Grønn økonomi – omstilling til et bærekraftig velferdssamfunn

Hvordan skal Miljøpartiet De Grønne i perioden 2017-2021 sikre omstillingen til en økonomi og et samfunn som øker livskvaliteten til menneskene uten å overskride økosystemenes bæreevne? Hvordan skal vi sikre verdiskapning, sysselsetting og velferdssamfunnet på lang sikt?

Miljøpartiet De Grønne skal vedta Norges mest spennende politiske program under landsmøtet i 2017. Arbeidet med å utvikle politikken er allerede godt i gang. Som ledd i arbeidet med nytt arbeidsprogram er det satt ned fire temautvalg som skal gi innspill på konkrete spørsmål innenfor fire temaområder.

Denne rapporten legger frem forslag fra temautvalg for økonomi- og næringspolitikk til det pågående programarbeidet i Miljøpartiet De Grønne i 2016.

Grønn økonomi: Omstilling til et bærekraftig velferdssamfunn (Last ned PDF)

Grønn økonomi: Omstilling til et bærekraftig velferdssamfunn (Les på Scribd.com)

 

Bakgrunn

Utvalget for økonomi- og næringspolitikk ble nedsatt av sentralstyret i desember 2015 etter forslag fra programkomitéen.
Følgende medlemmer ble oppnevnt til utvalget:

  • Hallvard Surlien, Oslo (leder)
  • Ruth Bech, Troms
  • Bent Bakkan, Nordland
  • Tore Bergum, Hordaland
  • Tove Strømman, Sør-Trøndelag
  • Per Hjalmar Svae, Hordaland

Et ytterligere medlem ble valgt inn i og har deltatt i utvalget. Vedkommende ønsker å være anonym av hensyn til arbeidsforhold. I løpet av prosessen har Ruth Bech og Bent Bakkan trukket seg fra utvalgets arbeid på grunn av sykdom.

Utvalget har hatt fire møter, ett fysisk og tre på videolink. Vi har hatt kontakt med og fått innspill fra ressurspersoner i partiet, gründere og næringslivsledere, interesseorganisasjoner innen miljø og bioøkonomi og fagpersoner i akademia.

Mandat og avgrensninger

Utvalget fikk følgende mandat for arbeidet:

Norges næringsliv og økonomi står overfor store og krevende endringer. Olje-og gassindustrien, Norges største næring, bidrar tungt til globale klimaendringer, og aktiviteten må derfor fases ut på en ansvarlig måte. Rundt 250.000 nordmenn har i dag arbeidsplasser knyttet til oljeindustrien. Samtidig har fallet i oljeprisen understreket hvor oljeavhengig norsk økonomi har blitt.

De store klima-, miljø-og samfunns-utfordringene må møtes ved å bygge opp nye,bærekraftige næringer og energikilder.Norge disponerer fornybare naturressurser som kan bidra til å gjøre dette mulig. Vi må legge til rette for nye arbeidsplasser til de rundt 250.000 nordmenn som i dag jobber innen eller i tilknytning til oljeindustrien. Samtidig må vi utvikle nye økonomiske modeller som kan sikre økosystemenes, dyrenes og menneskenes helse, og ”det gode liv”, uten at vekst i BNP-forstand er en nødvendig forutsetning. MDG skal være veiviser mot et samfunn som utvikler seg i kvalitativ forstand, uten å bidra til former for vekst som truer hele klodens eksistens. Det er derfor viktig at temautvalget analyserer både likhetene og forskjellene mellom i) grønn og ii) økologisk økonomi, og gir oss innspill til hvordan dette kan bidra til spennende programposter som samtidig gir grunnlag for realistisk politikk. Utvalget skal, med utgangspunkt i prinsipp-og gjeldende arbeidsprogram, legge frem:

1. En bred meny av næringspolitiske tiltak, herunder endringer i skatte-og avgiftssystemet, som legger til rette for et grønt skifte i norsk næringsliv.

2. Et overordnet politisk rammeverk for en økonomi der regnskap for økologisk bærekraft og livskvalitet legges til grunn for politikkutforming på lik linje med BNP.

Det er ønskelig at utvalget peker på langsiktige strategier for framtidige likevektssamfunn, samtidig som det lanseres praktiske politiske tiltak som kan initieres i løpet av stortingsperioden 2017-2021.

Utvalget skal, i skriftlig form, legge fram sine vurderinger, konklusjoner og råd for Programkomitéen innen 15. mars 2016.

Utvalget har tolket sentralstyret og programkomitéen dithen at de ber om langsiktige strategier og konkrete politiske tiltak for å utvikle en økonomi der økologisk bærekraft og økt livskvalitet er hovedmålene. Dette kan best gjøres gjennom en bred tilnærming. Vi har derfor sett på overordnede prinsipper og politisk rammeverk for en grønn økonomi (kap. 2). I denne delen har vi også foretatt en sammenligning med prinsipper for en økologisk økonomi. I tillegg til næringspolitiske tiltak (kap. 3) og endringer i skatte-og avgiftssystemet (kap. 7) som sentralstyret eksplisitt nevner, har utvalget også sett på bærekraftig forbruk (kap. 5) og forvaltning av Oljefondet (kap. 6). Som en del av en politikk for omstilling av næringslivet har vi sett på offentlige innkjøp (kap. 4).

Til slutt har sett på budsjettbalanse i en grønn framtid (kap. 8) og foreslått en rekke konkrete politiske tiltak for stortingsperioden 2017 til 2021 (kap. 9). Både i utformingen av disse og i arbeidet som helhet har vi valgt å legge dagens arbeidsprogram til grunn. Dette fordi vi mener programarbeidet bør bygge videre på den politikken vi allerede har og fordi det skal være enkelt å se likheter og forskjeller mellom våre forslag og dagens arbeidsprogram.

Utvalget har ikke hatt kapasitet til eller sett det som sitt mandat å gå inn i kapitlene om demokratisk økonomi, finans-og pengepolitikk, bærekraftig landbruk og bærekraftig sjøbruk i dagens program, selv om dette kan være naturlig å regne inn under økonomi-og næringspolitikk.

Les mer om programarbeidet i Miljøpartiet De Grønne her