Politikkområder

Kunst og kultur

De Grønne mener kultur har en selvfølgelig plass på offentlige budsjetter. Men kulturlivet i seg selv må være uavhengig. Vi vil legge til rette for et rikt kulturliv med plass til de små og kritiske uttrykkene som reflekterer ulikhetene i et moderne, flerkulturelt samfunn.

Kultur for alle

Det å uttrykke seg og engasjere seg i kulturlivet er en viktig rettighet. Kulturen er også viktig for å berike, avspeile og problematisere fortid, samtid og framtid. Kulturpolitikken må åpne opp for mangfold og nytenkning, med en rikdom av varierte uttrykk.

I mange kommuner oppleves det vanskelig å få penger til kulturbygg, særlig for smalere kulturuttrykk og scener. Vi vil likestille kulturen mer med idretten og gjøre det enklere å gi et godt kulturtilbud.

Kulturarbeideres rettigheter

Mange utøvende kunstnere og frilans kulturarbeidere har lite forutsigbarhet og svært dårlige rettigheter sammenlignet med arbeidstakere i Norge. Vi vil gi artister og kulturutøvere styrkede rettigheter gjennom en egen kulturarbeidsmiljølov.

En mangfoldig kulturarv

Norsk kultur er under press på grunn av dominerende aktører fra anglo-amerikansk og masseprodusert film og musikk. De Grønne ønsker at det offentlige legger til rette for et bredt utvalg av film gjennom å bruke konsesjonsvilkår og støtteordninger aktivt.

Vår språkhistorie er en kulturell verdi som De Grønne vil dyrke. Med nynorsk og bokmål som likestilte skriftspråk har vi et godt utgangspunkt for å utvikle tidlig tospråklighet og bredere språkkunnskap, som gir flere muligheter i et globalisert samfunn.

Vi vil:

  • Øke statsstøtten til kulturtilbud i distriktene og bevilgningene til Den kulturelle skolesekken.
  • Styrke artister og kulturutøveres rettigheter gjennom en egen kulturarbeidsmiljølov.
  • Bidra til samarbeid mellom det profesjonelle og frivillige kulturlivet og forenkle offentlige søknadsrutiner og rapporteringskrav.
  • Ha gode støtteordninger for kunstnere og kunstorganisasjoner, øke tilskudd til offentlig kunst og bidra til flere kunstnerhus og -miljøer med gratis eller rimelige atelierer, fellesverksteder, øvingsrom og lydstudioer.
  • Gi trygge rammer for profesjonelle musikkutøvere, med forutsigbare bevilgninger til offentlige orkester og ensembler.
  • Sikre støtte- og konsesjonsordninger som gjør at norsk film og et utvalg av film fra alle kontinenter 
i større grad kjøpes inn og vises av kinoene.
  • Gå inn for en boklov som sikrer fastpris på nye bøker det første året, og som hindrer at samme eiere kan kontrollere både forlag, distribusjon og bokhandel.
  • Styrke Riksantikvaren og øke bevilgningene til Kulturminnefondet vesentlig.
  • Fortsette arbeidet med å realisere den språklige likestillingen mellom bokmål og nynorsk.

Foto: Motorpsycho fra pleddperspektiv av Ann Baekken. Lisens: Creative Commons BY-NC-SA 2.0