Fritid og frivillighet

Par drikker kaffe sammen

Frivilligheten i Norge er en enorm ressurs for samfunnet og demokratiet som De Grønne vil støtte opp om og styrke.

Vi vil:

 • Gi frivillige organisasjoner fullt fradrag for merverdiavgift og øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner
 • Forenkle lover, regler og rapporteringskrav som gjelder frivilligheten
 • Legge til rette for etablering av flere frivillighetssentraler og andre former for møteplasser mellom generasjoner, som nærlokalisering av barnehage, skoler og institusjoner for eldre
 • Satse mer på frivillighet og samarbeid mellom det offentlige og sivilsamfunnet for å supplere og styrke kulturtilbudet og velferdstjenester
 • Legge til rette for frivillige og ideelle aktører i offentlige anbudsprosesser

Livskvalitet og velferd

Frivilligheten og sivilsamfunnet bringer folk sammen, knytter bånd mellom mennesker og er et viktig bidrag til livskvalitet og kunnskap. Frivillige og ideelle organisasjoner er dessuten en viktig del av velferdstilbudet. Frivilligheten i Norge er en enorm ressurs for samfunnet og demokratiet som De Grønne vil støtte opp om og styrke.

Ta vare på fellesskapet

Selv om det legges godt til rette for deltakelse i arbeidslivet, så må vi erkjenne at lønnet arbeid ikke alltid er det beste alternativet. For mange vil det være perioder i livet hvor lønnet arbeid er mindre aktuelt. Det kan skyldes nedsatt arbeidsevne, alder, store omsorgsoppgaver i familien eller annet. De Grønne vil legge til rette for at de som ikke deltar i lønnet arbeid likevel kan bidra til fellesskapet gjennom frivillig innsats dersom de ønsker det. Dette kan gjøres ved å styrke frivillighetssentralene eller etablere egne sentre i lokalmiljøet hvor beboerne kan møtes for felles organisering av omsorgsoppgaver eller utføre nabotjenester uten vederlag.

Les mer om fritid og frivillighet i programmet vårt.

Forslag og tiltak

 • Vi har fremmet en rekke forslag i vårt alternativt statsbudsjett for å fremme frivilligheten:
  • Heve grensen for å kreve skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner
  • Sette av mer midler til å kompensere merverdiavgift for frivillige organisasjoner
  • Sette av ekstra midler til frivillige organisasjoner slik at de kan bidra til integreringsarbeidet i kommunene
  • Sette av mer penger enn regjeringen til sosialt entreprenørskap og organisasjoner som arbeider for vanskeligstilte
  • Øke støtten til frivillige organisasjoner som fremmer fysisk aktivitet i nærmiljøet, særlig blant barn og unge
  • Sette av mer penger som frivillige organisasjoner kan søke på for å få utført forskning på egne problemstillinger (forskningen skal utføres av egne forskningsinstitusjoner)

Relevante saker

Meny