Politikkområder

Grønne lokalsamfunn

hovedtema_grå-01

De Grønne ønsker å revolusjonere norsk samferdsel og bygge inkluderende og livskraftige byer og lokalsamfunn.

Grønn by- og tettstedsutvikling

I Stortinget har De Grønne foreslått å stanse alle store motorveiprosjekter og nye utvidelser av flyplassene. Slik sparer vi inn fire milliarder kroner som heller kan brukes blant annet på bane, buss, sykkel og gange i norske kommuner. Det kutter klimagassutslipp og luftforurensing, skaper gode og inkluderende byer og tettsteder, og flere grønne jobber.

En omstilling til mer miljøvennlige kommuner er også en investering i lokalmiljøer som gir gode oppvekstvilkår for barn og unge. Steder hvor barn og eldre trives, er mer attraktive for alle. Nærmiljøet skal være et trygt og engasjerende sted med ren luft, gode kollektivløsninger, skikkelige sykkelveier, trygge skoleveier og god adgang til felles møteplasser, grøntområder og natur.

Færre biler i byen

I dag må syklister og gående vike for parkeringsplasser i byene. De Grønne vil snu den bilavhengige tettstedutviklingen og ta byene tilbake. Vi vil gjøre miljøvennlige løsninger til vinnerne i kommunens arealplanlegging og i nasjonale og lokale budsjetter.

Stortinget har vedtatt at biltrafikken i storbyene ikke skal øke. Likevel planlegges nye motorveier i milliardklassen rundt mange av de største byene. Vi mener staten heller må fullfinansiere skinnegående infrastruktur i storbyene. Slik kan vi sikre blant annet nye bybaner i Bergen og Trondheim, og ny t-banetunnel, jernbanetunneler og trikkelinjer i Oslo.

Jernbane på europeisk nivå

Nordmenn reiser stadig mer og stadig lengre. Det samme gjør varene vi kjøper. Bare siden år 2000 har klimagassutslipp fra transport økt med 10 prosent. Jernbanen er viktig for å nå Norges klimamål, spare areal til matjord og bedre lufta i byene. Ved å få flere reisende over på tog, buss og båt, frigjør vi også plass på veiene. Det gir økt trafikksikkerhet.

Selv om jernbanen har fått økte bevilgninger de siste ti årene, er vedlikeholdet for dårlig, og reisetiden er fortsatt den samme mellom storbyene som på 1970-tallet. I tillegg utkonkurreres toget av flytrafikk og stadig ny og dyr veibygging. Stadig flere trailere og privatbiler kjører på norske veier. De Grønne vil modernisere gamle dieselstrekninger, lage dobbelspor og sette fart på utbygginger som forkorter reisetiden for pendlere.