Vil ha grønn allianse på Stortinget

17. juni 2016

Talspersonene i Miljøpartiet De Grønne, Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson har sendt et åpent brev til partilederne i SV, KrF, Sp og Venstre.

– Disse partiene har vært enige om stanse oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. De Grønne vil utvide denne miljøpolitiske alliansen til å omfatte flere saker. Vi ønsker å få med de andre små partiene på å danne en miljøallianse på flere saker før valget, uavhengig av valgresultat og av hvem som danner regjering, sier Bastholm.

– Et slik samarbeid vil utgjøre et nytt grønt tyngdepunkt i norsk politikk, og da kan vi sammen peke på  hvem som bør bli Norges neste statsminister i en historisk grønn regjering, sier Hansson.

Her er det åpne brevet fra De Grønne:

Kjære partiledere,

Behovet for ambisiøse grep i norsk klima- og miljøpolitikk er påtrengende. Det er bred enighet om at klima og miljøutfordringene er den viktigste saken i vår tid. Allikevel er spriket mellom målsettinger og reell handling i norsk så dramatisk at det må tas helt nye grep. Stortinget slo nylig fast at klodens «karbonbudsjettet» innebærer at verden har ti år igjen med dagens utslippsnivå før karbonbudsjettet er brukt opp. I Norge steg klimautslippene med 1,5 prosent i 2015. I statsbudsjettet for 2016 skrev regjeringen at utslippene, med dagens virkemidler, er forventet å øke med 1,1 mill. tonn i 2020 til 54,9 millioner tonn, mens de er forventet å synke med kun 1,3 millioner tonn i 2030.

Vi mener derfor at:

  • Norges neste statsminister bør være den statsministerkandidaten som forplikter seg til å levere den beste klima og miljøpolitikken.
  • Vi bør diskutere en miljøallianse i norsk politikk for å gjøre miljøspørsmålet til hovedsaken i neste stortingsperiode.
  • En slik miljøallianse vil danne et nytt tyngdepunkt i norsk politikk.
  • Dette vil ikke være et valgsamarbeid eller en politisk blokk, men en utvidelse av den miljøpolitiske alliansen på tvers av blokkene, som har sørget for at Lofoten, Vesterålen og Senja ikke har blitt oljeområder.
  • Vi bør finne fram til tilsvarende felles klima- og miljøpolitiske standpunkt som alle kan sette øverst i regjeringsforhandlinger i 2017 uansett hvem vil komme til å delta i disse.

Vi håper vi kan ha en felles diskusjon om hvilke temaer som er aktuelle for å søke felles klima- og miljøpolitiske standpunkt. Våre forslag til temaer i diskusjonen om en miljøallianse er:

1. PARIS-AVTALENS KONSEKVENSER FOR NORSK OLJEPOLITIKK;
I 2014 beregnet FNs klimapanel at mellom 73 og 87 prosent av verdens kjente reserver av fossil energi må bli liggende hvis vi skal begrense den globale oppvarmningen til under to grader. I Paris-avtalen er ambisjonen skjerpet til 1,5 grader. Det betyr at om lag ni tideler av de kjente reservene må bli liggende i bakken.

2. ARBEIDSLEDIGHETEN BEKJEMPES MED GRØNN OMSTILLING OG ØKT REELL KONKURRANSEEVNE I FASTLANDSINDUSTRIEN
Den økende arbeidsledigheten må ikke bekjempes med en ny vekst i petroleumsinvesteringene i neste stortingsperiode. Det vil innebære at Norge igjen binder opp verdifull kompetanse, arbeidskraft og kapital i usikre og kortsiktige arbeidsplasser. Nærings- og arbeidsmarkedspolitikken må innrettes til å skape det grønne skiftet.

3. STANSE TAP AV ARTER INNEN 2020
Norge har ambisiøse mål om å beskytte natur, stanse tap av arter innen 2020 og starte restaureringen av forringede økosystemer. Målsettingene ble bekreftet og styrket i naturmangfoldmeldingen, men regjeringens politikk peker imidlertid i motsatt retning.

4. KLIMALOV
Norge må systematisk redusere sine klimagassutslipp med sektorvise og årlige kuttmål. Disse målene må være styrende for statsbudsjettet og utviklingen av viktige områder som samferdsel, energiforsyning, jordbruk og energibruk og samfunnsplanlegging.

Kjære partiledere, vi inviterer dere til offentlig debatt om dette, og håper at alvoret i klima- og miljøutfordringene gjør at vi kan meisle ut nye felles løsninger. Vi vil i tillegg invitere til samtaler etter sommerferien, for å diskutere en miljøallianse eller andre former for politisk enighet som sikrer Norge en annen klima- og miljøpolitikk enn den vi får med Høyre, FrP eller Arbeiderpartiet som politisk tyngdepunkt.

God sommer,
med vennlig hilsen
Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson,
Nasjonale talspersoner i Miljøpartiet De Grønne