– Regjeringen bommer på samferdsel

26. juli 2014

Nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, mener at regjeringen feilprioriterer i samferdselspolitikken.

– Regjeringen prioriterer høyere fartsgrenser og fjerning av bomstasjoner framfor å oppfylle sine forpliktelser om å kutte klimagassutslipp og stimulere til grønn transport, sier Hansson.

Forrige uke avsluttet samferdselsminister Solvik-Olsen sin bilturné rundt omkring i landet med en pressekonferanse. Til Nationen fortalte han at han er tilfreds med at Frp i regjering har fått gjennomslag for sju strekninger frie for bompenger.

Samferdsel på ville veier

 – Samferdspolitikken i regi av Frp er i dag på kollisjonskurs med målsetningene om å kutte klimagassutslippene – og trafikkøene. Kapasiteten på hovedveiene inn og ut av storbyene økes, kollektivtrafikk nedprioriteres, og det legges ikke opp til miljøvennlige fremkomstmidler som stimulerer fysisk aktivitet, sier Hansson.

De Grønne ønsker å endre retning for å møte dagens store utfordringer innen norsk samferdselspolitikk.  

– Vi er opptatt av å sikre en bærekraftig samferdsel som stimulerer til grønne transportmidler og økt fysisk aktivitet. Innenfor varetransport må klimagassutslippene reduserer drastisk, samtidig som vi utvikler et transportystem som gjør seg mindre avhengig av fossil energi, sier Hansson.

Klimakutt på 344 000 tonn

Kombinasjonen av gode markedsløsninger og smarte teknologivalg kan gi et potensielt klimakutt fra busstrafikken på 344 000 tonn CO2 i 2020, i følge Civitas og TØI. Dette vil representere et kutt på 4,7 % av samlet utslipp fra persontransport på vei og 40 % av veksten i persontransportutslipp fram til 2020.

– Vi må skape bedre bomiljøer i byene. Det betyr mindre støy og luftforensning, færre barrierer og økt arealeffektivitet. Samtidig må vi øke sikkerheten på veiene.

Jahn Bøhler fra Arbeiderpartiet satte tidligere denne uka fokus på utvidelsen av t-banetilbudet i Oslo. Oslo MDG vil utrede om vi heller skal satse på over-bakken-transport, fordi det vil ta lang tid og være dyrt å sprenge Oslotunneller. Ruter skal vurdere hvorvidt det bør bygges over eller under bakken. Også i bygdene er det viktig å utrede samferdselen.

 Levende bygder – ikke bare gjennomfart

– Vi vil at våre bygder skal bli mer levende og selvforsynte. Det oppnår vi gjennom å skape arbeidsplasser og bedre kollektivtrafikk, fremfor å tilrettelegge for økt transport av varer og tjenester og bygging av store kjøpesentre utenfor sentrum, sier Hansson.

 De Grønne vil omprioritere samferdselsmidlene ved å stanse investeringer som øker kapasiteten på veinettet, og på flyplassene. Slik blir det mulig å gi Norge en moderne jernbane, og kollektivsystemer som løser trafikkutfordringene i byene.

 I løpet av denne stortingsperioden vil De Grønne jobbe blant annet for å:

 • Starte byggingen av en høyhastighetsbane i Norge

 • Starte byggingen av en ny Oslotunnel

 • Tilrettelegge mer for el-sykkel som et miljøvennlig, praktisk og effektivt kjøretøy
 • Sørge for at alle nye biler som selges i Norge går på utslippsfri teknologi.

 • Sikre et opprustet og moderne bybanetilbud i alle de største norske byene.

 • Sikre en kraftig opprustning av kollektivtilbudet i distriktene

 • Tilrettelegge mer for el-sykkel som et miljøvennlig, praktisk og effektivt kjøretøy

 • Gi sykkeltransporten et nasjonalt løft. Det inkluderer en belønningsordning til kommuner som bygger ut gode gang- og sykkelveinett, utbygging av sykkelveier langs riksveinettet og gode fasiliteter for sykkelparkering ved jernbane- og busstasjoner. Det skal være gratis å ta med sykkel på tog, og togselskap må pålegges å ta hensyn til syklister ved kjøp av nytt materiell.

  Les mer om bærekraftig samferdsel i kapittel 1.3 i vårt arbeidsprogram
  .