Derfor vil De Grønne stanse veiutbyggingen

08. juni 2015

Miljøpartiet De Grønne ønsker å stanse flere planlagte veiprosjekter, til fordel for satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Befolkningen i storbyområdene vokser kraftig. Veksten skaper utfordringer for transportsystemet i storbyområdene. Veitrafikken står i dag for en femtedel av de norske klimagassutslippene, som har økt med 20 prosent siden 1990.

Utover klimagassutslippene, bidrar veitrafikken til betydelige lokale miljøproblemer i storbyområdene i form av NOx-utslipp, svevestøv og støy. I 2014 varslet EFTAs overvåkningsorgan ESA at de åpnet sak mot Norge for brudd på grenseverdiene i luftkvalitetsdirektivet.

Strider med klimaforliket

Klimaforliket av 2012  sier at all økning i trafikk inn mot de store byene skal tas i form av kollektivt, sykkel eller gange. De nye veiprosjektene er stikk i strid med dette. Ny E 18 mellom Oslo og Asker vil ifølge Statens vegvesen øke trafikken over bygrensen til Oslo med 50 prosent. Målet om å redusere utslippene fra transportsektoren med  40 prosent i løpet av 15 år blir svært krevende å nå, om det samtidig legges opp til økt kapasitet for veitrafikken i storbyområdene.

Istedenfor å bruke milliarder på nye kapasitetsøkende veier i storbyene, stikk i strid med nasjonale klimamål, bør midlene omprioriteres til nødvendige investeringer i infrastruktur og drift av kollektivtrafikk og sykkel. Derfor oppfordrer Miljøpartiet de Grønne regjeringen til å stanse planleggingen av kapasitetsøkende veiprosjekter i storbyområdene, bortsett fra de som allerede er påbegynt. Vi vil imidlertid bruke penger på bedre trafikksikkerhet og framkommelighet, samt vedlikehold av veiene.

Les forslaget som De Grønne har lagt frem for Stortinget om prioritering av kollektivtransport og sykkel foran kapasitetsøkende veiprosjekter.

Omprioritering til kollektivtrafikk og sykkel

Et transportsystem basert på kollektivtrafikk, sykkel og gange vil bidra til bedre livskvalitet i storbyområdene, og er avgjørende for å nå Stortingets mål i klimapolitikken. For å håndtere trafikkveksten og samtidig øke kollektiv- og sykkelandelene betydelig på bekostning av bil, er det nødvendig med store investeringer i infrastruktur i storbyene.

Helhetlige bymiljøavtaler er en god modell for transportplanlegging i storbyene. Det haster imidlertid å få avtalene på plass, og sørge for at det ikke blir igangsatt nye store veiprosjekter som ødelegger for utviklingen bymiljøavtalene skal fremme. Staten bør åpne for å fullfinansiere utbygging av skinnegående trafikk i storbyområdene, og finansiere en større andel av driftsmidlene til kollektivtrafikk og sykkel.