Hermstad: – Koronakur må også bli en klimakur

De Grønnes digitale landsmøte vedtok lørdag en omfattende koronaresolusjon med 19 punkter.

– Vi må løse koronakrisen på en måte som også løser klima- og naturkrisen. For å kunne ta vare på folk må vi ta vare på livsgrunnlaget. Mange nye virus og bakterier har sitt opphav fra dårlig dyrevelferd, masseoppdrett og slakt, handel med ville dyr og ødeleggelse av dyrenes leveområder. Vi må komme ut av denne erfaringen styrket, sier Arild Hermstad, nestleder i MDG.

- Det er nettopp nå vi må prioritere å sikre trygge grønne jobber og føre en aktiv, grønn næringspolitikk. Norge trenger andre bein å stå på enn olje, sier Arild Hermstad, MDGs nyvalgte nestleder.

Hermstad trekker frem stortingsflertallets fjerning av CO2-avgiften, fortsatt oljesatsing og krisepakker til lavprisselskaper som Norwegian som eksempler på hva regjeringen gjør feil.

 

Norsk økonomi må restartes og omstilles

– Vi kan ikke fortsette gi store subsidier til oljenæringen, gjøre det billigere å forurense eller kaste penger etter lavprisflyturisme med skyhøye utslipp. Nå må regjeringen slutte å gjøre gamle feil om igjen. Norge må satse på å løse den akutte krisa på en måte som ruster oss for framtida, sier Hermstad.

Hermstad mener staten må stille store midler til rådighet for å sikre trygge grønne jobber. De Grønne vil ha en aktiv, grønn næringspolitikk med storsatsing på havvind, elektrifisering av kysten, mer norsk videreforedling av naturressurser, bedre vedlikehold og klimatilpasning av infrastruktur.

– Det er en enorm politisk tabbe om vi med krisehjelp fortsetter å bidra til mer investeringer i olje og gass som koker kloden og gjør oss enda mer sårbare for fall i oljeprisen, sier Hermstad.

 

Krever kriseskatt

MDG vedtok også en kriseskatt på høye inntekter for å hindre at Oljefondet må ta hele støyten for kriseutgiftene. De mener skatten bør være 5 prosent på den delen av inntekten som er over 700 000 kroner.

– Koronakrisa vil bli ekstremt dyr, men Oljefondet tilhører våre kommende generasjoner. Om vi bruker altfor mye av pengene derfra til å løse krisa, vil det ramme de unge. Vi mener dette må være et spleiselag der alle bidrar, og de som tjener mest bør bidra mer, må bidra mer, sier Hermstad.

– Inntektene skal brukes til å løse koronakrisen. Landet er i dugnad for å møte koronakrisen. Men krisen øker forskjellene. Derfor er vi opptatt av at pengene skal brukes til de som rammes hardest. Det er også bra for tilliten i samfunnet, sier Hermstad.

 

– Denne krisen viser hvor ufattelig sårbare vi er

Hermstad mener det er grunn til sterk bekymring for norsk matsikkerhet og beredskap.

– Denne krisen viser oss hvor ufattelig sårbare vi er. Kombinasjonen av en akutt global krise og svak norsk matsikkerhet og beredskap er farlig. Vi vil sikre at folk får mat i butikken, også i krisetid. Vi må snarest gi bøndene mer lønn. Vi må bort fra å være avhengige av massiv import av regnskogsødeleggende soya til dyrefor og oppdrettsindustrien, og vi må stoppe sentraliseringen av landbruket.

I tillegg vil partiet at en granskningskommisjon evaluerer og anbefaler tiltak for å styrke beredskapen for neste pandemi, trappe opp kampen mot antibiotikaresistens og at norge må gi mer ressurser til WHO for å samordne kampen mot pandemier og liknende globale trusler mot liv og helse i fremtiden.

– En krise tester oss som samfunn. Ingen grupper skal falle gjennom det sosiale sikkerhetsnettet. Studenter som blir permittert fra jobben må sikres lik kompensasjon for tapt inntekt som andre arbeidstakere. De av oss som står i de mest sårbare situasjonene må sikres tilgang til vitale behov som mat, et sted å sove, og en trygg hverdag, sier Hermstad.

 

Her er hele resolusjonsteksten:

 1. For å kunne ta vare på folk må vi ta vare på livsgrunnlaget. Vi må takle koronakrisen samtidig som vi takler natur- og klimakrisen. Krisetiltak under pandemien kan derfor ikke svekke vår innsats for å redde naturen og nå klima- og miljømålene, men må bidra til å gjøre samfunnet mer levedyktig og bærekraftig på lang sikt. Økonomiske krisetiltak må sette helse, velferd og mennesker i fokus.
 2. Mange nye virus og bakterier som rammer oss mennesker har sitt opphav fra dårlig dyrevelferd, masseoppdrett og slakt, handel med ville dyr og dyremarkeder, samt ødeleggelse av dyrenes leveområder til fordel for intensivt industrielt landbruk, infrastruktur- og boligareal, industri og annen næring. De Grønne vil jobbe hardt for at disse forholdene som begunstiger epidemier og pandemier tar slutt i Norge og i verden.
 3. Ingen grupper skal falle gjennom det sosiale sikkerhetsnettet under krisen. Studenter som blir permittert fra jobben må sikres lik kompensasjon for tapt inntekt som andre arbeidstakere.
 4. Når samfunnet stenges blir også de svakeste gruppene i samfunnet stående uten trygghet; flyktninger, tiggere, hjemløse, migrantarbeidere, udokumenterte, sex-arbeidere og barn i voldelige hjem er alle ekstremt utsatte grupper. I en krise må vi sørge for at også de mest utsatte gruppene har tilgang til vitale behov som mat, et sted å sove, en trygg hverdag. Både via økonomiske støtteordninger og nødløsninger som helsetrygge oppholdssteder og offentlig matutlevering.
 5. De som trenger ledighetstrygd eller andre sosiale ordninger bør kunne få dette etter forenklet system basert på prinsippet om grunnlønn på 2G, som kan håndteres som forskudd på skatteoppgjør.
 6. Regjeringen har foreslått at permitterte og arbeidsledige skal kunne ta utdanning uten tap av trygd mens denne situasjonen pågår. MDG støtter initiativet, og mener personer som velger omskolering eller videreutdanning etter nedbemanning bør beholde retten til dagpenger og andre ytelser under utdanning også etter korona-krisen, som del av en helhetlig grønn kompetansereform.
 7. Krisen kan skape økte forskjeller i Norge. For å sikre rettferdig fordeling av goder og byrder under krisen vil De Grønne innføre en midlertidig “kriseskatt” 5% på den delen av inntekten som er over 700 000 kroner.
 8. Staten må gi direkte overføringer til kommunene i samme størrelsesorden som inntektstap/utgiftsøkning her har vært for å avhjelpe på den svært utfordrende økonomiske situasjonen kommunene befinner seg i.
 9. Norge må ha et sikkerhetsnett for personer med psykiske utfordringer i krisetid. De Grønne vil øke tilskuddet til lavterskel hjelpetelefoner og chatforum for personer med mentale helseutfordringer og psykiske lidelser i alle aldre.
 10. Staten må stille opp med krisehjelp til levedyktige bedrifter. For å sikre legitimitet og hindre misbruk av fellesskapets midler skal det være full åpenhet om hvilke bedrifter som mottar hjelp, hvem som er de reelle eierne av selskapene og hva pengene går til. Selskaper som mottar krisehjelp fra det offentlige skal ikke kunne ta utbytte, med mindre utbytte går til samfunnsnyttige formål, investering i egen bedrift eller ordinær lønn.
 11. Vi trenger et levende og mangfoldig kulturliv også etter korona, for å skape gode lokalsamfunn med lavere materielt forbruk. Staten må bidra med krisehjelp til både de kommersielle og de offentlig finansierte aktørene i kulturlivet, og fremover må det satses på å skape flere arbeidsplasser innen kultur og kreativ sektor over hele landet.
 12. Norsk økonomi må restartes og omstilles. Staten må stille store midler til rådighet for å sikre trygge grønne jobber og for å stimulere til nye grønne arbeidsplasser. De Grønne vil ha en aktiv, grønn næringspolitikk med storsatsing på havvind, elektrifisering av kysten, mer norsk videreforedling av naturressurser, bedre vedlikehold og klimatilpasning av infrastruktur.
 13. Lån staten garanterer for skal ikke bidra til nye investeringer i fossil energi. I samråd med partene i arbeidslivet bør staten utvikle kriterier for krisehjelp som ivaretar arbeidsplassene, samtidig som aktiviteten i oljerelaterte bedrifter dreies mot bærekraftig virksomhet.
 14. Norsk matsikkerhet må styrkes. Beredskapslager for korn må reetableres. Vi vil stanse sentraliseringen av landbruket og sikre økt lønnsomhet i produksjon av frukt, grønt, korn og belgfrukter og egg, melk og kjøtt basert på norsk fôr og beiteressurser og god dyrevelferd. Vi vil legge til rette for småskala matproduksjon ved småbruk, andelbruk og i private husholdninger ved å etablere gode støtteordninger.
 15. Kampen mot antibiotikaresistens må trappes opp, for å redusere dødeligheten i epidemier. Norge må ta initiativ til en internasjonal bindende avtale for redusert antibiotikabruk, som inkluderer sanksjoner mot land som ikke overholder avtalen.
 16. Kampen mot antibiotikaresistens og spredning av denne er en internasjonal utfordring og må trappes opp. Norge bør være en pådriver i dette arbeidet, deriblant arbeide for mer restriktiv og riktig bruk av antibiotika for mennesker og dyr – både nasjonalt og internasjonalt.
 17. WHO må gis mer ressurser til å samordne kampen mot pandemier og liknende globale trusler mot liv og helse, inkludert å etablere et globalt beredskapslager av helseutstyr for å redusere risikoen for konflikter når kriser oppstår.
 18. Grunnloven og menneskerettighetene skal ligge til grunn, selv i kriser. Demokratiet vårt, og våre folkevalgte organer, skal fortsette å fungere gjennom pandemien. Fullmakter og ekstraordinære tiltak som går på bekostning av demokratiske prinsipper bør unngås, og alltid være godt begrunnet, ha kort varighet og begrenset omfang.
 19. Personvern og digitale rettigheter er spesielt viktig under kriser, når det innføres inngripende tiltak raskt.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle