Nei til flere eksamener

11. oktober 2016

I dag diskuterte Stortinget norsk skole. De Grønne sier nei til flere eksamener, målinger, tester og kontroll av lærere og elever.

Tirsdag vedtok Stortinget en ny retning for norsk skole. Før innstillingen «Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet» ble stemt over og vedtatt, holdt stortingsrepresentant Rasmus Hansson et innlegg. Der fokuserte han på at læreren og elevene, og ikke eksamener, må stå i sentrum i skolen.

Regjeringen, ved Høyre og Frp, ønsker å innføre eksamen i norsk, matte og engelsk fra 10. klasse, men ble nedstemt av flertallet på Stortinget. Den prioriteringen er De Grønne og Hansson enig i.

– Dette ville innebært en unødvendig økning av eksamenskjøret, sier Hansson.

Her kan du lese hele innlegget Hansson holdt i Stortinget:


President,

Stortingsmeldingen gir gode mål for norsk skolepolitikk. En fornyelse og videreutvikling av Kunnskapsløftet er helt vesentlig for at Norge skal gå trygt inn i det grønne skiftet. For Miljøpartiet De Grønne er ambisjonen om en skole som utstyrer alle elever med nødvendige ferdigheter innen folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokratisk medborgerskap en forutsetning for at vi skal lykkes som et land det er godt å leve i. Og hvor vi lærer å utvikle landet innenfor naturens tålegrenser.

Miljøpartiet De Grønne er grunnleggende enig med Regjeringen om at innholdet i fagene må utformes av fagpersoner, samtidig som vi som politikere, sammen med de som jobber i skolen og er elever må ta ansvar for å utforme rammene for at disse temaene og ambisjonene i den generelle delen av læreplanen blir godt integrert i opplæringa til alle elever og lærlinger.

President, jeg vil trekke fram tre tema der De grønne mener at midlene ikke henger helt sammen med målene vi har for et fremtidsrettet Norge der vi skaper et godt samfunn, sammen; det er eksamen, pedagogisk frihet og operasjonaliseringen av verdisynet i den generelle delen av læreplanen.


Eksamen

President, å kunne sette seg inn i nye ting og løse uforutsette problemer er viktige kompetanser. Dybdelæring og evnen til å lære må derfor prioriteres. Imidlertid stiller vi spørsmålstegn ved om flere eksamener vil fremme dybdelæring og variasjon i læringsstrategier. Det finnes ingen god, faglig grunn til at flere eksamener vil bidra til å nå de gode målene Stortingsmeldingen legger for norsk skolepolitikk.

Tvert i mot ser vi at tiden er overmoden for å se kritisk på hvordan også vurderingssystemet kan videreutvikles i takt med nye behov til kompetanse i samfunnet. Miljøpartiet De Grønne støtter derfor innstillingen fra komiteen når det gjelder eksamen og sluttvurdering. Vi ønsker samtidig å understreke at det ikke er eksamenskarakterene som skaper ny og framtidsretta læring i norsk skole, men vurdering og læring som skjer i faglige, gode samtaler mellom lærer og elev gjennom hele skoleløpet.


Pedagogisk frihet

Folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokratisk deltagelse, dybdelæring og evne til å lære,  læres ikke av å måles, men av at vi gjør disse tingene. Da må lærerne, altså de som kan dette, og elevene, som faktisk skal lære dette, ha tid og ressurser til gjøre dette i praksis. Det betyr at vi må gi dem tid til planlegging, og gjennomføring av aktiviteter med varierte læringsmetoder, ikke dynge på med eksamen, måling og byråkrati.


Verdisynet i den generelle delen av læreplanen

Så, President noen ord om verdisyn og generell del av læreplanen. De grønne framhever viktigheten av Folkehelse og livsmestring; bærekraftig utvikling og demokratisk deltagelse; samt dybdelæring og evne til å lære. Dette ligger i den generelle delen av læreplanen allerede. Den viser et helhetlig og sunt menneskesyn og pedagogikk i det norske skoleverket, som vi skal være stolte av og videreutvikle.

Etter De Grønnes syn er innholdet i den generelle delen av læreplanen godt, men det er en utfordring at verdiene i den ikke kan konkurrere i et test- og papirregime som enkle, målbare kunnskaper passer inn i. Vi støtter derfor en gjennomgang av den generelle delen av læreplanen, men vil at dagens verdisyn og temaer videreføres og styrkes i det praktiske læringsarbeidet. Det er i den generelle læreplanen hvor det helhetlige og viktige verdisynet, som alle fag bør støtte opp under, ligger. Ikke bare i formålsparagrafen, men i skolehverdagen, President.

Her kan du lese mer om De Grønnes skolepolitikk: https://www.mdg.no/politikk/skole/

Her kan du lese om skole i utkastet til nytt partiprogram for 2017-2021: https://www.mdg.no/program

Her kan du lese mer om stortingsmeldingen «Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet»: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65336