Vi vil doble satsingen på jernbane og kollektiv

27. august 2015

Miljøpartiet De Grønne lanserer et forslag om en dobling av det nasjonale kollektiv- og togbudsjettet på fem år. Raskere utbygging av bybane i Trondheim og Bergen, samt tog og T-bane i Oslo, står øverst på lista.

De Grønne vil doble satsingen på jernbane og kollektivt innen 2020. Det er nødvendig for å kutte klimagassutslippene og skape byer og tettsteder som er gode å bo i. Det vil også bidra til å skape mange jobber som trenger dyktige fagfolk fra oljesektoren.

Mens Erna Solberg vil bruke milliarder av kroner på å bygge nye motorveier, vil De Grønne heller at staten skal fullfinansiere nye bybaner, t-banetunneler og jernanelinjer. Det vil både gi bedre livskvalitet og lavere klimagassutslipp.

Moderne byutvikling handler om å få bilene vekk, og legge til rette for mennesker, sykling og kollektivreisende. Vi vil snu den ensidige bilbaserte tettstedutviklingen og ta byene tilbake. Da må vi gjøre det attraktivt å velge kollektivt og sykkel.

På skinner

Statens Vegvesen, Ruter og Jernbaneverket er snart i mål med en utredning om hvordan skape et kollektivsystem i Oslo-området som kan konkurrere ut bilen. De Grønne mener dette nå må gjennomføres, og vi må få tilsvarende planer i de andre norske storbyene. Vi har foreslått på Stortinget at staten skal fullfinansiere skinnegående infrastruktur i storbyene for å sikre at det blant annet blir bygget nye bybaner i Bergen og Trondheim, og ny t-banetunnel, jernbanetunneler og trikkelinjer i Oslo.

Selv om jernbanen har fått økte bevilgninger de siste ti årene, er reisetiden fremdeles den samme mellom storbyene som på 1970-tallet. De Grønne vil sette fart på nødvendige utbygginger som forkorter reisetiden mellom storbyene i Sør-Norge og får flere pendlere over fra bil til bane.

Nasjonalt sykkelløft

Sykkel og gange tar fremdeles en svært liten del av transporten i Norge. De Grønne vil gi sykkel et nasjonalt løft. Da må vi bygge mange flere sykkelveier og prioritere sykkel over bil i bysentra.

For å få råd til denne satsingen, vil De Grønne flytte penger bort fra nye motorveiprosjekter. Stortinget har vedtatt at biltrafikken i storbyene ikke skal øke, men likevel planlegges nye motorveier i milliardklassen rundt mange av de største byene. De Grønne vil stanse disse prosjektene.

Vi kommer til å følge opp dette med forslag når statsbudsjettet behandles i Stortinget til høsten.

Dette inngår i doblingen:

 • Gå rett på bybane i Trondheim. Rask utbygging i Bergen.
 • Bedre kollektivtilbud i distriktene
 • Bygge nye T-banetunneler i Oslo-regionen
 • Bygge nye togtunneller under Oslo
 • Forsere intercity-triangelet på Østlandet
 • Ta igjen vedlikeholdsetterslepet på jernbanen.

Slik vil vi bl.a. finansiere det:

 • Vi vil kutte kapasitetsøkende veiprosjekter inn mot storbyene, ikke minst E18 i Oslo og nedover på Sørlandet.
 • Kutte utbygging av fergefri E39
 • Si nei til bygging av ny bro over Oslofjorden til mange milliarder kroner.
 • Lokalt: Endre til 70/30-fordeling.
 • Droppe Byåsen-tunellen i Trondheim.

Fakta:

 • -I 2015 bruker regjeringen 22 mrd. kr til jernbane og kollektiv. De Grønne vil sette som ambisjon at dette tallet bør dobles frem mot 2020.
 • I vårt alternative budsjett for 2015 startet vi opptrappingen med å øke bevilgningene til jernbane-, kollektiv og sykkel med 6 mrd. kroner.