Politikkområder

Grønn næringspolitikk

De Grønne vil at menneskets skaperkraft og engasjement skal utgjøre drivkraften i økonomien. Småbedrifter, entreprenører og private initiativer spiller derfor en sentral rolle i vår næringspolitikk.

Stimulere til innovasjon

Vi vil gjøre det lettere å starte og drive små foretak, blant annet ved å differensiere arbeidsgiveravgiften etter virksomhetens størrelse, redusere byråkrati og styrke det sosiale sikkerhetsnettet for selvstendig næringsdrivende. Slik vil vi fremme entreprenørskap, motvirke eierskapskonsentrasjon og skape rom for nye virksomheter.

Grønn omstilling

Vi vil løfte norsk økonomi ut av oljeavhengigheten og legge til rette for fremtidsrettede sektorer og teknologier. Ved å sette en dato for utfasingen av oljevirksomheten vil næringslivet få forutsigbarhet og trygghet til å satse på bærekraft. I tillegg vil vi ta i bruk grønne skatter og avgifter i større grad enn i dag. De Grønne vil sette av en del av oljefondet til grønt næringsliv, infrastruktur og klimatilpasning. Slik kan vi skape et konkurransedyktig og miljøvennlig næringsliv som sikrer varig velferd, også etter oljealderen.

Aktivt statlig eierskap

De Grønne ønsker å bruke eierskapet i statseide bedrifter og foretak aktivt for å føre en bærekraftig politikk. Vi ønsker blant annet å bruke Statoil og Statkraft som instrumenter for å satse på fornybare energikilder som vindkraft til havs og solenergi. Disse selskapene sitter på verdifull kompetanse som vil være viktig for overgangen fra oljealderen til fornybarsamfunnet, og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Da må de være en del av løsningen og ikke problemet.

Vi vil:

  • Frita de minste bedriftene og bedrifter i oppstartfasen fra arbeidsgiveravgift.
  • Lempe på byråkratiske krav og jobbe for at selvstendig næringsdrivende sikres et like godt sosialt sikkerhetsnett som arbeidstakere.
  • Innføre samme minstefradrag for næringsinntekt som for lønnsinntekt.
  • Målrette en del av avkastningen i Statens pensjonsfond utland til forskning og investeringer innen energi, infrastruktur, klimatilpasning og grønt næringsliv i Norge.
  • Reformere eller dele opp Innovasjon Norge for å styrke satsingen på sosialt entreprenørskap og innovasjon innen industri og miljøteknologi.
  • Innføre flere grønne skatter og avgifter for å styre forbruk og produksjon i bærekraftig retning.
  • Endre konkurranselovgivningen og styrke Konkurransetilsynet slik at det blir mulig å sette grenser for eksisterende konsern eller kjeder med urimelig stor markedsmakt.

Foto: Parametric Tower research av Zaha Hadid. Lisens: Creative Commons BY-SA 2.5