Oppsummering: Dette vedtok De Grønnes landsmøte

10. mai 2015

De Grønne vedtok en rekke tiltak for miljø, redusert forbruk, livskvalitet, jordvern, handelspolitikk, krav til våpeneksport, styrking av yrkesfag og miljøvennlige offentlige innkjøp på landsmøtet lørdag.

De Grønnes landsmøte vedtok en rekke resolusjoner som vil danne grunnlaget for partiets fremtidige politiske satsningsområder:

Vil ha søndag som fridag

Landsmøtet slo også fast at søndagene fortsatt bør være fridager for hoveddelen av norsk arbeidskraft.

«Regjeringens forslag om søndagsåpne butikker har åpenbart store negative miljømessige og familiepolitiske konsekvenser. De Grønne ønsker ikke et samfunn som skrur opp tempoet enda mer når det kommer til økt omsetning og økt forbruk. Et samfunn åpent for rekreasjon og økt livskvalitet er vanskeligere å oppnå når arbeidspresset øker», heter det i resolusjonen.

Partiet går også mot forslaget om å la kommunene bestemme lokalt om butikkene skal være åpne på søndager.

Vil ha inkluderende byrom

Offentlige rom skal være mer enn markedsplasser og grå gjennomfartsårer, mener De Grønne. På landsmøtet i Stavanger vedtok partiet et forslag om å fjerne reklame fra offentlige rom, sammen med tiltak for å forbedre felles byrom, som gatemøbler, drikkefontener, offentlige toaletter o.l.

«Vi ønsker å skape et samfunn hvor alle føler seg ønsket og velkommen, uavhengig av alder og økonomiske og fysiske forutsetninger. For å nå dette målet er det et nødvendig skritt på veien å gjøre byrommene til trivelige allmenninger», heter det i resolusjonen som ble vedtatt.

Nei til E18 vestover fra Oslo

Forslaget fra Oslo, Bærum og Akershus MDG om å stanse planlegging av ny E18 vestover fra Oslo, ble også vedtatt av landsmøtet.

Den planlagte utbyggingen av ny E­18 Vestkorridoren bryter med klimaforliket fra 2012 og vil ikke løse trafikkproblemene. Miljøpartiet De Grønne vil skrote det rådyre monsterprosjektet og satse istedenfor på klimasmart samferdsel.

For de 40 milliarder kronene som er planlagt brukt på veien, kunne Oslo og Akershus fått nye t-baneruter og sentrumstunnel i Oslo, Fornebubane, nye trikketraseer og et sammenhengende nettverk av sykkelveier.

Nei til retusjert reklame

Partiets talsperson Hilde Opoku brukte store deler av sin tale på sammenhengen mellom forbruks- og perfeksjonsjag og økningen i psykiske lidelser blant befolkningen. Dette ble fulgt opp i debatten rundt en resolusjon om å merke retusjert reklame, sendt inn av Bærum MDG og Grønt Kvinnenettverk.

Retusjert reklame fører til skjønnhetspress på kvinner og menn i alle aldre og bidrar til å gjøre særlig unge mennesker usikre på om de er gode nok, mener De Grønnes landsmøte, som gikk inn for at all retusjert reklame må merkes.

10.000 syriske flykninger

Tidligere på lørdag vedtok Miljøpartiet De Grønnes landsmøte å ta i mot minst 5.000 flyktninger i 2015 og 5.000 i 2016. I tillegg gikk partiet inn for å bevilge en ekstra milliard i nødhjelp til nærområdene rundt Syria i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett

De Grønne vil øke bistanden til mennesker i havsnød i Middelhavet, og jobbe aktivt med sine søsterpartier i European Green Party for å gjøre det enklere å ta seg lovlig til Europa.

Jernbanereform

Partiet vedtok også at den kommende jernbanereformen må handle om økte bevilgninger til ny infrastruktur, i stedet for å privatisere driften av jernbane.

Vil lovfeste nullvisjon for tap av matjord

Med internasjonal uro, økende befolkning og klimaendringer kan vi ikke belage oss på å for all fremtid importere mat fra utlandet. De Grønnes landsmøte gikk inn for å lovfeste en nullvisjon for tap av matjord, at matjord skal vernes på lik linje med truede arter, økosystemer og naturtyper, at jordloven gis høyere status og ikke kan overkjøres av plan og bygningsloven, og at Fylkesmannens innsigelsesmulighet i jordlovsaker styrkes.

Vedtok ny grønn handelspolitikk

De Grønnes landsmøte vedtok også en resolusjon om grønn handelspolitikk. Regjeringen er for tiden i forhandlinger om en ny handelsavtale kalt TISA. Slik avtalen nå foreligger mener De Grønnes landsmøte at Norge bør trekke seg fra forhandlingene om TISA.

«Miljøpartiet De Grønne er bekymret for at avtalen vil begrense muligheten utviklingsland har til å gjennomføre tiltak som bidrar til å bygge opp konkurransedyktige nasjonale tjenestesektorer. Det er usolidarisk å forhandle frem en avtale som i praksis ikke ville muliggjort måten Norge fra 1970-tallet har bygget opp en nasjonal oljeindustri», heter det i resolusjonen.

Nye krav til norsk våpeneksport

Norge produserer i dag krigsmateriell som har blitt eksportert til stater som Libya, Saudi-Arabia og Bahrain. Disse landene begår grove menneskerettighetsbrudd, og er langt fra demokratiske. De Grønne krever at offentligheten må få innsyn i søknadsprosessene som gjennomføres i tilknytning til eksport av krigsmateriell fra Norge. Partiets landsmøte vedtok også at Stortinget må stanse eksport av forsvarsmateriell fra Norge til Oman.

Vil styrke yrkesfagene

Grønn Ungdom foreslo en rekke forslag for å styrke yrkesfagene som landsmøtet stilte seg bak. Blant annet gikk De Grønne inn for å utrede en innbetalingsordning til et dedikert lærlingfond, etter dansk modell, hvor bedrifter i en bransje betaler penger til en pott som brukes til å skape lærlingplasser. Partiet vil også stille krav om at bedrifter som deltar offentlige anbud skal ha lærlinger.

«Idealisering av teoritunge fag og metoder preger norsk skole. Men barn er forskjellige og lærer best på ulike måter, og praktiske ferdigheter må anses som grunnleggende. Mer vektlegging av praktiske og kreative tilnærminger, samt tettere oppfølging av elevenes psykiske helse og sosiale miljø, kan bidra til å forhindre frafall», heter det i resolusjonen.

Grønnere innkjøp

Staten og norske kommuner kjøper inn for omtrent 400 milliarder hvert eneste år. Dermed er disse innkjøpene en av de viktigste faktorene som påvirker næringslivet. Miljøpartiet De Grønnes landsmøte vil gjøre bærekraftige og innovative bedrifter til normen, ikke unntaket.

I resolusjonen går De Grønne blant annet inn for å innføre en kjøttfri dag i offentlige kantiner og storkjøkken, at lokalt næringsliv og småskalaprodusenter enklere skal kunne gi tilbud, og mer innovative innkjøp.

Les samtlige resolusjoner i sin helhet her.