Politikkområder

Bevar livsgrunnlaget

hovedtema_grå-02 (1)De Grønne ønsker et bærekraftig samfunn hvor vi tar vare på naturen, mennesker og ressurser.

Sikre matfatet

I Norge er bare tre prosent av jorda dyrkbar. Sammen med beitebruk og sjøbruk, skal matjorda sørge for norsk matsikkerhet og vår del av klodens matforsyning. Dette er særlig viktig i en tid med klimaendringer, mer ekstremvær og befolkningsvekst. Vi mener at matjord skal vernes kompromissløst på lik linje med truede arter, økosystemer og naturtyper. Vi vil også øke andelen økologisk og/eller lokalprodusert mat i offentlige kjøkken, og øke forståelsen for matens opprinnelse ved å bidra til flere parsellhager, kolonihager og skolehager i byene.

De norske havområdene, fjordene og elvene rommer også enorme naturverdier og matressurser. Langs hele kysten er fisket både arbeidsplass og kulturbærer, og skal legge grunnlaget for bærekraftig næringsvirksomhet, matauk og bosetting i fremtiden. De Grønne mener lokalbefolkningen på kysten skal fortsette å eie fiskeressursene. Vi vil ha en ren kyst uten søppel, lus og oljesøl. Derfor jobber vi blant annet for strengere miljøkrav til oppdrettsnæringen.

Sterkere naturvern

Norge skal kunne fortsette å utvikle seg uten at naturvernet blir svekket. Nedbygging av urørt natur, flere snøscootere i utmarka, dumping av gruveavfall i sårbare fjorder som Førdefjorden, og oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja er eksempler på slik svekkelse. Klimaendringer med mer ekstremvær og forsuring av havet er også en trussel mot klodens økosystemer.

Det er på høy tid å ta på alvor all den naturkunnskapen vi har. De Grønne jobber for at kortsiktige hensyn aldri går på bekostning av bærekraftig høsting av ressursene. Vi vil også verne flere verdifulle naturområder, og stanse tapet av biologisk mangfold, slik Norge er internasjonalt forpliktet til. Natur er ressurser, men natur har også egenverdi.

Mer livskvalitet

Klodens ressurser blir ikke større, men vi blir stadig flere som deler på dem. I Vesten legger vi allerede beslag på to til tre ganger mer ressurser enn hva jorda kan tåle over tid. Dagens forbruksnivå er derfor mer enn et alvorlig miljøproblem. Det er et globalt fordelingsproblem. Veksten i norsk forbruk har i stor grad fullført sin opprinnelige velferdsmisjon. Vi blir ikke lenger lykkeligere av å bli rikere, og vi blir verken lykkelige eller rike på sikt av å ødelegge livsmiljøet vårt. De Grønne vil gjøre det lettere å velge miljøvennlig i hverdagen gjennom mer gjenbruk, rikere opplevelser og mer tid til hverandre.

Mange av dagens unge sliter med både kjøpepress og kroppspress. De Grønne mener byrom og andre fellesarealer bør forbeholdes kunst og kultur, ikke reklame. Ved å redusere det materielle presset, får vi mer overskudd og frihet til å være med hverandre.