Rett til ny vurdering før tvangsutsendelse

17. april 2015

Kontrollhøringen mot justisminister Anders Anundsen (FrP) viste tydelig at rettsikkerheten til asylsøkere som tvangsutsendes etter lang ventetid er altfor svak. Derfor har Miljøpartiet De Grønne nå lagt fram et forslag for å styrke asylsøkeres rettssikkerhet.

I tilfeller der personer av ulike grunner blir værende i landet, og det har gått mer enn ett år siden de fikk avslag på sin asylsøknad, foreslår De Grønne nå at det automatisk skal gjøres en ny vurdering for oppholdstillatelse.

Lengeværende asylbarn er i en særstilling fordi de kan ha rett til oppholdstillatelse på grunn av tilknytningen de har fått til Norge, uavhengig av beskyttelsesbehovet da de søkte asyl. I 2014 ble hundrevis av lengeværende asylbarn kastet ut, til store protester. Hadde sakene deres blitt automatisk vurdert på nytt etter flere år med venting, ville mange sannsynligvis aldri blitt sendt ut.

Lang returtid

En del av personene som tvangsreturneres fra Norge har fått avslag på sin søknad om asyl. I noen tilfeller går det lang tid fram til en tvangsretur faktisk finner sted. Forholdene i hjemlandet, søkerens livssituasjon, og norsk asylpraksis kan ha blitt endret dramatisk siden utlendingsmyndighetene sist vurderte saken.

I dag foretas ingen slik ny vurdering fra utlendingsforvaltningens side, med mindre personene selv, eller ved hjelp av en advokat, utformer og sender inn en omgjøringsbegjæring. Det gis ikke fri rettshjelp i disse sakene.

Ønsker ny vurdering

De Grønne mener at det bør settes en «utløpsdato» på asylavslag, altså en grense for hvor lang tid det kan gå før det må gjøres en oppdatert vurdering før en tvangsutsendelse. Det er paradoksalt at utlendingsforskriften i dag krever en slik ny vurdering etter ett år for de som sendes ut av landet for å ha brutt loven, men ikke for lengeværende barnefamilier.

Forslaget gjelder i utgangspunktet en liten gruppe, nemlig de som blir sittende og vente i Norge mer enn ett år etter at de har fått avslag på asylsøknaden. Dette løser ikke de største problemene i norsk asylpolitikk, men kan sørge for bedre rettssikkerhet til en veldig sårbar gruppe i et system som i dag er mest styrt etter regjeringens måltall.

Håper på gjennomslag

De Grønne håper forslaget vil få flertall i Stortinget. Her er forslaget i korthet:

Stortinget ber regjeringen sikre at personer som har fått avslag på sin asylsøknad får ny vurdering om grunnlag for vern etter lovens § 73, dersom vedtaket ikke er iverksatt ett år etter at Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda sist vurderte saken. I saker som omfatter barn skal det vurderes om det foreligger grunnlag for å gi tillatelse etter utlendingslovens § 38 jfr. utlendingsforskriftens § 8-5

Hele versjonen finnes her.