redusere den enkeltes behov for hjelp fra det offentlige. De Grønne vil utvide mulighetene for omsorgslønn.

Gjennom fornuftig bruk av teknologi kan vi øke kvaliteten på behandling og omsorg, og gjøre den godt tilpasset den enkelte bruker.

Rusproblemer skal møtes med hjelp og omsorg, ikke straff

De Grønne vil føre en kunnskapsbasert og human ruspolitikk. Vi går – i tråd med GCDPs anbefaling – inn for å avkriminalisering av rusbruk, noe som vil spare både brukere og samfunnet for belastninger. Vi ønsker også å utrede hvorvidt regulert omsetning av lettere rusmidler kan bidra til skadereduksjon på individ- og samfunnsnivå, med utgangspunkt i erfaringer fra andre land.

Mer om vår helsepolitikk finner du i valgprogrammet.

Tiltak og forslag:

 • Brutto nasjonal livskvalitet: De Grønne mener – som økonomer flest – at BNP er et dårlig mål for befolkningens livskvalitet. Sammen med KrF foreslo vi å utvikle et mål for brutto nasjonal livskvalitet som et supplement til brutto nasjonalprodukt. Helsedirektoratets utredning av temaet fra 2016 støtter bruk av livskvalitetsmåling som styringsverktøy. Vi har for 2017 foreslått å bevilge 7 millioner til arbeidet med samordning av måleverktøy og metode for måling av livskvalitet.
 • Skolehelsetjenesten: I alternativt statsbudsjett foreslo vi 250 nye helsesøsterstillinger i skolehelsetjenesten og satte av 221 millioner kroner til å gi alle menn født i 1992 eller senere gratis HPV-vaksine.
 • Psykisk helsevern: Vi vil ta flere grep for å styrke det psykiske helsevernet i kommunene, inkludert å etablere flere MO-sentre og lavterskelsubstitusjonsbehandlingssentre, og å ansette flere psykologer. Vi foreslo i alternativt statsbudsjett å reversere et kutt på 5 millioner i redusert priskompensasjon for psykisk helsevern.
 • Luftkvalitet: Une Aina Bastholms forslag om forsvarlige grenseverdier for svevestøv førte til et vedtak i Stortinget om å be regjeringen legge fram en sak for Stortinget med tiltak for å redusere svevestøv og annen luftforurensning til nye grenseverdier og videre til et trygt nivå – i tråd med Miljødirektoratets anbefalinger til nasjonale mål i brev av 28. februar 2014. Tiltakene skal utarbeides i tett samarbeid med berørte kommuner.
 • Miljøgifter: Vi har foreslått finansiering av opprydding av miljøgifter i sjøbunn, havner og fjorder langs hele kysten i våre alternative statsbudsjetter og fremmet et eget representantforslag om å fase ut miljøgifter i forbrukerprodukter.
 • Kosthold: Vi har satt av 10 millioner kroner i alternativt statsbudsjett for å styrke opplysningsarbeidet for sunnere kosthold.

Relevante saker

Meny