Foto: Peter Fiskerstrand

Mer bane, ikke mer byråkrati

15. juni 2015

I dag behandler Stortinget regjeringens forslag til ny jernbanereform. De Grønne tror ikke reformen vil føre til bedre togtilbud. – I stedet for å konkurranseutsette, må vi styrke og videreutvikle NSB, og beholde Flytoget AS på fellesskapets hender, sier stortingsrepresentant for De Grønne Rasmus Hansson.

I mai la regjeringen og samarbeidspartiene frem et forslag til omorganisering av norsk jernbane. Et nytt jernbanedirektorat skal få det overordnede ansvaret, og organisere en konkurranseutsetting av togdriften på enkelte strekninger fra 2016/17.  Fagforeningene mener forslaget legger til rette for privatisering og en fullstendig oppsplitting av dagens jernbane. Derfor går de nå ut i streik før behandlingen i Stortinget. De Grønnes landsmøte sa tidligere i år tydelig nei til konkurranseutsetting:

– Vi vedtok å gå imot den varslede jernbanereformen – ikke på ideologisk grunnlag, men på grunn av erfaring og faglige anbefalinger. Regjeringa hevder at jernbanereformen vil gi mer bane for pengene. Men vi frykter det motsatte: At pengene går til mer forvaltning og administrasjon, advokater og økonomer, ikke til flere eller raskere tog, sier nasjonal talsperson for De Grønne, Rasmus Hansson.

En sultefôret jernbane

Tog er uten sammenligning den mest miljøvennlige måten å transportere mange mennesker på. Jernbanen er viktig for å nå klimamålene og bedre lufta i byene. Den binder landet vårt sammen og skaper næringsutvikling. De Grønne mener at toget har lenge blitt nedprioritert:

– Den norske jernbanen har blitt sultefôret i årevis. Vi har et jernbanenett med enorme etterslep på vedlikehold, en jernbanepolitikk uten visjoner, og en transportpolitikk for øvrig som mangler både helhet og prioriteringer. Å bygge veier langs samme strekningen som banen undergraver togets konkurransekraft, både for gods- og persontransport, sier Hansson.

De Grønne mener at jernbanen må organiseres slik at både tog, veibygging, infrastruktur og nyinvesteringer planlegges i sammenheng. Konkurranseutsetting er ikke veien å gå:

– Vi tror ikke Norge som et lite jernbaneland er egnet til å ha flere enn ett driveverdig togselskap. Det er ikke veien å gå for å bevare kompetente fagmiljøer og se helheten i togtilbudet, utvikle innovative løsninger og ha en enhetlig kundefront, sier Hansson.

Konkurranseutsetting gir ikke bedre togtilbud

De Grønne tror heller ikke at etterslepet på vedlikehold, manglende kapasitet og investeringer i nye prosjekter vil bli bedre ved fragmentering av bransjen og flere aktører:

– Regjeringa mener anbudsutsetting vil gi flere tog og reisende.  Men det er jo ikke plass til flere persontog i det norske nettet i dag. Det blir ikke flere og bedre skinner av flere togselskaper. Anbudsutsetting gir heller ikke færre forsinka tog, siden forsinkelser oftest skyldes feil på infrastruktur og signalanlegg, sier Hansson.

De Grønne ønsker likevel å gjøre toget konkurransedyktig. Flere tiltak er viktige: Oppgradere tog og infrastruktur; elektrifisere de gjenværende 1700 kilometerne med dieseldreven jernbane; bygge egne godsspor; etablere flere studieplasser i jernbanefag. Og ikke minst: Stanse utbyggingen av nye, store motorveier.

– Det banen trenger er penger, og forutsigbarhet til å kunne gjøre jobben. Banen trenger prioriteringer. I stedet for å konkurranseutsette, må vi styrke og videreutvikle NSB, og beholde Flytoget AS på fellesskapets hender, sier Hansson.