Mer enn miljøvern

14. september 2015

I dag er dagen! De Grønne ligger an til å komme inn i kommuner og fylker over hele landet. Grønn politikk handler om mer enn miljøvern – vi har en helthetlig politikk på alle områder. 

Solidaritet med andre mennesker og livet på jorda er fundamentet i vår politikk, og derfor er klima og miljø nødvendigvis i fokus – også på områder som skole, helse og eldreomsorg.

Grønt næringsliv – bevar velferden!
De Grønne vil  sikre veksten i grønne næringer, og skaffe nytt arbeid til alle de som vil og må slutte i oljeindustrien. Vi vil flytte investeringene fra olje til grønt næringsliv, og satse 10 milliarder i året for å løfte frem nye, fornybare næringer. Å etablere de nye arbeidsplassene vil sikre inntekten vår når oljealderen er over, – og er en viktig forutsetning for en sterk velferdsstat. Vi vil samtidig videreutvikle det beste ved den norske velferdsstaten, og skape et samfunn med omtanke og respekt for de svakeste, samt et sterkt sikkerhetsnett.

Dette er ansvarlig økonomisk politikk som sikrer arbeidsplasser og framtidens velferd. 

En skole for alle
Vi mener dagens ordning med offentlige skoler og innslag av ideelle, private skoler er god.  Men undervisningen bør i større grad omfatte kunnskap som trengs for å klare seg i livet. Store mengder teori svarer ikke på dette alene. Derfor vil vi ha mer praksis, mer yrkesfag, mer valgfag og styrket skolehelsetjeneste. Vi vil gi læreren høyere status og mer tid til å være lærer ved å innføre flere yrkesgrupper i skolen, som sosionomer og psykologer.

En grønn skole tilbyr både pedagogisk mangfold og tilrettelegging for det enkelte barn.

En forebyggende helsepolitikk

Passivitet, stillesitting og livsstilsykdommer gjør at det er store gevinster knyttet til et systematisk forebyggende folkehelsearbeid. Kommunene må legge aktivt til rette for økt fysisk aktivitet, bedre gang- og sykkelstier samt bedre byplanlegging og samferdsel. Dessuten vil vi styrke kommunenes arbeid med psykisk helse og rusomsorg. Vi vil jobbe spesielt for å redusere ventetiden og styrke ettervernet. Institusjoner med gode resultater må opprettholdes og brukes som modeller når nye plasser opprettes.

Vår helsepolitikk bygger på forebygging, ikke bare behandling av symptomer.

En aktiv og givende alderdom

Eldreomsorg er et offentlig ansvar som bør suppleres med private, ikke-kommersielle tilbud. De Grønne ønsker kortere arbeidstid, noe som kan bidra til at familie og venner i større grad kan hjelpe og gi omsorg til hverandre. Et tett samarbeid mellom kommunen, familien og frivilllige er viktig for å at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.  Vi vil innføre ordningen ”Livsglede for eldre”, som bruker hagestell og dyr i aktivitetstilbudet.

Vi ønsker at eldre skal ha en mest mulig aktiv og givende alderdom.

Grønn politikk gjennomsyrer hele samfunnet – les mer om vår polikk her.