Avtale om Munch-museet

10. november 2011

Miljøpartiet De Grønne undertegnet i dag en avtale med resten av opposisjonen i bystyret om å si nei til Lambda-prosjektet i Bjørvika.

Dette er avtaleteksten som ble signert av Ap, FrP, SV, Rødt og MDG i dag:

AVTALE OM MUNCH-MUSEET

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet de Grønne i Oslo Bystyre er enige om å si nei til Lambda-prosjektet i Bjørvika. Partiene har ulikt syn på hvor det nye Munch-museet skal plasseres, men samarbeider nå for å få fremdrift og seriøsitet i beslutningsprosessen.  Munchs samlinger er en stor kulturskatt, og må forvaltes på en god måte samtidig som den må gjøres bredest mulig tilgjengelig for publikum.

Ap, SV, Rødt og MDG har Munch-museum på Tøyen som sitt utgangspunkt, mens FrP har Nasjonalgalleriet som sitt utgangspunkt. Vi er nå enige om å be byrådet utrede disse alternativene parallelt.  Vi vil i bystyret fremme felles forslag om at:

1.  Lambda-prosjektet stoppes.

2.  Byrådet skal utrede løsninger både for Munch-museum på Tøyen og for Munch-museum i Nasjonalgalleriet etter rehabilitering og eventuell utvidelse av bygningen.

3.  Byrådet bes senest 1. juli 2012 legge frem en sak for bystyret med kostnadsoverslag og framdriftsplan for de to alternativer som er utredet.

Utredningen om Munch-museum på Tøyen skal inneholde både en analyse av nytt museumsbygg og tilsvarende analyse av påbygg/tilbygg på eksisterende museum (inklusive museumstekniske, klimatekniske og sikkerhetsmessige forhold).

Utredningen skal dessuten skissere utviklingsmuligheter for byfornyelse og byutvikling for Tøyen senter og det bymessige og parkmessige nærområdet, i tillegg til rehabilitering av T-banestasjonen.

Utredningen av Nasjonalgalleriet skal vurdere bygningenes egnethet for Munchs samlinger (inklusive museumstekniske, klimatekniske og sikkerhetsmessige forhold)  og ta utgangspunkt i eksisterende bygningsmasse, samt vurdere behovet for en eventuell utvidelse.

Utredningen skal dessuten skissere mulighetene for en kunstpark på Tullinløkka.

Byrådssaken skal inneholde foreløpige, sammenlignbare kostnadsrammer og framdriftsplaner. De deler av hvert alternativ som er ønskelige, men som ikke er nødvendige for å få til et fullstendig Munch-museum, skal beskrives atskilt fra museumsalternativene.