Politikkområder

Levende lokaldemokrati

De Grønne mener at lokalpolitikk i større grad  bør dreie seg om hvordan vi skaper nærmiljøer som er gode leveområder. Et levende lokaldemokrati  der innbyggerne har reel innflytelse over de beslutninger som angår dem, et  sterkt sivilsamfunn og en kommunesektor med ressurser og virkemidler til å løse fremtidige utfordringer er grunnleggende forutsetninger for livskraftige, grønne lokalsamfunn.

Grønn politikk starter lokalt

Det grønne skiftet starter lokalt. Et levende lokaldemokrati  der innbyggerne har reel innflytelse over de beslutninger som angår dem, et  sterkt sivilsamfunn og en kommunsektor med ressurser og virkemidler til å løse fremtidige utfordringer er grunnleggende forutsetninger for levende, grønne lokalsamfunn. Vi vil vekke lokalt engasjement, prioritere ressurser og utløse skaperkraft for å skape grønne lokalsamfunn. Kommunenes rolle i klima- og miljøarbeidet må styrkes  gjennom økt ressurstilgang og medbestemmelse. Som arealforvaltere har kommunene ansvaret for å  sikre truede naturtyper og viktige biologiske ressurser som jord og skog for fremtidige generasjoner. Vi vil prioritere  kollektivløsninger og sykkelveier, trygge skoleveier og god adgang til grøntområder og natur, fremfor kortsiktige utbyggingsinteresser.  

Frivillig arbeid er livsnerven i lokalsamfunn

Vi vil styrke det lokale engasjementet gjennom en sterkere tillit til og anerkjennelse av frivillig arbeid i sivilsamfunnet. Vi ønsker en sterkere satsing på grønt lokalt nærinsliv, og vil erstatte rapporteringsregimet som preger mye kommunal styring med et større fokus på tillit og kunnskap. Større tillit til sivilsamfunnet betyr også desentralisering av makt – fra staten til kommunene, og fra kommunene til bydeler, nærmiljøer og grender.

Nærmiljøet er livsnerven i folks liv

Levende bygdesamfunn trenger skoler, butikker, møteplasser og varierte arbeidsplasser. Innbyggerne og næringslivet i distriktene må ha tilgang til viktig infrastruktur uten at det koster mer enn i sentrale strøk. En offensiv satsing på grønne næringer som skogbruk, jordbruk og fiske og annen biobasert verdiskapning er grunnleggende for å opprettholde levende bygder. Dette vil bidra til å snu flyttestrømmen fra distriktene og redusere presset på byområdene, samt gjøre det mulig å opprettholde grunnleggende tilbud i distriktene som lokalbaserte politi- og lensmannskontorer, sykehus og grunnskoler.

Vi vil:

  • Stoppe utviklingen der kommunene får stadig flere oppgaver, uten at de får økte midler. Vi foreslo derfor å øke de frie inntektene til kommunene med 3,4 mrd. kr utover Solberg-regjeringens forslag i vårt alternative statsbudsjett for 2015.
  • Styrke det lokale selvstyret slik at beslutninger blir tatt nærmest mulig dem det gjelder.
  • Sikre lokalbefolkningens rett til bruk og medvirkning i stats- og bygdeallmenningene, og ta tilbake kystbefolkningens rettigheter i fiskeriallmenningen.
  • Stimulere lokalt grønt næringsliv, sosialt entreprenørskap og en bærekraftig matproduksjon.
  • Fremme demokratiske og lokale eierskapsformer i næringslivet, inkludert samvirke mellom medarbeidere og/eller forbrukere.
  • Styrke jordvernet og arealforvaltningen i kommunene.
  • Gjennoppbygge klima- og miljøarbeidet i kommunene.
  • Støtte forsøk med lokale valutaer, som kan brukes parallelt med norske kroner på lokalt produserte varer og tjenester. Slike forsøk må underlegges offentlig tilsyn.

Foto: Valgkampåpning Oslo MDG av Håkon Benjaminsen