Valgkomiteens innstilling 2020

Valgkomiteen i MDG offentliggjør i dag sin innstilling til Sentralstyre, Grønt Kvinnenettverk, Internasjonalt utvalg og kontrollkomite.

MDGs valgkomite under ledelse av Endre Borgen Mæland har etter en grundig prosess innstilt på følgende verv i MDG. 

 

- Vi er imponert og inspirert av hvor mange gode kandidater MDG har, det lover svært godt for arbeidet med å forberede organisasjonen et gjennombruddsvalg i 2021, sier Endre Borgen Mæland.

 

Under følger hele innstillingen:


Valgkomiteen 2019/2020 har bestått av Endre Borgen Mæland, Ingunn Emdal, Trude Blomseth Thy, Frode Elias Lindal, Kåre Spissøy, Jan Bojer Vindheim, Anne Nijdam, Monica Sandtorv, Esben Moy, Gabriel Kielland, Eirik Ballestad, Aase Marie Olafsen og Jomar Rønning-Volle. Komiteen startet sitt arbeid rett etter valget 2019 med å be organisasjonen om innspill på hva den nye ledermodellen skal innebære. Vi holdt i oktober arbeidsmøte i Bergen. Foruten å gå gjennom fjorårets evaluering, fastsatte vi i arbeidshelgen endelig fremdriftsplan, og gikk gjennom innkomne innspill fra organisasjonen til kriterier i den nye ledermodellen. Vi utarbeidet på bakgrunn av innspillene en foreløpig liste over kriterier til leder og nestledervervene. I slutten av oktober og begynnelsen av november intervjuet vi referansepersoner for å få tilbakemelding på de foreløpige kriteriene i rollebeskrivelsen. Vi presenterte vårt forslag på landsstyremøtet i slutten av november, og ferdigstilte rollebeskrivelsen etter at vi mottok innspill fra Landsstyret.

Fram til 15. januar søkte vi etter kandidater til leder, nestledere og andre verv. Vi har også i år fått mange innspill på kandidater til sentralstyre og andre verv. Vi har vurdert i alt to kandidater til ledervervet, og seks kandidater til nestledervervene. Samtlige kandidater har vært gjennom to intervjuer, samt ulike tester. Vi publiserte vår innstilling på leder og nestledere 23. februar. 4. mars publiserte vi vår helhetlige innstilling.

Med unntak av en juleferie,  har valgkomiteen gjennomført arbeidsmøter hver søndag siden oktober. Vi har hatt tre arbeidshelger i Oslo, der vi har gjennomført intervjuer i felleskap, samt innstilt på leder, nestledere og øvrige verv. Vi har også vært til stede på landsstyremøtene.

 

Valgkomiteen vil i henhold til retningslinjene for nasjonal valgkomite foreta en evaluering av arbeidet innen 1. Juli. Evalueringen vil overleveres neste års valgkomite.

 

Sentralstyret

Sentralstyret leder det politiske, organisatoriske og økonomiske arbeidet mellom landsstyremøtene, og består av: Arbeidsutvalget på fire personer (leder, to nestledere og partisekretær), internasjonal kontakt med personlig vara, seks ordinære medlemmer - hvorav en utpekes av Grønn Ungdom, og fem nummererte varamedlemmer. 

 

Nytt av året er det at vi skulle innstille på leder og to nestledere i stedet for talspersoner. Vi gjorde oss ferdig med vurderingen av ny ledelse før vi satte sammen resten av sentralstyret. For oss står valget 2021 som det viktigste målet sentralstyret skal jobbe med. Ved siden av å vektlegge kontinuitet har vi satt sammen et sentralstyre som representerer bredden hos våre medlemmer godt og som har appell til ulike velgere. Vi har i årets prosess lagt stor vekt på representasjon. Geografisk representasjon har vært spesielt vektlagt på bakgrunn av at MDG stadig får flere folkevalgte over hele landet. Slik vil sentralstyret få ulike perspektiver fra de ulike landsdelene og kunne representere organisasjonen på en solid måte. Samtidig har vi prioritert å få inn medlemmer med ulike bakgrunner på alle områder  for å få et nyansert styre, som representerer partiet og samfunnet på en god måte.

 

 Også i år har vi hatt flere gode kandidater enn vi hadde tilgjengelige plasser.

 

 

Leder: Une Bastholm (gjenvalg, ny rolle)

Nestleder: Arild Hermstad (gjenvalg, ny rolle)

Nestleder: Lan Marie Berg (gjenvalg, ny rolle)

 

Partisekretær: Torkil Vederhus (ikke på valg)

 

Toine C. Sannes, Nordland (gjenvalg)

Farid Shariati, Finnmark (gjenvalg, ny rolle)

Thor Haakon Bakke, Vestland (gjenvalg)

Daria Maria Johnsen, Rogaland (gjenvalg)

Ulf Lund Halvorsen, Vestfold og Telemark (gjenvalg)

 

Vara

 1. Hanne Lisa Matt, Viken (gjenvalg)
 2. Tore Dyrendahl, Trøndelag (gjenvalg)
 3. Kriss Rokkan Iversen, Troms (ny)
 4. Tommy Reinås, Trøndelag (ny)
 5. Johannes Wahl Gran, Innlandet (ny)

 

Internasjonal kontakt: Kristin Knutsen, Agder (ny)

Vara til internasjonal kontakt: Truls Gulowsen, Oslo (gjenvalg, ny rolle)

 

 

Toine C. Sannes f. 1969 (Nordland)

Toine bor i Vesterålen, med kjæreste fra Oslo, barn, katter, Tesla og høner.  Hun har en allsidig yrkesbakgrunn fra privat næringsliv og har vært leder i 15 år. Hun har jobbet innen fiskeri og oppdrett, med arbeidsinkludering, IT og drevet asylmottak. Hun har vært journalist, markedssjef, daglig leder og rekefisker. Toine er leder for ungdomsteateret Teater Blå, og er også verge for enslige mindreårige asylsøkere.  

Det siste året har hun vært partiets fiskeripolitiske talsperson. Hun har tre perioder som sentralstyremedlem bak seg, og har også vært Landsstyrerepresentant i et år. Hun har vært leder for Sortland MDG, siden oppstarten i 2014 og er nestleder i MDG Nordland. Toine har jobbet et år som politisk rådgiver for fylkestingsgruppa, og fungert som fylkessekretær i Nordland. 

Toine er opptatt av at grønn politikk skal få fotfeste i distriktene, at partiet skal markere seg bredt med en ærlig politikk som er forståelig for folk flest.

Valgkomiteen mener Toine bidrar med svært viktige perspektiver inn til SST. Hun har profilert seg som en sterk stemme for vår politikk, og tilfører med sin yrkeserfaring sentralstyret både bredde- og dybdekompetanse innen viktige felt som næringsutvikling og forvaltning av vår langstrakte kyst. Toine har også utmerket seg solid som fiskeripolitisk talsperson.Farid Shariati, f. 1986, Finnmark. (gjenvalg, ny rolle)

Farid er inne i sin andre periode som en synlig og aktiv folkevalgt for De Grønne i Vadsø. Her jobber han som rådgiver i inkluderings- og mangfoldsdirektoratet. Farid har også organisasjonserfaring fra ledelse av fylkespartiet i Finnmark, og fra to tidligere perioder i sentralstyret. Gjennom rollen som sosialpolitisk talsperson har han siden 2018 bidratt til å holde partiet aktuelle og synlige på et stort og viktig saksområde. I det offentlige ordskifte er han også en motvekt til politiske krefter som polariserer og ekskluderer våre medmennesker. 

 

Farid er opptatt av at De Grønne bygger en organisasjon med et solid fundament, der grasrota har god kontakt med innbyggerne i lokalsamfunnene.  

  

Valgkomiteen mener Shariati har en viktig stemme inn i SST, både som distriktspolitiker og som en tydelig stemme for minoriteter.Thor Haakon Bakke, f. 1988, Vestland. (gjenvalg)

Thor Haakon har siden etter valget 2019 vært byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen. Er godt gift, og pappa til to. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen, med mastergrad i ledelse fra London School of Economics and Political Science.

 

Thor Haakon forsto konsekvensene av økte temperaturer da han var 18 år på fjelltur i Bolivia, hvor isbreene smelter stadig raskere og med det drikkevannet til millioner av mennesker. Klima-, natur- og miljøsaken er vår tids største solidaritetskamp.

 

Han la merke til De Grønnes politiske prosjekt i 2013, og mente, og mener fortsatt, at det er det eneste partiet som har en tydelig plan og visjon for et bærekraftig samfunn i økologisk balanse. Har deretter hatt en rekke verv, blant annet som talsperson i Bergen, leder av valgkomiteen i Hordaland og vararepresentant til bystyret. Han har også vært ansatt i stortingsgruppen, samt tilknyttet rådhuset i Oslo.

 

Valgkomiteen mener Thor Haakon bidrar  inn i sentralstyret med sine Bergens- og Vestlandsk perspektiver, nå også som byråd i Bergen. Han har og gode kunnskaper innen et bredt spekter av politiske områder, og har et klart blikk og kjappe kommentarer som bidrar til gode løsninger.

 

 

Daria Maria Johnsen, f. 1983, Rogaland (gjenvalg)

Daria er 35 år og bor i Stavanger med tre barn og en katt.

Daria er i dag gruppeleder for MDG i Stavanger. Hun har vært medlem i sentralstyret i to år, nestleder i Rogaland MDG og medlem av landsstyret de siste to. Sentralt har hun bidratt til partiprogrammet innenfor barnevern, rusreform og psykisk helse, i tillegg til arbeid i demokratiutvalget og integreringsutvalget. 

 

Hun er utdannet sosionom og har erfaring fra arbeid med enslige, mindreårige flyktninger og barnevern. Som politiker i Stavanger kjenner hun godt til utfordringene innenfor grønn omstilling og oljeavhengighet. Hennes hjertesaker er psykisk helse, utenforskap, likeverd, sosial rettferdighet, grønn byutvikling, dyrevelferd og et brennende engasjement for å redde kloden vår. Hun er partiets oppvekst politiske talsperson. 

Valgkomiteen mener Daria tilfører sentralstyret energi, gode samarbeidsegenskaper og glød for det grønne prosjektet, i tillegg til kompetanse på politiske områder som helse, oppvekst og sosialt likeverd. Ulf Lund Halvorsen, f. 1963, Vestfold og Telemark (gjenvalg)

Ulf Lund Halvorsen jobber i DNB som fagansvarlig innen kreditt og kvalitet, og pendler med tog til Oslo 3 til 4 dager i uken. 

 

Ulf har ledererfaring både innen næringslivet og innen frivillig arbeid. Lang politisk erfaring både organisatorisk og som folkevalgt. Ulf har hatt en rekke  verv i lokallag og har også vært styremedlem, talsperson og LS-representant for Vestfold MDG. Han har vært folkevalgt kommunestyrerepresentant i Re kommune og vært leder for Kontrollutvalget, samt vært vararepresentant i formannskapet i Re kommune, Vararepresentant i kontrollutvalget i Vestfold Fylkeskommune, Vararepresentant i klagenemnda i Vestfold Fylkeskommune, Vararepresentant i hovedutvalg i Tønsberg kommune. Han har sittet ett år i sentralstyret. 

 

Politisk brenner Ulf  i tillegg til klimapolitikken for næringspolitikk, landbrukspolitikk, menneskeverd og likestilling. Han ønsker å bidra til å skape nye grønne arbeidsplasser slik at overgangen fra et fossilt næringsliv går lettere for samfunnet og for enkeltmennesker.

 

Valgkomiteen mener Ulfs lange politiske og organisatoriske erfaring og tanker om hvordan vi kan fortsette å bygge partiorganisasjonen videre,  samt evnen til å beholde ro og overblikk kommer sentralstyret til nytte. Han får gode tilbakemeldinger på sitt arbeide, og valgkomiteen erfarer at han yter stor tillit i organisasjonen.

 

VARAMEDLEMMER:

 

 1.  Hanne Lisa Matt, f. 1979, Viken (gjenvalg)

Hanne Lisa Matt er internasjonal bedriftsøkonom med en master i utviklingsstudier, bor i Røyken og er opprinnelig fra Freiburg i Tyskland. Hanne Lisa har bred internasjonal yrkeserfaring og er opptatt av å få til bærekraft og et grønt skifte i alle sektorer. Hennes hjertesak er at Østlandet skal bli et av de feiteste stedene for insektene å leve i.

 

Hanne Lisa var lokallagsleder i Røyken i 2014 og talsperson for De Grønne i Buskerud fra 2014-2018. Hun har sittet som vara i SST i to år. Hun brenner for å videreutvikle organisasjonen og aktivt fremme grønn politikk, noe hun har brukt muligheten til i landsstyret og som politiker. Hanne Lisa  er medlem av kommunestyret i Nye Asker og fylkestinget i Viken.

 

Valgkomiteen mener Hanne Lisa  bringer viktig regionalpolitisk kompetanse, stor arbeidskapasitet og vilje til ansvar til sentralstyret. Hun kjenner partiet godt og har vist at hun kan skape resultater både på egenhånd og i et team.

 

 1. Tore Dyrendahl, f. 1990, Trøndelag (gjenvalg)

Tore Dyrendahl er opprinnelig fra Indre Fosen, men bor nå i Trondheim. Han har vært med i MDG siden 2013, og  har vært talsperson i Trondheim Grønne Studenter. Tore har sittet i den nasjonale valgkomiteen, i styret for Trondheim MDG og i programkomiteen for MDG Trøndelag. Han satt i fylkestingets transportutvalg 2015 - 2019, og leder idag Miljø-og Samferdselkomiteen i Trondheim Kommune.

Tore er utdannet sivilingeniør innen Energi og miljø ved NTNU, og jobber  med energieffektivisering i NVE.

 

Valgkomiteen oppfatter at Tore gir viktige bidrag i Sentralstyret med sin erfaring og kompetanse på klimaspørsmål og på samferdsels- og byutviklingspolitikk. 

 

 1.  Kriss Rokkan Iversen, f. 1977,  Troms (ny)

Kriss Rokkan Iversen er  født og oppvokst i Lofoten, tett på havet. Hun er gruppeleder for MDG på fylkestinget i Troms og Finnmark. Kriss var i 2019 - 2020 styremedlem i MDG Troms og Finnmark og har også vært lokallagsleder for MDG Harstad. Hun ledet MDGs utvalg for grønn nordområdepolitikk.

Kriss har en doktorgrad i marin systemøkologi fra UiT. I 2010 etablerte hun sammen med Kjersti Busch kunnskapsbedriften SALT, som leverer kunnskapstjenester innenfor forskning, rådgivning og formidling knyttet til havet og kysten. 

De to siste årene har Kriss arbeidet som viserektor ved UiT, med særlig ansvar for universitetets rolle som regional utviklingsaktør i Sør-Troms og Nordland. 

Hun meldte seg inn i MDG for å bidra med sin kunnskap i det grønne prosjektet. Hun er særlig opptatt av å forstå konsekvensene av, og finne løsninger på menneskeskapte klimaendringer. 

 

Valgkomiteen mener Kriss kan bidra i sentralstyret med viktig kompetanse på  nordområdepolitikk, arktisk økologi og klimaendringer.

 

 1. Tommy Reinås, f. 1972, Trøndelag (ny)

Tommy Reinås er gruppeleder for MDG i Trøndelag fylkesting, og fast representant i Fylkesutvalget. Han har vært med i MDG siden 2010. Han har erfaring som folkevalgt for partiet i Stjørdal kommunestyre og Nord-Trøndelag fylkesting fra 2015, og i det sammenslåtte Trøndelag Fylkesting fra 2017.  Tommy har erfaring både med blågrønt samarbeide (i Stjørdal) og rødgrønt samarbeide (i fylket). 

Tommy har en høy medieprofil i Trøndelag, og er kjent for sitt engasjement i saker som oppdrett, vindkraft og distrikts- og matpolitikk. Han ivrer etter å utvikle MDG til å bli et grønt folkeparti.

  

Valgkomiteen mener Tommy Reinås vil være nyttig i sentralstyret  med sin brede kompetanse på kommunikasjon og partibygging, så vel som på klassisk naturvern.

 

 1.  Johannes Wahl Gran, f. 1989, Innlandet (ny)

Johannes er gruppeleder for MDG i Lillehammer kommunestyre og i Innlandet fylkesting. Utvalgsleder i Lillehammer og medlem av formannskapet i Innlandet. Han er politiker på heltid, pappa og har vært medlem av MDG siden midten av 20-årene. I 2019 var Johannes 1.kandidat i både Lillehammer og Innlandet. Innsatsen hans i valgkampen medvirket til at MDG vokste i både kommunen og fylket, kom i vippeposisjon og og gjennomførte gode forhandlinger i Lillehammer etter valget.

 

Før Johannes ble politiker, jobbet han i grunnskolen ved siden av lærerstudier. Hans faglige bakgrunn før dette igjen er fra HORECA-bransjen i Tønsberg, Oslo og Innlandet. Johannes har en bred bakgrunn fra både næringsliv, akademia og offentlig forvaltning. I tillegg har han vært aktiv i Naturvernforbundet med grønne prosjekter som klesbyttemarkeder og opprydding av herreløse avfall på avveie. Johannes har også sittet som nestleder i Oppland MDG i 2019 og sekretær i 2018. 

 

Valgkomiteen vurderer Johannes Wahl Gran som et politisk talent med stort potensiale, som vil ta med viktige perspektiver fra innlandet til sentralstyret

 

 

Internasjonal kontakt med utvalg

Internasjonalt utvalg (IU) har som mål å fremme politisk samarbeid mellom MDG og de andre grønne partiene i Europa og verden, og drive politisk påvirkning på internasjonalt nivå. Dette vil i hovedsak foregå via samarbeid i the European Green Party (EGP) og Global Greens (GG). Internasjonalt utvalg er MDGs representanter i disse fora og bringer våre norske perspektiver og saker inn i EGP og GG, samt bringer de globale og europeiske diskusjonene tilbake til partiet.

 

Forståelse for eller erfaring fra European Greens, evnen til profesjonell nettverksbygging og evnen til å bringe denne kunnskapen til resten av partiet har vært viktige kriterier. For internasjonal kontakt er det vektlagt evnen til å lede IU og å være bindeledd til SST og andre organer. Identifisering av behov for utvikling, institusjonalisering og systematisering av IU og det internasjonale arbeidet er også blant viktige kriterier.

 

Valgkomiteen vurderer  årets utvalg som en erfaren gruppe, med en reiselysten internasjonal kontakt.

 

Valgkomiteens innstilling og begrunnelse

Valgkomiteen mener de innstilte utfyller hverandre godt og vil kunne bygge opp og institusjonalisere Internasjonalt utvalg på en god måte. Flere har en solid internasjonal erfaring og vil representere partiet på en fortreffelig måte i internasjonale sammenhenger og på EGP-møter.

 

Internasjonal kontakt: Kristin Knutsen (Ny)

Vara, internasjonal kontakt: Truls Gulowsen (Gjenvalg, ny rolle)

Internasjonalt utvalg: Ingunn Grande (Ny), Paal Frisvold (Ny)I tillegg velger Grønn Ungdom en representant til IU om høsten. Per i dag er dette Nora Heyerdahl.

 

Internasjonal kontakt og vara.

I tillegg til å være vanlige sentralstyremedlem har internasjonal kontakt også et ansvar for å følge opp det internasjonale arbeidet og holde kontakt med våre søsterpartier i andre land.

 

Internasjonal Kontakt

Kristin Knutsen, f. 1999, Agder (ny)

 

Kristin Knutsen er 20 år, studerer kommunikasjon i digitale medier på Oslo Met og startet nylig i ny jobb som veileder hos NHO.

I 2019 ble hun valgt inn i bystyret i Kristiansand. Der sitter hun i kulturutvalget og havnestyret. Det siste halvåret har hun ledet utvalget for internasjonal solidaritet og jobbet frem ny, grønn og rettferdig utenrikspolitikk.

Hennes engasjement for utenrikspolitikk er vekket gjennom de fire siste årenes aktivitet i Grønn Ungdom. Her har hun også fylt roller som å sitte i landsstyret, være økonomiansvarlig og senere SoMe-ansvarlig i Agder. Nå leder hun utvalget for skatt og næring.

 

Valgkomitéen innstiller på Kristin fordi hun har klare tanker om hvordan hun kan spre nyheter om den europeiske og internasjonale grønne politikken til resten av partiet. Dette er en viktig del av jobben i rollen som internasjonal kontakt. Det er sunt og inspirerende å få økt kjennskap til at den grønne bevegelsen er internasjonal, og å kunne dele både gleder og sorger med andre grønne partier.

 

Vara til internasjonal kontakt

Truls Gulowsen, f. 1974, Oslo (gjenvalg, ny rolle)

 

Truls var fram til 2019 leder i Greenpeace Norge, og kunne i den rollen ikke engasjere seg partipolitisk. Han jobber nå som seniorrådgiver for Regnskogsfondet. Han er utdannet innen naturforvaltning ved Norges miljø- og biofaglige universitet på Ås, og var i studietiden også leder for Studenttinget ved NMBU og Landsstyret i Norges studentorganisasjon.

Som Greenpeaceleder har han bidratt til å styrke organisasjonen over tid, og spilt en sentral rolle i norsk miljøpolitikk. Noen hovedsaker har vært Oljefondet, oljeleting, tjæresand, klimasøksmål, samarbeid om klimajobber og grønt skifte, regnskogsvern, overfiske og marint vern. En viktig metode har vært å bygge samarbeid på tvers av ulike grupper og forstå motstandernes interesser, men heller ikke frykte konflikt eller nye verktøy.

 

Truls har sittet et år som vara i sentralstyret, og er nå innstilt som vara til internasjonal kontakt. I denne nye rollen kan han få brukt mer av sin organisasjonserfaring med internasjonalt miljøarbeid. Med tanke på å lede internasjonalt utvalg vil hans erfaring med målrettet miljøpolitisk arbeid også komme til nytte. 

 

Internasjonalt utvalg

 

Ingunn Grande, f. 1959, Viken (ny)

Ingunn er bosatt i Son og sitter i styret i Vestby. Hun har erfaring med internasjonalt arbeid og miljøsaker som strekker seg langt tilbake, med oppvekst i en FN/Norad-familie og engasjement under Alta-aksjonen. Hun er utdannet sosionom og master of management fra BI. Hun har en variert arbeidserfaring, inkludert NAV, psykiske helsearbeid, rusbehandling, og restaurering og økologisk landbruk.  I tillegg har hun vokst opp ute i verden og har bred erfaring med forskjellige kulturer.

Ingunn er norsk kontakt og ambassadør for Global Eco Village Network, noe som innebærer å representere Norge på årlige samlinger og å bidra til å holde nettverket i gang. Herfra har hun også erfaring med å ta til seg og dele informasjon tilbake til organisasjonen i Norge. Hun er leder for Citizens Climate Lobby Norway som blant annet jobber med klimabelønning.

 

Valgkomiteen innstiller på Ingunn fordi hun kjenner til lange linjer i den grønne bevegelsen, fordi hun har øyne for verden utenfor Europa og fordi hun har erfaring innenfor internasjonal grønn folkebevegelse.

 

Paal Frisvold, f. 1962, Brüssel/Oslo. (ny)

 

Paal Frisvold er utdannet statsviter og har jobbet i Brüssel i 23 år, bl.a. med å representere deler av norsk næringsliv i EU.

Tidligere var han medlem av Høyre, men ble provosert av at vår sittende regjering kun taler oljeindustriens sak. Som en konsekvens av dette og sitt engasjement for å bekjempe klimaendringer meldte Paal seg ut av Høyre og inn i MDG.

 

Frisvold arbeidet for Miljøstiftelsen Bellona i Brussel 2005-2013, og var arbeidende styreleder i Bellona Europa. Han har også vært leder av Europabevegelsen i Norge 2009–2013, og i 2007 ble han kåret til Årets europeer. I dag jobber han som EU-rådgiver for SINTEF og Avfall Norge. I tillegg driver han nettsiden europeisk politikk.
 

I 2001 grunnla han konsulentselskapet Brüsselkontoret AS. Før har han arbeidet for EFTA-sekretariatet, OECD-sekretariatet i Paris, Norges Rederiforbund, Utenriksdepartementet, og på Innovasjon Norges avdeling ved den norske ambassaden i Beijing.

 

Valgkomiteen innstiller på Paal Frisvold fordi han har et bredt kontaktnettverk med De Grønnes representanter i Europaparlamentet, og god kunnskap om hvordan EU og dets indre maskineri fungerer. Han er opptatt av det grønne skiftet, spesielt overgang til fornybare ressurser, og vil kunne bidra som en verdifull ressurs i å opprettholde og knytte kontakt med den grønne bevegelsen i Europa.

 

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiten er partiets høyeste organ mellom landsmøtene i saker som gjelder tolkning av vedtekter, kontroll med at disse følges, at budsjettet følges, og bruk av partiets midler. Komitéen har innsyn i alle partiets arkiver og talerett i alle møter. Det er derfor viktig at komitéen har tillit i partiet, opptrer uhildet, er ryddige og de fleste tilfeller jobber stillferdig. 

Gjennom arbeid i komitéen tilegner man seg en god organisasjonsforståelse, og innsikt i ulike interne problemstillinger. Man har også en rolle i å tolke og videreutvikle retningslinjer, for eksempel i forbindelse med valg og nominasjoner rundt om i landet.

 

Valgkomitéen vektlegger erfaring og kontinuitet i kontrollkomitéen. Det kom inn flere nye medlemmer i kontrollkomitéen i fjor, som har gjort en solid jobb. I år tar nærmest alle gjenvalg, og derfor ser valgkomitéen det som bra at de som ønsker skal fortsette å sitte i komitéen og videreutvikle sin egen rolle. Vi er likevel så heldige at vi har kunnet innstille på en ny kandidat som vi tror vil tilføre erfaring fra ulikt juridisk arbeidsfelt. Med vår innstilling får vi en kontrollkomité som godt ivaretar dets viktige arbeid, og ved behov kan videreutvikle sin egen rolle.

 

Valgkomiteens innstilling og begrunnelse

 

Leder: Tore Bergum (gjenvalg)   

Nestleder: Adam Tumidajewicz (gjenvalg)   

Elsa Skjong (gjenvalg)

Jens Petter Grini Pedersen (gjenvalg)   

Ida Jordal (gjenvalg)

 1. vara Sebastian Teigen Nygård (gjenvalg, ny rolle)
 2. vara Erik Seglem Bø, (ny)
 3. vara Kristin Gjørv (gjenvalg, ny rolle)

 

Tore Bergum f.1973 (Vestland)

Bergum er bosatt med kone og barn i Ullensvang, Hardanger. Han kommer opprinnelig fra Namsos. Utdannet og aktiv som lærer og småbruker. Medlem av partiet siden 1993; partisekretær 1996-99; landsstyret 2008-10; første vara sentralstyret 2011-13; programkomiteen 1997/2009/2013; leder i kontrollkomiteen fra 2014; diverse verv i fylkeslaget. Diverse verv i Natur og ungdom, idrettslag etc; kasserer og dels leder i Oikos vest 2007-2013; utlånt til SV i kommunestyret 2003-11. Har arbeidet mye med økonomi, administrasjon, vedtekter, program- og media- tekster for partiet. 

 

Bergum trekker fortsatt den tyngste delen av lasset i Kontrollkomiteen, men involverer hele gruppen i arbeidet. Valgkomiteen opplever ham som en effektiv leder av kontrollkomiteen, og at han er lydhør for innspill fra andre. 

 

Adam Tumidajewicz f.1985 (Oslo)

Adam Tumidajewicz er bosatt på Frogner i Oslo. Han er folkevalgt til bydelsutvalget i Frogner for MDG og nestleder i lokallaget. Tumidajewicz  har vært medlem av MDG siden 2005, med flere nasjonale verv: Landsstyret (før strukturen med SST/LS), medlem av nasjonal valgkomité, og to perioder som medlem i kontrollkomitéen, hvor han nå har sittet siden 2014. I tillegg har han hatt mange ulike lokale verv.

 

Adam Tumidajewicz er glad i organisasjonsliv, vedtekter og arbeid med politiske prosesser. Han har vært aktiv i ulike organisasjoner siden tenårene og er opptatt av at man utvikler en sunn organisasjonskultur innenfor generøse rammer.Han fullførte sin mastergrad i retorikk fra Bergen og København i 2012, og har siden den gang jobbet i forsikringsbransjen, humorbransjen og organisasjonslivet. Tumidajewicz har jobbet 3 år i Dysleksi Norge hvor han har utviklet ungdomsorganisasjonen deres og jobbet med politisk påvirkning og skolepolitikk. Han jobber nå som prosjektleder i skibladet og mediehuset Fri Flyt.

 

Tumidajewicz fungerer godt i Kontrollkomiteen og ønsker å videreføre arbeidet. Han har vist særlig god forståelse for vedtektsarbeid og tatt initiativ til nyttig videreutvikling av partiets formelle fundament. Han får  fornyet tillit som nestleder av kontrollkomiteen.

 

Elsa Skjong f.1990 (Oslo)

Elsa Skjong er utdannet jurist, med spesialisering i temaene velferd og likeverd. Elsa har i tillegg en bachelorgrad i samfunnsøkonomi. Hun jobber for tiden som leder for Rosa kompetanse justis hos FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og har bakgrunn fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Utenom jobb har Elsa blant annet sittet i styret til Rettspolitisk forening. Hun har tidligere vært frivillig for Gatejuristen og vært aktiv ved Det norske Studentersamfund, blant annet som debattredaktør. 

 

Elsa er med sin utdanning og arbeidserfaring et rikt tilskudd til kontrollkomitéen.

Jens Petter Grini Pedersen f.1992 (Vestland)

Jens Petter Grini Pedersen kommer fra Lørenskog i Akershus. Han bor for tiden i Bergen

hvor han jobber som daglig leder ved et mellomstort arkitektkontor. Jens Petter har vært

aktiv siden 2012, blant annet som sentralstyremedlem i Grønn Ungdom, generalsekretær

i Grønne Studenter, og frivilligkoordinator for MDG Bergen.

 

Jens Petter er erfaren og topp motivert for å bidra til å løse Kontrollkomiteens løpende

oppgaver og å videreutvikle komiteens arbeidsrutiner.

 

Valgkomiteen har store forventninger til at Jens Petter bringer god vedtektsforståelse,

kompetanse, arbeidskraft og ideer inn i kontrollkomiteen.

 

Ida Jordal f. 1985 (Agder) 

Ida Jordal er utdannet jurist og jobber som forvaltningsrevisor. Er gift og har to barn. Etter studier i Oslo flyttet hun tilbake til Lyngdal og har kjøpt nabogården til der hun vokste opp. Hun har jobbet 3 år med plan og bygningsrett i kommuneforvaltning før hun begynte som forvaltningsrevisor i kommunerevisjonen i 2018. Hun har vært aktiv i partiet siden 2013. Er for tiden økonomiansvarlig i Agder MDG og har tidligere vært økonomiansvarlig for Vest-Agder MDG. Er 1. Vara for fylkestinget i Agder.  Driver med motorsag og meditasjon på fritiden. 

 

Valgkomiteen mener at hennes faglige bakgrunn er noe kontrollkomiteen kan dra nytte av.

Varamedlemmer: 

 1. Sebastian Teigen Nygård f.1997 (Oslo)

Sebastian kommer fra Flatøy i Alver kommune, i Vestland. Han bor i dag i Oslo. Sebastian har vært medlem i partiet siden høsten 2015, og aktiv siden våren 2016. Han har lang erfaring fra sentralstyret til Grønn Ungdom, og har blant annet hatt ansvar som organisasjonssekretær der.

 

Til daglig tar Sebastian bachelor i Arbeids- og Organisasjonspsykologi, og jobber deltid som betjent ved Deichman Grünerløkka. Han er først og fremst et organisasjonsmenneske, og elsker vedtekter, retningslinjer og strukturer. 

 

Valgkomiteen mener Nygård kan dra nytte av sin erfaring fra GU inn i kontrollkomiteen. Det faglige i hans studier kan også komme komiteen til nytte.

 

 1. Erik Seglem Bø f.1988 (Finnmark)

Erik er bosatt i Vadsø. Til daglig jobber han som grunnforvalter i Finnmarkseiendommen (FeFo), og jobber da med blant annet avtalerett, litt forvaltningsrett, og grensetvister i jordskifteretten. Han har master i eiendomsfag og jobber som prosjektleder, samt som å være vara for tillitsvalgt og verneombud. Videre har han erfaring fra studentforeninger og administrering av idrettsarbeid i Finnmark. Han er fast representant på fylkestinget, 2. vara i kommunestyret i Vadsø, og nestleder i Planutvalget. I tillegg sitter han i fylkesstyret og styret i MDG Vadsø.

 

I nord er forholdene små, og de samme personene sitter gjerne i flere roller. Da er det svært viktig at man er åpen og ryddig, og har god rolleforståelse. 

 

På fritiden spiller han rollespillet Dungeons & Dragons med venner, hvor han er Dungeon Master - en blanding av historieforteller og regeldommer.

 

Valgkomitéen tror at Erik er en solid kandidat til kontrollkomitéen og han vil kunne bidra med sin kompetanse på ulike felt.

 1. Kristin Gjørv f.1986 (Oslo)

Gjørv har vært medlem siden 2011, og kjenner organisasjonen godt gjennom ulike verv i partiet, bl.a. fra valgkomiteen i Oslo, lokallagsleder på Grünerløkka, nominasjonskomitéen i Tromsø, varamedlem til Sentralstyret og i Grønne Studenter i Tromsø. Nå jobber hun som vikar som gruppesekretær på Stortinget. Hun har vært vara og så fast medlem i kontrollkomiteen siden 2015.

 

Valgkomiteen mener Kristin er viktig i kontrollkomiteen med sin inngående kjennskap til ulike deler av partiet. 

 

Grønt Kvinnenettverk

Grønt Kvinnenettverks (GK) formål er å sikre at Miljøpartiet De Grønne formes og frontes også av kvinner, og kvinners perspektiver, i samsvar med partiets ambisjoner om kjønnsbalanse. GK skal jobbe for partiets medmenneskelige fokus, både internt og eksternt. GK skal arbeide for likeverd mellom kjønnene på alle samfunnsområder, og at MDG skal engasjere kvinner i alle samfunnslag til grønt politisk arbeid. GK jobber med likeverd, likestilling og respekt innad i partiet. Nettverket skal arrangere møter, kurs og samlinger for interesserte partifeller uavhengig av kjønn, og bidra til å bygge opp kunnskap og selvtillit hos partiets medlemmer. Politisk skal GK fordype seg i kjønnsrelaterte spørsmål, og i et lengre perspektiv vil nettverket sette ned faggrupper om kvinnepolitiske spørsmål og bidra til å utvikle De Grønnes politikk og organisasjon. 

 

Valgkomiteens innstilling og begrunnelse

Leder : Ane Reinan (gjenvalg)

Nestleder: Nikki Schei (gjenvalg)

Almaz Asfaha (gjenvalg)

Avind Khadir (ny)

Pauline Tomren (ny)

Linnea Saatvedt Dahr (ny)

Danielle Hansen (ny)

Hilde Strand (ny)

1.vara : Håkon Benjaminsen (gjenvalg)

 1. Vara : Hanne Gideonsen (ny)Leder:

Ane Reinan, f. 1987, Viken (gjenvalg)

Ane er 32 år, tobarnsmor, bosatt i Bærum, opprinnelig fra Trondheim, statsviter og jurist, jobber i Lier kommune med eierstyring, før dette var hun eneste jurist i Trysil kommune, med hovedansvar for Plan, bygg og miljø, men også alle andre juridiske spørsmål. Styremedlem i Bærum mdg fra 2019. Trives best sammen med familien, helst i marka, men også i byen. Glad i sykkelturer, cappuccino, engasjement, struktur, effektive møter, gode arbeidsdager og Game of Thrones. Ane mener det er god kjønnsbalanse på alle nivåer i mdg. Likevel erfarer hun at det er et behov for at Grønt Kvinnenettverk fortsetter å løfte likestillings- og kvinnepolitiske saker samt arbeider for å styrke, og trygge kvinner i partiet. Hennes mål er at GK skal være synlig, tilgjengelig og relevant for alle partiets medlemmer. Ane gleder seg til å jobbe videre på det gode fundamentet som allerede er på plass i Grønt kvinnenettverk. 

Valgkomiteen innstiller Ane som leder på bakgrunn av likestillingsengasjement, lederkunnskaper, struktur og klare tanker rundt videreutvikling av GK. Hennes engasjement, ydmykhet og klare tanker rundt grønt kvinnenettverk har overbevist valgkomiteen om at hun er riktig kvinne til ledervervet

 

Nestleder:
Nikki Schei, f. 1962, Viken (gjenvalg)

Nikki har vært medlem i MDG siden 2010. I 2012 ble han valgt inn i partiets første sentralstyre. Fra 2014 har han vært medlem i styret i Grønt Kvinnenettverk, i forskjellige roller som nestleder, generalsekretær og i de siste årene som styremedlem.Siden valget 2015 er Nikki gruppeleder i Bærum, sitter i formannskap og kommunestyre og videre som representant i Akershus fylkesting. Nikki står for kontinuiteten i GK og vil fortsette å utvikle GK som en dynamisk politisk gruppe i partiet. Med solid praktisk politisk erfaring og sammen med et nytt styre kommer Nikki til å bidra til å løfte GK videre.

Valgkomitéen velger å innstiller Nikki som fortsatt nestleder i Grønt kvinnenettverk. Han bidrar med kontinuitet og fungerer som rådgiver for nyere medlemmer i gruppa. Han har et stort engasjement for likestilling og solid bakgrunn fra utøvende politikk.

 

Almaz Asfaha, f. 1989, Oslo (gjenvalg) 

Almaz er 30 år og er siden 2019 bydelsutvalgsleder i bydel Sagene.Hun har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra UiO, og jobber nå som organisasjonsrådgiver på partikontoret. Almaz har bred organisasjonserfaring fra en rekke organisasjoner, bla. DNT, Norske Kvinners Sanitetsforening, SAIH, LNU og Frivillighet Norge. 

Hun ble medlem i De Grønne i 2015, og har hatt en lang rekke oppgaver og verv i partiet. Almaz har kompetanse på og er opptatt av blant annet likestilling, SRHR, inkludering og kvinnehelse. 

 

Valgkomiteen mener Almaz brede parti - og organisasjonserfaring, samt kompetanse på bl.a. kvinnehelse og likestilling kommer til nytte i GK. 

 

Avin Khadir, f. 1983, Viken (Ny)
Sitter i styret i Bærum MDG. Hun studerer for tiden rettsvitenskap. Hun har tidligere vært i ledelsen av aleneforeldreforeningens avdeling i Oslo, og styret i SOS Rasisme. Hun har arbeidet som saksbehandler i organisasjonen juridisk rådgivning for kvinner (JURK), og har også arbeidet for Røde Kors.

 

Valgkomiteen innstiller på Avind Kahr som medlem i Grønt Kvinnenettverk. Vi tror hun vil tilføre nettverket mye organisatorisk og juridisk kompetanse. Hun har stort engasjement innenfor likestillingspolitisk arbeid og bred erfaring innenfor dette feltet.
Pauline Tomren, f. 1999,  Vestland (ny)

Pauline er med i lokallagsstyret til MDG Osterøy. Hun har vært styremedlem i Grønn Ungdom Vestland (tidligere Hordaland) i tre år, satt som leder i ett av årene. Innvalgt i 2019 til Vestland fylkesting som ungdomskandidat, og sitter i hovedutvalget for opplæring og kompetanse. 

 

Hun har tidligere jobbet som kirketjener, som verver i en hjelpeorganisasjon og som vikar i omsorgsbolig. Går nå på årsstudiet i tverrkulturell kommunikasjon og internasjonalt samarbeid ved en fagskole. Hun har også representert GU på et internasjonalt arrangement om feminisme i Federation of Young European Greens (FYEG). 

 

Hennes miljøengasjement springer ut fra et ønske om likestilling. Hun har nå både tid og motivasjon til å bidra mest mulig til å fremme likestillingsspørsmål internt i De Grønne, og politisk utad. Dette mener valgkomiteen vil være et nyttig bidrag i styret til Grønt kvinnenettverk. 

 

Linnea Dahr, f. 1989, Oslo (ny)
Linnea er 30 år og bor i bydelen Nordre Aker i Oslo. Hun var tidligere aktiv i lokallagsstyret i bydelen og er nå valgt inn i bydelsutvalget der hun sitter i helse-og sosialkomiteen. Linnea er jurist og jobbet under studietiden i JURK (Juridisk rådgiving for kvinner). Masteroppgaven hennes omhandlet barn med nedsatt funksjonsevne sin rett til å bo hjemme. Hun har en bachelor i ledelse- og organisasjonsutvikling, og har jobbet flere år i finanssektoren. 

 

Linnea er opptatt av det globale perspektivet, også innenfor de politiske områdene som GK jobber med slik som f.eks likestilling og sosialpolitikk. Hun ønsker å også bidra til at flere kvinner i ulike livssituasjoner kan gå inn i lederposisjoner. 

 

Valgkomiteen vurderer henne som en svært god kandidat til Grønt kvinnenettverk. 

 

Hilde Lisbeth Strand, f, 1972, Troms (ny)    

Hilde er 47 år og bor i Skrolsvik på Senja med samboer og tre sønner på 14,18 og 20 år. Hun jobber som kontaktlærer for 9. og 10. klasse. Hilde har vært tillitsvalgt  i utdanningsforbundet de siste 10 årene.

 Hun har hovedfag i filosofi og har tatt fordypning i økofilosofi ved UiT.  Startet opp lokallaget MDG Senja mars 2019.Sitter i utvalg for samfunnsutvikling i kommunestyret

Som lærer brenner hun spesielt for skolepolitikk og oppvekst samt kosthold. Hun er også veldig opptatt av  kjønnsmangfold og har et dypt engasjement for kulturpolitikk. Valgkomiteen mener hun kan bidra med viktige perspektiver fra oppvekst og skolepolitikk inn i styret av Grønt kvinnenettverk

Danielle Johanna Hansen, f. 2000, Nordland (ny)

Danielle er 19 år, og har engasjert seg i GU og MDG siden 2016. Hun har samtidig jobbet mye innen naturvern, solidaritet og kultur. Hun vokst opp i Salten, og bor nå i Bodø, der hun er aktiv i lokalpolitikken som førstevara til Bystyret, innenfor brukermedvirkning ved Nordlandssykehuset. Hun jobber også som barnehageassistent. Valgkomiteen mener Danielle med sin bakgrunn og engasjement vil bidra med verdifulle perspektiver i Grønt Kvinnenettverks styre.

 

1.vara Håkon Benjaminsen, f. 1990, Oslo (gjenvalg)

Håkon er 30 år og kommer opprinnelig fra Bergen. De siste årene har han bodd i Oslo, hvor han jobber som kommunikasjonsrådgiver ved Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO). Håkon har hatt et engasjement for arbeidet for likestilling lenge, men det er spesielt gjennom jobben ved SMISO at han virkelig har funnet området han ønsker å jobbe innenfor politisk. Tidligere har Håkon hatt verv i Bergen MDG, Grønn Ungdoms internasjonale utvalg og Grønn Liste ved UiO. Valgkomiteen mener Håkon bidrar med viktige perspektiver og kompetanse inn  i styret i Grønt kvinnenettverk.

 

 2.vara Hanne Gideonsen, f. 1985, Troms (ny)                                                                                 Hanne har vært medlem i MDG i fire år. Hun har tre barn. Har jobbet som journalist, i utelivet, humaniora, er litt ‘potet’. Kommunestyrerepresentant i Harstad, vara i fylkesstyret. Har tre ansvarsfulle år i lokallagsstyret Harstad MDG , sitter i klimautvalget og valgkomiteen i kommunen.

Hanne er opptatt av familiepolitikk, trygg helsehjelp i lokalmiljøet, likestilling i helsevesenet og arbeidslivet generelt. Hun er også opptatt av naturmangfold og samfunnsmangfold i tillegg til økonomisk politikk. Valgkomiteen mener hennes kunnskap og  engasjement for disse saksfeltene vil komme til nytte i Grønt Kvinnenettverk.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle