11 punkter å ta med seg fra MDGs landsmøte

95 prosent utslippskutt innen 2035, utfasing av norsk olje innen 2035, full stans i nedbygging av natur, et mye mer omfordelende skattesystem og bedre nærmiljø for barn. Her er noe av det MDG går til valg på i 2021.

1. 95 prosent utslippskutt innen 2035. Landsmøtet til MDG gikk inn for å gjøre Norge til en internasjonal ledestjerne i klimapolitikken. Gjennom strukturelle endringer i samfunnet, som for eksempel å satse på tog fremfor fly, skal det bli enkelt å kunne reise, bo og handle med lave utslipp.

De som forurenser mye skal betale mer, mens de som tar miljøvennlige valg skal belønnes. Det gjelder også oljebransjen hvor partiet vil ha en kontrollert utfasing frem mot 2035.

 

2. Full stans i nedbygging av natur. MDG vil ha en overordnet naturlov etter modell fra klimaloven. Ved å lovfeste mål for å ta vare på naturen sikrer man at målene ikke bare blir noe for festtaler, men at de faktisk nås. Målene skal være null netto tap av natur innen 2025, naturpositivitet innen 2030 og 20 prosent forbedring innen 2050.

MDG vil kreve at den som bygger ned natur skal betale for restaurering av påvirkede eller tilsvarende områder.

 

3. Lavere skatt til personer med lav lønn. Partiet vil bekjempe økende forskjeller i Norge med et mye mer omfordelende skattesystem. Den økende ulikheten i Norge skal snus ved å gå til roten av problemet. Ikke med billig bensin, billig kjøtt og billige flybilletter, men ved å gjøre skattesystemet rettferdig, og styrke viktige velferdsordninger.

 

4. Mindre lekser til barna og mer tid til kjerneoppgaver for lærerne. MDG går imot obligatorisk heldagsskole, vil begrense bruken av karakterer i grunnskolen, og ikke innføre karakterer i barneskolen. I tillegg vil de i hovedsak gjøre første til fjerde trinn leksefri. Fri lek, tid med familie og venner, og aktiviteter utenfor skolen er viktig for barns utvikling og dannelse.

Partiet går også inn for å gi lærerne mer tid til kjerneoppgavene sine ved å redusere krav til rapportering, dokumentasjon og testing.

 

5. Foreldrerettigheter til flere. Det finnes mange forskjellige slags familier i dagens Norge. Men det tar ikke loven hensyn til. Mange barn har flere enn to omsorgspersoner, likevel kan bare maksimalt to av disse være juridiske foreldre for barnet. Dette kan skape uforutsigbarhet for barna ved at foreldre som burde hatt plikter overfor et barn ikke har det i juridisk forstand, og viktige rettigheter for et barn ikke blir ivaretatt. Derfor vil De Grønne åpne for flere enn to juridiske foreldre. I tillegg vedtok Landsmøtet å gi far og medmor selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger, og å sikre partner eller annen omsorgsperson to ukers lønnet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Partiet vedtok også å utvide dagens foreldrepermisjonsordning med fire ekstra uker.

 

6. Hindre at samfunnet fører til funksjonshemminger. Landsmøtet vedtok en utfyllende politikk om inkludering og har gått inn for å styrke menneskerettighetene til folk med funksjonsnedsettelser i Norge. Barn med funksjonsnedsettelser er trukket frem som en gruppe samfunnet må ivareta behovene til bedre, ved å lovfeste rettighetene deres til opplæring, helsehjelp, fritidsaktiviteter, familiesamvær, omsorg og samfunnsdeltakelse. Partiet har nå også en utfyllende politikk på hvordan vi skal gjøre ordninger som uføretrygd og arbeidsavklaringspenger (AAP) til en reell økonomisk trygghet.

 

7. Et nytt havvind-eventyr. Norges muligheter for eksport av fornybar energi er størst innenfor havvind. MDG vil utnytte offshorekompetansen i oljeindustrien og vindressursene i våre enorme havområder til å begynne et nytt norsk industrieventyr.

Landsmøtet programfestet en storsatsing på vindkraft til havs på norsk sokkel, med mål om minst 30 GW samlet effekt innen 2030, under forutsetning av at naturkonsekvensene er forsvarlige og at hensynet til marine økosystemer og næringer, sjøfugl og trekkveier alltid ivaretas. Slik vil partiet skape arbeidsplasser og inntekter, samtidig som man løser klima- og naturkrisen.

 

8. Grunnlovsfesting av dyrs egenverdi og dyrepoliti i hele landet. MDG er for et samfunn der solidariteten også omfatter dyr og natur. Derfor vil partiet grunnlovfeste dyrs egenverdi, uavhengig av hvor nyttige eller unyttige de er for mennesker. Partiet vil også innføre dyrepoliti i hele landet, ha obligatorisk ID-merking av alle familiedyr, og pålegge krav om kurs og sertifisering for hundeoppdrettere med to kull eller mer i året.

Videre gikk partiet også inn for en rekke punkter for bedre dyrevelferd i landbruket, blant annet å starte utfasing av burhøns og kverning av hanekyllinger i eggindustrien.

 

9. Nærmiljø på barns premisser. MDG ønsker å redusere biltrafikken i og rundt byene, og belønne kommuner som gjør det tryggere for de mykeste trafikantene. Myke trafikanter skal prioriteres på bekostning av biler, blant annet vil MDG sette ned fartsgrensene i byer og tettsteder, ha bilfrie hjertesoner rundt skoler og barnehage, gi syklister “grønn bølge” og innføre vikeplikt for bilister der veier krysser sykkelveier.

 

10. Antirasistisk politikk. Partiet vedtok en rekke tiltak for å bekjempe rasisme. MDG går blant annet inn for å motvirke rasisme blant større aktører på boligmarkedet gjennom anonymisering av identitet, oppfølging av profesjonelle leietakere og sterkere sanksjoner mot diskriminering. De vil også innføre anonyme jobbsøknader i offentlig sektor og kreve at arbeidsgivere i offentlig sektor rapporterer om mangfold på arbeidsplassen sin. Videre vil partiet styrke og tydeliggjøre rasismeparagrafen slik at det blir enklere å rettsforfølge hatefulle ytringer.

 

11. En storsatsing på psykisk helse. MDG ser med stor bekymring på de negative effektene pandemien har på vår psykiske helse. Det høye antallet permitteringer, nedstengte sosiale møteplasser, og mindre kontakt med venner og familie har ført til en økning i ensomhet og psykiske plager blant befolkningen. Partiet vedtok å dimensjonere opp helsetjenesten for psykiske lidelser på alle nivåer i helsevesenet, blant annet ved å utdanne og ansette flere fagfolk og styrke fastlegeordningen.

Partiet vedtok blant annet å styrke den nasjonale handlingsplanen mot selvmord, og følge opp nullvisjonen i samarbeid med fagmiljø, pårørende og brukerorganisasjoner.

 

Se all vår nye politikk her. Der kan du også se hvem som er blitt valgt til sentrale verv i partiet.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle