Mer konflikt og mindre vern

20. juni 2011

Foto: Lars-Erik Lie

 

Det nye rovdyrforliket er en liste over hvordan store rovdyr skal kunne skytes, og bidrar til forsterket konflikt. MDG er det eneste partiet som nå tar ansvar ved å ta til orde for at forvaltning av sårbar natur og truede arter skal være kunnskapsbasert, ikke interessestyrt.

Av Antonio Poléo, 1. kandidat for MDG i Hedmark

Vi er glade for at forliket ikke avviker dramatisk fra avtalen som ble inngått i 2004, men desto mer skuffet over at det utelukkende går i retning av dårligere vern av truede arter. Vi mener at miljøvernministerens oppgave er å sikre levedyktige bestander av store rovdyr i norsk natur i henhold til internasjonale avtaler og norsk lov.

Derfor er det er oppsiktsvekkende når ministeren er svært fornøyd med et forlik som etter vårt syn bryter med naturmangfoldloven, hvor det klart uttrykkes følgende: «Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder».

Rovdyrkonflikten er et omstridt tema for landbruket, men det er viktig å innse at problemet er en avledning. I 2009 døde 120 000 sau på beite i Norge, av disse er det dokumentert at 3000 ble tatt av rovdyr. Mer enn 100 000 sau døde av helt andre årsaker. Det virkelige problemet for næringen er mangel på lønnsomhet og rekruttering.

Det er en vesentlig svakhet at det nye rovdyrforliket ikke nevner verdien av store rovdyr i norsk natur med et eneste ord. Alt dreier seg om at store rovdyr skaper konflikter. I det nye forliket trekkes det frem at lisensfellingen av bjørn i flere av forvaltningsregionene i dag ikke fungerer tilfredsstillende, men sier samtidig at det fortsatt skal være hovedvirkemiddelet i bestandsreguleringen. Vi kan heller ikke se at et redusert bestandsmål fra 15 til 13 ynglinger av bjørn i Norge kan dempe konfliktnivået, når vi i dag kun har 6 ynglinger. Vi vil gå inn for en politikk som tar sikte på å nå bestandsmålet, fremfor en politikk som i realiteten fjerner oss fra målet.

Det er også feilslått å åpne for at rovdyr skal kunne avlives ved direkte angrep på hund. Vi mener konflikten skapes ved at man jakter med løs hund i områder med ulverevir, ikke at det lever ulv i disse områdene. Hvis målet er å sikre levedyktige bestander av ulv i Norge er den viktigste enkeltfaktoren å bekjempe ulovlig jakt, som står for 50% av dødeligheten.

Bestandene av bjørn og ulv er betydelig større i våre naboland, og disse kommer uunngåelig til å fortsette å vandre inn i norsk natur. De Grønne vil slutte å bruke offentlige ressurser på å ta livet av rovdyr. Vi vil satse på forebyggende tiltak, og bidra til at rovdyrene blir sett på som en ressurs og kvalitet.

Det er på tide å flytte søkelyset fra debatten for eller imot rovdyr, til en helhetlig naturforvaltning som legger hovedvekt på rovdyrenes rolle i norsk natur og hvordan vi kan sikre naturmangfoldet.