Å skape klimajobber trenger politisk vilje

13. mars 2015

De Grønne vil at norsk petroleumsproduksjon gradvis fases ut over en tjueårsperiode, gjennom å ikke tildele nye leteområder, og at produksjonen av olje og gass blir stengt ned i tråd med planer som må vedtas av Storting og regjering.

– Klimapolitikk må ikke ses på som en trussel mot arbeidsplasser, men som en mulighet til å omstille næringslivet til en grønn fremtid, sier nasjonal talsperson og bystyrerepresentant i Trondheim, Hilde Opoku.

Hun mener grønn omstilling ikke vil starte før vi faktisk er villige til å utfordre oljeøkonomien.

– FNs klimapanel viste i sin siste rapport verden har funnet fire ganger mer fossile ressurser enn vi kan brenne. Hvis vi fortsetter med å late som dette ikke angår Norge, kommer vi til å bli forbikjørt i det grønne kappløpet, mener Opoku.

Trenger målrettet satsning
Dagens politikk som hevder å være næringsnøytral men som favoriserer petroleumsindustrien med omfattende subsidier, legger ikke opp til omstilling.

– Et eksempel er satsning på fornybar energi, hvor dagens teknologinøytrale linje har gitt omfattende utbygging av småkraft med liten dokumentert klimagevinst men stedvis store naturinngrep. Samtidig er det snart ikke noe igjen av en norsk havvindnæring, et område hvor Norge har store fortrinn ressurs- og kompetansemessig, sier Opoku.

En plan for grønn omstilling
Miljøpartiet De Grønnes har laget et alternativt statsbudsjett som faktisk starter på grønn omstilling i stor skala. Budsjettet foreslår å øke skatter og avgifter på miljøskadelig forbruk og høye inntekter, samtidig som skatten for gründere og småbedrifter kuttes.

– Norge har mange dyktige gründere, men mange sliter med å få tak i investeringskapital. Vi setter av 1,2 mrd. kr til nye grønne såkornfond i 2015, som sammen med tilsvarende beløp fra private investorer skal investeres i nye bedrifter. Vi vil også ha et eget katapultfond for bedrifter i den tidligste fasen, i samarbeid med våre fremste teknologimiljøer. Målet er å skape flere vekstkraftige bedrifter, og ikke at staten skal eie mer. Når selskapene vokser skal staten selge seg ut.

– Heldigvis har historien vist at Norge har klart å omstille seg mange ganger før. Et av de beste eksemplene er hvordan vi utviklet nettopp en nasjonal oljeindustri på 1970-tallet. De Grønne er overbevist om at vi skal klare det igjen – selvsagt kan vi det.

Klimalov
Forutsigbarhet er avgjørende for at næringslivet skal kunne tilpasse seg fremtidens klimakrav, at nye grønne arbeidsplasser skal kunne etableres, og for at den enkelte borger skal kunne redusere sine utslipp.

– Norske regjeringer har sagt at utslippene skal kuttes, uten at det har skjedd. I stedet har milliarder av kroner blitt investert i oljevirksomhet. Når myndighetene sår tvil om de mener alvor i klimapolitikken, blir situasjonen vanskelig og uforutsigbar for gründere som vil etablere nye grønne arbeidsplasser. En klimalov vil gi mer langsiktighet og forutsigbarhet for den grønne omstillingen, mener Opoku.

Forslag fra De Grønnes statsbudsjett:

  • Styrke gründere og grønne bedrifter med risikokapital fra «katapultfond» på 1,2 mrd.
  • Styrke Statkraft som fornybarlokomotiv ved å la selskapet beholde 50 prosent av overskuddet i 2015, tilsvarende 2,1 mrd.
  • Målrettete skatteletter til selvstendig næringsdrivende for 1,4 milliarder kroner: Gi selvstendig næringsdrivende rett til minstefradrag på lik linje med arbeidstakere, halv arbeidsgiveravgift for nystartede små bedrifter.
  • Øke sykelønn og omsorgspenger for selvstendig næringsdrivende med 200 millioner kroner.
  • Øke personfradraget (kommer mange gründere til gode) med samlet effekt 11 mrd.
  • Styrke Enova, satse på havvind-testpark, maritim næring og bioøkonomi.
  • Styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med 400 millioner.
  • Styrke regional og lokal næringsutvikling med 900 millioner.

Les mer om De Grønnes alternative statsbudsjett her.