Politikkområder

Bærekraftig landbruk

Miljøpartiet De Grønne mener Norge skal være selvforsynt med de matvarene vi har best forutsetning for å produsere her i landet. Til dette trengs minst like mange bønder som i dag, de må drive mer økologisk og dyrevennlig, og gjennomsnittsbonden må få vesentlig bedre inntekt.

Ansvar for egen mat

I en tid når økende folketall, sløsing, klimaendringer og ødelegging av matjord truer mattilgangen i verden, mener Miljøpartiet De Grønne at bondeyrket fremdeles er det viktigste av alle. Dessverre handler mye norsk landbruk i dag om å fôre opp husdyr på importerte råvarer. Vi legger beslag på 2,5 millioner dekar matjord i utlandet og bidrar slik til økende internasjonale matpriser, samtidig som én milliard mennesker lever på sultegrensen i ulike deler av verden. Et bærekraftig landbruk basert på lokale ressurser handler like mye om internasjonal solidaritet som trygghet rundt egen mat.

Anstendig lønn for verdens viktigste arbeid

Til tross for omfattende effektivisering i landbruket, øker inntektsgapet mellom bønder og sammenliknbare yrkesgrupper. Økte krav til investeringer og rasjonalisering, svak lønnsomhet og høy risiko er forhold som gjør det vanskelig å rekruttere til bondestanden. De Grønne ønsker en matproduksjon og et dyrehold som legger kvalitet til grunn, fremfor økt effektivisering og storskala volumproduksjon. Kvaliteten ved norsk matproduksjon bør utvikles som et konkurransefortrinn. Dette innebærer at det vil koste noe å gi norske forbrukere anstendig mat og norske bønder anstendig innkomst. Norske forbrukere er blant de som bruker minst andel av sine forbruksutgifter på mat. Vi bruker om lag 11 prosent av inntekten vår på mat, mot 40 prosent i 1955.

Mer økologi og dyrevern

Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som ønsker full omlegging til et bærekraftig landbruk over hele landet. Dette krever nye virkemidler.  En viktig omlegging er å redusere kjøttforbruket til et mer bærekraftig nivå. Dette kan eksempelvis oppnås ved å stoppe offentlige ordninger for kjøttreklame, og gjøre sunnere kosthold lettere tilgjengelig. Redusert kjøttforbruk er ikke bare mindre miljøbelastende, men vil også gjøre det lettere å øke selvforsyningsgraden. Et annet sentralt virkemiddel er å utnytte tollvernet og tilskuddssystemet. Slik vil kraftfôrprisen gi grunnlag for en god kornøkonomi, og grovfôr og beite bli reelle alternativer for beitedyr. Vi vil ta offensive grep for å øke omleggingen til økologiske driftsmåter, men samtidig videreutvikle både økologisk og konvensjonelt landbruk i bærekraftig og dyrevennlig retning.

Vi vil:

  • Øke norsk selvforsyning av korn, poteter, frilandsfrukt og -grønnsaker, melk, kjøtt og egg. Fôr, gjødsel og såfrø må med i beregningsgrunnlaget for selvforsyningsgraden. Vi vil gjeninnføre beredskapslagring av korn for minst ett års forbruk. Internasjonalt vil vi fremme prinsippet om matsuverenitet for alle land.
  • Arbeide for at et årsverk i landbruket gir minst samme inntekt som et årsverk i andre fagarbeideryrker. Tollvernet må brukes aktivt slik at mest mulig av inntektene til bøndene kommer som pris på det de produserer og selger. Om nødvendig er vi også villige til å øke overføringene via statsbudsjettet.
  • Bruke tilskuddssystemet til å kompensere for avstand til markedet, vanskelige klima-, jord- eller terrengforhold, bruk av arbeidskraft fremfor innkjøpt utstyr og energi, og belønne drift som tar mer enn normalt hensyn til selvforsyning, miljø og dyrevelferd.
  • Innføre totalforbud mot nedbygging av matjord, med tungtveiende nasjonale samfunnsinteresser eller behov på gården som eneste unntak. Det må innføres avgift på nedbygging av matjord og midlene må øremerkes nydyrking.
  • Sette som nasjonalt mål å redusere kjøttforbruket. Vi vil stimulere til økt produksjon av frukt og grønt. Samtidig vil økte krav til dyrevelferd og norskprodusert dyrefôr sette en naturlig grense for kjøttproduksjonen og gi fortrinn til de husdyrslagene som utnytter grovfôr- og beitearealene best.
  • Avvikle merverdiavgiften på økologiske varer og sette som mål at offentlige matinnkjøp skal inneholde 50 prosent økologiske varer innen 2017. Den offentlige kontrollen av økologiske gårder må bli gratis for bøndene.
  • Innføre varig bo- og driveplikt og fryse dagens konsesjonsgrenser for å sikre aktiv drift og bosetting på landbrukseiendommer. Samtidig vil vi legge til rette for mer andelslandbruk, kolonihager, parsell- og skolehager, samt andre former for matproduksjon i byer og tettsteder.

Foto: make a wish av Robert Couse-Barker. Lisens: Creative Commons BY-SA 2.5