Politikkområder

Likestilling

De Grønne setter personlig frihet høyt, men da en grønn frihet der solidaritet og medfølelse setter grensene for individuell frihet – ikke omvendt. Vi mener gode offentlige tilbud må til for å sikre god livskvalitet, og at alle får best mulige levekår – uavhengig av kjønn. Vi vil ha rettferdighet uavhengig av kjønnsidentitet gjennom likeverd, lik status, lønn og representasjon.

Likestilling i arbeidslivet

De Grønne vil arbeide for reell likestilling mellom kvinner og menn i arbeid- og familieliv gjennom en arbeidslivspolitikk som både sikrer reell likestilling mellom kjønnene samt flytter fokuset fra produktivitet- og forbruksøkning til livskvalitet. De Grønne vil avskaffe ufrivillig deltid og verne om arbeidsmiljøloven. Et arbeidsliv med kortere arbeidstid vil gi økt livskvalitet og frihet for den enkelte.

Kampen mot kjønnsroller og seksuell vold

De Grønne setter livskvalitet og medmenneskelighet i sentrum. Unges psykiske helse forverres i dag av stress, usunne idealer og kroppspress. Vi ønsker frihet fra trange kjønnsroller, forbrukerjag, skjønnhetstyranni, objektivisering, vold og seksuell trakassering. De Grønne vil forebygge voldtekt, styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner og motarbeide usunne tabuer knyttet til kjønn og seksualitet.

Vi vil:

  • Jobbe for et arbeidsliv med kortere arbeidstid der økt lønn bør byttes ut med mer fritid.
  • Opprettholde kontantstøtten for barn mellom 1–3 år. Sette som vilkår for kontantstøtten at den må tas ut i redusert arbeidstid og fordeles mellom foreldrene etter samme delingsbrøk som foreldrepermisjonen.
  • Arbeide for reell lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker. Det betyr at vi må gi like vilkår for turnusarbeid i helse- og sosialsektoren som for skiftarbeid i industrien.
  • Motarbeide innskrenkninger av retten til selvbestemt abort.
  • Gi personer som ikke ønsker å gå gjennom kjønnsbekreftende behandling rett til å bli tilkjent juridisk kjønn og personnummer i samsvar med sin kjønnsidentitet.