MDG krever norsk “plastmilliard”

Norge må lede an i kampen for rene hav! MDG krever nå en global plan for å redde livet i havet, etter modell fra regnskogsatsingen.

Et av de største problemene verden står overfor er plastforsøplingen av verdenshavene og kysten. Hvis dagens utvikling fortsetter, vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet. Bestandene av marine arter er halvert siden 1970, ifølge WWFs Living Blue Planet Report. I tillegg til plastproblemet, er klimaendringer og havforsuring, forurensing, ødeleggelse av leveområder og overfiske viktige årsaker. I årene som kommer må Norge og alle verdens land ta ansvar for å snu denne utviklingen, og jobbe sammen internasjonalt for å redde livet i havet.

Norge må gå foran i en internasjonal dugnad

Et koordinert internasjonalt krafttak er nødvendig for å unngå kollaps i marine økosystemer. MDG vil at det etableres en ny global finansieringsordning for å redde livet i havet, inspirert av Norges regnskogsatsing. Akkurat som regnskogen er nødvendig for menneskene og livet på jorda, er et levende hav avgjørende. Og vi har ingen tid å miste.

MDG krever:

  • At Norge jobber for å få på plass en bindende internasjonal avtale om å stanse plastforsøpling og spredning av mikroplast både i havene og på land.
  • At Norge setter av minst en milliard kroner i året til å hjelpe utviklingsland med å forhindre plastforurensing
  • At Norge trapper opp innsatsen med å ta opp flytende avfall fra sjøen, samt kartlegger omfanget av avfall på sjøbunnen ved hjelp for eksempel av undervannsdroner.
  • En kraftig økning av støtten til frivillige aktører både i Norge og utlandet, som vil gjøre en innsats for opprydding av marint søppel.

Vi trenger deg