MDG har foreslått DNs klimatiltak

Gjennom ti lederartikler har DN foreslått klimatiltak Stortinget bør vedta. De fleste er allerede fremmet av MDG, og blitt nedstemt av regjeringen.

I fjor fikk De Grønne flertall på Stortinget for å innføre en klimalov i Norge. Dermed må regjeringen rapportere om hvor mye klimagasser neste års statsbudsjett kutter. Mens FN slår fast at verden på 12 år må halvere utslippene, så er regjeringens plan å kutte 17,5 prosent. Halvparten av kuttene skal tas med kvotekjøp, altså ved å betale for kutt i utlandet. Regjeringen møter klimautfordringen med handlingslammelse.

MDG har foreslått DNs tiltak

DNs lederskribenter har reagert ved å gjøre noe så sjeldent som å foreslå ti klimatiltak som bør inn i statsbudsjettet. Men De Grønne har faktisk allerede foreslått de fleste av tiltakene DN går inn for:

  • I juni i år foreslo MDG å fjerne avgiftsfritaket på miljøskadelig biodiesel, som vi nå vet at bidrar til massiv regnskoghogst. Det ble nedstemt av regjeringspartiene, KrF, Sp og Arbeiderpartiet.
  • I april i år foreslo MDG sammen med SV å fjerne leterefusjonsordningen. Dette er en sentral del av det oljeskattesystemet DN kritiserer for å blåse opp olje- og gassinvesteringene. Alle andre partier, med unntak av Rødt, stemte mot forslaget.
  • Da Stortinget behandlet Klimameldingen i mai, foreslo MDG sammen med SV å endre kjøpsavgiftene på nye personbiler, innføre forbud mot fossil oppvarming i veksthus og å endre CO2-avgiften for maritim sektor og fiskeflåten. Alle forslag nedstemt av hele Stortinget, unntatt Rødt.
  • Allerede i 2014 foreslo vi, sammen med Venstre og SV, DNs forslag om å endre ordningen med statlige organisert PR for kjøtt. Det ble nedstemt av samtlige av de andre partiene.
  • I 2014 foreslo MDG å endre dagens taxfree-ordning på norske flyplasser, slik at ordningen ikke lenger skulle omfatte alkoholholdige drikker. Som DN skriver, er det absurd å premiere de som flyr med billigere alkohol. Kun Sp stemte for.

Mangler vilje hos regjeringen

Det er altså ikke mangel på gode forslag i Stortinget som er problemet, men mangel på vilje hos regjeringspartiene til å stemme for klimatiltak. Vi trenger politikere og partier som handler. De Grønne tar dette på alvor.

Vårt politiske mål er at Norge, som ett av verdens rikeste land, skal kutte utslippene med 60% frem til 2030. Vi ønsker at temperaturøkningen på jorda blir under 1,5 grader. Det vil bety at flere hundre millioner færre vil bli utsatt for fattigdom. Færre vil dø av hete. Nedgangen i matproduksjonen blir mindre. Nedgangen i fiskebestanden blir mindre dramatisk. Halvparten så mange vil få problemer med tilgang på rent vann.

Oslo handler der regjeringen nøler

At grønn politikk fungerer ser vi i Oslo, der De Grønne styrer sammen med Ap og SV. Oslo handler der regjeringen og Stortinget utsetter og stemmer ned. I 2016 sank utslippene med 8 prosent i Oslo. I landet som helhet gikk de ned med 1,1 prosent. Vi satser gigantsummer på kollektivtrafikk, kjøper inn el-busser og el-ferjer, begrenser biltrafikkenti-dobler innsatsen for sykkelveier og stiller krav om nullutslipp på byggeplasser. Dette vekker oppsikt internasjonalt, i skarp kontrast til regjeringens handlingslammelse.

Vi lover utrettelig handling også fremover, og gir oss ikke før Stortinget går inn for kraftfulle klimatiltak i alle sektorer, inkludert mange av DNs forslag. Vi har ikke tid til å holde oss med en handlingslammet regjering i møtet med vår tids største utfordring. Kanskje kan drahjelpen fra DN gi resultater allerede i høst. Det er helt nødvendig, skal vi ta vare på mennesker og miljø.

Vi trenger deg