De Grønne lanserer sin plan for fremtidens samferdsel

11. april 2013

Harald A. Nissen vil ha en togrevolusjon i Norge

Harald A. Nissen vil ha en togrevolusjon i Norge

Tirsdag 09. april lanserer Miljøpartiet De Grønne sin egen plan for fremtidens samferdsel.

– Her viser vi hvordan det er mulig å starte byggingen av et moderne og miljøvennlig transportsystem i Norge, sier nasjonal talsmann Harald A. Nissen i Miljøpartiet De Grønne.

Han beskriver regjeringens transportpolitikk som et storstilt sløseri med ressurser og mener lekkasjene fra Nasjonal Transportplan tyder på at regjeringen lider av prioriteringsvegring.

Regjeringen vil ha mer av absolutt alt. Derfor bygger de dobbelt opp med både motorveier, jernbane og flytrafikk langs de samme strekningene, sier Nissen. Resultatet blir økende klimagassutslipp og sneglefart i jernbaneutbyggingen.

– Vår plan for fremtidens samferdsel viser hvordan en full stans i planlegging av nye og større riksveier kan vi sikre den tog – og kollektivrevolusjonen Norge trenger, avslutter Harald A. Nissen.

Design: Caroline Hargreaves

Sentrale tiltak i De Grønnes transportplan.

 1. Starte byggingen av en høyhastighetsbane i Norge i løpet av neste stortingsperiode.

2. Starte byggingen av en ny Oslotunnel i løpet av neste stortingsperiode.

3. Sørge for at alle nye biler som selges i Norge går på el, eller annen utslippsfri teknologi. 4. Sikre et opprustet og moderne bybanetilbud i alle de største norske byene.

5. Sikre kraftig opprustning av kollektivtilbudet i distriktene

Les hele  MDGs transportplan

 

Uttalelse om samferdselspolitikken fra Miljøpartiet De Grønnes landsstyre 7. april 2013:

En samferdselspolitisk snuoperasjon

Fredag 12. april legges Nasjonal transportplan for 2014-2023 frem av regjeringen. Lekkasjene tyder på visse fremskritt, som mer midler til kollektivtransport i storbyene. Prioriteringene er likevel fraværende.

Regjeringen vil bruke milliardbeløp på å bygge ut veikapasiteten. Samtidig skrinlegges planene for høyhastighetsbaner mellom de store byene. Også flyplassene skal utvides, selv om Nordmenn allerede er blant de som flyr mest i verden.

Resultatet av en slik politikk blir mer bil- og flytrafikk, mer forurensning og større klimagassutslipp. Jernbanen blir taperen. Skal vi nå regjeringens egne klimamål trengs det en massiv samferselspolitisk snuopperansjon.

Tirsdag 10. april lanserer Miljøpartiet De Grønne sin alternative grønne transportplan. Her viser vi hvordan vi kan starte byggingen av moderne kollektivsystemer i byene, og raske togforbindelser mellom landsdelene. Samtidig vil vi skape trygge lokalmiljøer for syklende og gående og prioritere trafikksikkerhet foran firefelts motorveier på Østlandet, ferjefri E39 på Vestlandet.

De Grønnes samferdselspolitikk trenger ikke å koste mer enn regjeringens politikk. Snarere tvert om: Vi vil ikke bruke store summer på brobygging og undersjøiske tunneler for at noen få bilister skal slippe å vente på ferja; vi skal ikke bygge ut jernbane i så små etapper at de samfunnsøkonomiske gevinstene bare kommer fremtidens generasjoner til gode; og vi utvider ikke veier til fire felt for å generere mer pendling inn mot de store byene.

Utdrag fra De Grønnes alternative transportplan:

I kollektivpolitikken vil vi:

 • Ikke vente med å øke togtrafikken på det sentrale Østlandet til en ny Oslotunnel er ferdig, så vi må øke kapasiteten ved å sette inn nytt rullende materiell, lengre tog og om nødvendig også dobbeltdekkere.

 • Ferdigstille det indre Intercitytriangelet innen 2020 og det ytre innen 2023.

 • Påbegynne byggingen av den først høyhastighetsjernbanen mellom de store byene i Sør-Norge i neste stortingsperiode.

 • Redusere flytrafikken: Ingen kapasitetsøkende utbygginger av lufthavene og en flyseteavgift på kr 600 på flygninger på hovedstrekninger innen Sør-Norge og til utlandet, samtidig som Avinor avvikles slik at flytrafikken kan legges inn under politisk styring gjennom et nytt Luftfartsverk.

 • Bygge ut et nett av bybaner i Bergen og begynne byggingen av bybaner i både Trondheim og Stavanger/Sandnes.

 • Snarest mulig få en løsning på kapasitetsproblemene på skinnegående trafikk gjennom Oslo sentrum – vi har ikke råd til å vente lenger. En ny Oslotunnel må påbegynnes snarest mulig.

 

I veitrafikkpolitikken vil vi:

 • Elektrifisere bilparken langt raskere enn dagens politikk, bl.a. ved å forby import av nye biler med ren bensin- og dieseldrift fra og med 2015 og øke insentivene som oppmuntrer til å kjøpe helelektriske biler og garantere at disse beholdes minst fram til 2020.

 • Etablere et hovedsykkelveinett av god kvalitet i alle byer, og de største byene må få statlige midler til å anlegge sykkelekspressveier langs kommunale veier.

 • Få et statlig program hvor kommunene kan få midler til bygging av sykkelveier med modell i belønningsordningen for bedre kollektivtransport i de store byene.

 • Gjøre bysentrene bilfrie i størst mulig grad.

 • Stoppe ny utbygging av firefelts veier, som E18 gjennom søndre Vestfold og Telemark, E6 langs Mjøsa, Rv. 23 Fetsund-Lillestrøm og E16 helt til Kongsvinger.

 • Etablere et program for bygging av midtskiller på alle hovedveier – dette vil gi færre trafikkdødsfall langt raskere og billigere enn ved å bygge firefelts veier.

 • Slutte å planlegge omfattende nye riksveier, slik som E39 Kristiansand-Trondheim.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny