Miljøpartiet De Grønne vil utfase veisalting i Oslo

19. januar 2012

Vil ha et miljøvennlig og ikke kloridholdig alternativ innen 2015

Harald A. Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo, og Hanna E. Marcussen, første vara, har fremmet et forslag til Oslo bystyre om at kommunen skal utfase veisalting på kommunale veier og erstatte veisaltingen med et mer miljøvennlig alternativ i løpet av de neste tre årene.

Bruken av veisalt har økt betydelig de siste årene, og ifølge Statens vegvesen ble det i sesongen 2010/2011 brukt i underkant av 240.000 tonn salt på riks- og fylkesvegnettet. Dette omfatter ikke kommunale eller private veier. Ifølge de største saltimportørene i Norge var det samlede forbruket av veisalt i sesongen 2010/2011 på hele 330 000 tonn. Oslo kommune er kjent med at veisalting kan gi miljøskader som dårligere vannkvalitet, bidra til økt rustangrep og korrosjon på jern- og betongkonstruksjoner, mer sprekker og telehiv i veier og andre skader.

I to rapporter fra NIVA ble det som følge av vannprøver i 2005 og i 2010 konkludert med at veisaltingen er svært skadelig for innsjøer og drikkevannskilder. Forbruket av veisalt i Maridalen er svært høyt, og det er derfor også grunn til bekymring for Oslos drikkevannskilde. Miljøpartiet De Grønne mener Maridalen derfor bør være blant de første sårbare områdene hvor all bruk av veisalting må opphøre umiddelbart og erstattes med mer mekanisk vintervedlikehold og strøing med sand/oppvarmet sand (fastsand-metoden).

På bakgrunn av de mange godt dokumenterte negative konsekvensene ved veisalting, vedtok et enstemmig kommunestyre i Ski i desember 2011 at Ski kommune vil ha som mål å utfase bruken av veisalt og erstatte det med et miljøvennlig alternativ innen 2015. Flere kommuner ser nå ut til å følge etter. I Sverige gjorde politiske vedtak allerede på nittitallet at 50 kommuner fikk helt saltfri vinterdrift. Forbruket av salt i Sverige er nå kraftig redusert.

Miljøpartiet De Grønne mener derfor Oslo kommune bør ha som mål at

  • veisaltingen på kommunale veier utfases og erstattes med et mer miljøvennlig og ikke kloridholdig alternativ innen 2015
  • forbruket av veisalt rapporteres årlig til Bystyret
  • kommunen retter en henstilling til Statens Vegvesen om å utrede følgeskadene fra dagens veisalting og hvilke samfunns- og miljømessige kostnader dette medfører

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny