Politikkområder

Naturvern

De Grønne ønsker et bærekraftig samfunn hvor vi tar vare på naturen, mennesker og ressursene. Vi vil kartlegge og verne mer verdifull natur og sørge for at eksisterende naturvern ikke blir svekket.

Naturen er livsgrunnlaget

Naturens tåleevne må være grunnlaget for økonomien, ikke omvendt. Vi jobber for at Norge skal kunne fortsette å utvikle seg uten at naturvernet blir svekket. Nedbygging av urørt natur, flere snøscootere i utmarka, dumping av gruveavfall i sårbare fjorder som Førdefjorden, og oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja er eksempler på slik svekkelse. Klimaendringer med mer ekstremvær og forsuring av havet er også en trussel mot klodens økosystemer.

Bevare artsmangfoldet

I Norge har vi omtrent 2400 arter som er klassifisert som truet. Over halvparten av disse artene finnes i skog og kulturlandsskap. Blant de største truslene mot truede arter i Norge i dag er ødeleggelse/oppsplitting av leveområder, overhøsting og forurensning.

De Grønne vil verne flere verdifulle naturområder, og stanse tapet av biologisk mangfold, slik Norge er internasjonalt forpliktet til. Et viktig tiltak er å stanse industrialiseringen av landbruket, og beholde distriktslandbruket. Men rovdyr er også blant artene vi har et ansvar for å bevare. Vi ønsker derfor å styrke beitenæringenes muligheter til å redusere rovdyrtap.

Nasjonalt kunnskapsløft for naturen

Det er viktig at naturressurser er godt forvaltet og beskyttet, både i byen og på bygda. Vi må vite hvilke områder som må vernes og hvordan vi forvalter bærekraftig.

Stortinget har vedtatt at tapet av biologisk mangfold skal stanses innen 2020, men allikevel er tre av fire verdifulle naturområder i Norge ennå ikke kartlagt. Konsekvensene er store for artsmangfoldet, men også for boligutbyggere, næringsliv, kommuner og staten som får ekstrakostnader og forsinkelser i utbyggingsprosjekter fordi verdifull natur ikke er kjent på forhånd. De Grønne foreslår et nasjonalt kunnskapsløft for naturen ved å utvikle et “økologisk grunnkart” fram mot 2020.

Bedre plan for fornybar energi

Vi kan omstille Norge til fornybar energi uten å spise av verdifull natur. I stedet for å gi konsesjoner stykkvis og delt som i dag, jobber De Grønne for en helhetlig fornybarsatsing som skal erstatte el-sertifikatordningen i 2020, og som ikke skal gå på bekostning av verdifull natur. Både Sverige og Danmark har utviklet nasjonale fornybarplaner som vi kan lære av.

Vi vil:

 

  • Øke andelen av vernet skog fra ca. 3 % til 10 % innen 2025, og hindre økt motorisert ferdsel i naturen.
  • Verne verdifulle naturområder og opprette flere nasjonalparker og reservater, både marine og landbaserte. Vi vil tilrettelegge for at kommuner lettere kan verne viktige natur- og friluftsområder.
  • Styrke miljøkompetanse og klimaforebygging i kommunene, styrke landbruksforskningen og støtten til miljø- og ressurstiltak i matproduksjonen.
  • Etablere hhv et «økologisk grunnkart» over verdifull natur, og en samlet plan for utbygging av fornybar energi innen 2020.
  • Etablere program for grønne nærmiljøer, for økt biologisk mangfold, flere grøntområder og attraktive, sosiale byrom, etter modell fra bl.a. Groruddalssatsingen i Oslo og miljøbydelen Brøset i Trondheim.
  • Fjerne miljøgifter og forurensing i sjøbunn, samt styrke arbeidet for livskraftige økosystemer i vann og vassdrag, blant annet for å ta vare på villaksen.

Foto: Marpissa muscosa, på den norske rødlista Av Luc Viatour. Lisens: Creative Commons BY-SA 2.5