Politikkområder

Helse og omsorg

De Grønne ser på helse i sammenheng med andre politikkområder. Det er viktig å legge vekt på å fremme god helse og forebygge sykdom også ved å redusere forurensning, fremme sunn mat og legge til rette for daglig mosjon.

Pasienten i sentrum

De Grønne går inn for å legge ned de regionale helseforetakene og avvikle stykkprisfinansieringen. Vi mener det enkelte sykehus må få større frihet til å sikre kortere ventetider og bedre pasientbehandling. Vi vil sette pasienter og brukere av helsetjenester i sentrum, sikre god medisinsk behandling, habilitering og rehabilitering, og gi dem bedre kunnskap om mestring av egen sykdom.

Forebygging

De Grønne vil satse på forebygging av psykiske sykdommer og rusproblemer, samt arbeide for å gi disse pasientgruppene gode tilbud og for at de ikke blir stigmatisert. Vi vil styrke tilbudet om støttetiltak til pårørende, særlig barn og unge. Vi ønsker et tillitsfullt samarbeid mellom pasienter, leger, helseinstitusjoner, pårørende og pasientorganisasjoner.

Et arbeidsliv for alle

De Grønne mener det er viktig at pasienter både i det somatiske og det psykiske helsevernet blir møtt med en helhetlig tilnærming, der kropp, sinn og livssituasjon ses i sammenheng.

Alle, uansett funksjonsevne og arbeidskapasitet, må ses på som likeverdige bidragsytere til samfunnet. Vi vil legge til rette for at de med redusert arbeidsevne kan få jobbe med tilpasset, meningsfullt arbeid.

Vi vil:

  • At helseutdanninger skal fokusere mer på pasientens totale situasjon og sammenhengene mellom livsstil og levekår, somatisk og psykisk sykdom.
  • Fremme et offentlig helsevesen supplert av ikke-kommersielle, private helsetilbud.
  • At tannhelsetjenester skal være gratis fram til fylte 25 år. Deretter skal de inkluderes i egenandelsordningen gjennom folketrygden.
  • Motarbeide innskrenkninger av retten til selvbestemt abort.
  • At ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal rettighetsfestes og finansieres av staten.
  • Sikre en god og verdig omsorg for alle pleietrengende, uansett alder og uansett om vedkommende bor i egen bolig, i et bofellesskap eller på institusjon.
  • Styrke tilbudet om tidligst mulig rehabilitering etter sykdom og ulykker, også i akuttfasen på sykehus.

Foto: Wikipedia. Lisens: Creative Commons BY 2.0