Forsøk, ikke legalisering

05. september 2015

Miljøpartiet De Grønnes utgangspunkt er at dagens ruspolitikk ikke fungerer. Bruken av rus i Norge er urovekkende høyt i forhold til andre europeiske land. Vårt mål er å redusere den.

Miljøpartiet De Grønne ønsker en mer effektiv og human ruspolitikk der kontinuitet i tilbudet til rusavhengige, og ikke minst respekt for den enkeltes situasjon, autonomi og behov er i sentrum.  Vi ønsker en forsknings- og kunnskapsbasert og ikke en moralistisk ruspolitikk.

Vi har programfestet at vi vil utrede en strengt regulert statlig omsetning av cannabis. Forutsetningen er at dette skal gi en skadereduserende effekt, både for samfunnet, og de unge det gjelder. I dag er det ingen kontroll med stoffet som selges på gata, og mange nye brukere som kjøper cannabis kommer i kontakt med tyngre stoffer.

Vi ser at det er et problem at mange som kjøper cannabis kommer i kontakt med tyngre stoffer gjennom kriminelle miljøer, og at den strenge forbudslinjen ikke har ført til at Norge har en lavere andel ungdom som forsøker cannabis enn land som har en mer liberal politikk.

Vi ønsker at færrest mulig skal bli avhengig av rusmidler, derfor ønsker vi mer kunnskap om dette området. 
Forskning viser at dersom det eksisterer et stort illegalt marked for et rusmiddel, vil strengere håndhevelse av forbudet ha liten effekt. Denne kronikken av Ole Røgeberg tar også opp problematikken med et gammeldags syn på narkotikapolitikken. Til og med den konservative tenketanken Civita etterlyser nytenking i ruspolitikken.  

Den norske debatten om ruspolitikk baserer seg på for mye på velment moralisme, og for lite på forskning. De Grønne legitimerer ikke bruken av cannabis med dette forslaget, men anerkjenner at rusmisbruk i utgangspunktet er et helseproblem og ikke et kriminalproblem. Vi må være for tiltak som virker, og slutte å legge lokk på debatten fordi temaer er kontroversielle.