Vedtak på landsmøte 2020

Vedtak på landsmøte

Hold deg oppdatert over hva som blir vedtatt!

På denne siden publiseres vedtakene for personvalg og hasteresolusjon. Nye vedtekter vil publiseres når Kontrollkomiteen har kvalitetssikret referatet. 

Siden oppdateres fortløpende under landsmøte, så sjekk innom jevnlig!

 

Vedtak for personvalg

Sentralstyret:

Partileder: Une Aina Bastholm

Nestleder: Arild Hermstad

Nestleder: Kriss Rokkan Iversen

Partisekretær: Torkil Vederhus (ikke på valg)

 

Sentralstyremedlemmer:

Toine C. Sannes

Farid Shariati

Thor Haakon Bakke

Daria Maria Johnsen

Ulf Lund Halvorsen

 

Varamedlemmer til sentralstyret:

1.vara: Hanne Lisa Matt

2.vara: Tore Dyrendahl

3.vara: Lan Marie Berg

4.vara: Tommy Reinås

5.vara: Johannes Wahl Gran

 

Internasjonal kontakt: Kristin Knutsen

Vara til internasjonal kontakt: Truls Gulowsen

 

Medlemmer, internasjonalt utvalg:

Ingunn Grande

Paal Frisvold

Nora Heyerdahl, Grønn Ungdom (ikke på valg)

 

Grønt kvinnenettverk:

Leder: Ane Reinan

Nestleder: Nikki Schei

Almaz Asfaha

Avind Khadir

Pauline Tomren

Linnea Saatvedt Dahr

Danielle Hansen

Hilde Strand

1.vara: Håkon Benjaminsen

2.vara: Hanne Gideonsen

 

Kontrollkomiteen:

Leder: Tore Bergum

Nestleder: Adam Tumidajewicz

Elsa Skjong

Jens Petter Grini Pedersen

Ida Jordal

1.vara: Sebastian Teigen Nygård

2.vara: Erik Seglem Bø

3.vara: Kristin Gjørv

 

Valgkomiteen:

Leder: Endre Borgen Mæland (ikke på valg)

Nestleder: Ingunn Emdal (ikke på valg)

Trude B. Thy (ikke på valg)

Jan B. Vindheim

Malin Torset Abrahamsen

Eirik Ballestad

GU-representant: Anne Nijdam

1.vara: Monica Sandtorv (ikke på valg)

2.vara: Esben Moy

3.vara: Gabriel Kielland (ikke på valg)

4. vara: Aase Marie Olafsen

5.vara: Jomar Rønning-Volle

6.vara: Helga Ringbakken

 

Programkomiteen:

Leder: Lage Nøst (ikke på valg)

Nestleder: Ingrid Liland (ikke på valg)

Knut Falk Qvigstad (ikke på valg)

Mona Høgli (ikke på valg)

Arild Hermstad (ikke på valg)

Barbara Vögele (ikke på valg)

Hallvard Surlien (ikke på valg)

Marion Godager Tveter (ikke på valg)

Hulda Holtvedt (ikke på valg)

Rasmus Hansson

Anna Kvam

Anders Skyrud Danielsen

Trine Jakobsen Rydland

Ole-Jakob Christensen

 

Vedtak for hasteresolusjon

Grønn politikk under koronakrisen

 • For å kunne ta vare på folk må vi ta vare på livsgrunnlaget. Vi må takle koronakrisen samtidig som vi takler natur- og klimakrisen. Krisetiltak under pandemien kan derfor ikke svekke vår innsats for å redde naturen og nå klima- og miljømålene, men må bidra til å gjøre samfunnet mer levedyktig og bærekraftig på lang sikt. Økonomiske krisetiltak må sette helse, velferd og mennesker i fokus.
 • Mange nye virus og bakterier som rammer oss mennesker har sitt opphav fra dårlig dyrevelferd, masseoppdrett og slakt, handel med ville dyr og dyremarkeder, samt ødeleggelse av dyrenes leveområder til fordel for intensivt industrielt landbruk, infrastruktur- og boligareal, industri og annen næring. De Grønne vil jobbe hardt for at disse forholdene som begunstiger epidemier og pandemier tar slutt i Norge og i verden.
 • Ingen grupper skal falle gjennom det sosiale sikkerhetsnettet under krisen. Studenter som blir permittert fra jobben må sikres lik kompensasjon for tapt inntekt som andre arbeidstakere.
 • Når samfunnet stenges blir også de svakeste gruppene i samfunnet stående uten trygghet; flyktninger, tiggere, hjemløse, migrantarbeidere, udokumenterte, sex-arbeidere og barn i voldelige hjem er alle ekstremt utsatte grupper. I en krise må vi sørge for at også de mest utsatte gruppene har tilgang til vitale behov som mat, et sted å sove, en trygg hverdag. Både via økonomiske støtteordninger og nødløsninger som helsetrygge oppholdssteder og offentlig matutlevering.
 • De som trenger ledighetstrygd eller andre sosiale ordninger bør kunne få dette etter forenklet system basert på prinsippet om grunnlønn på 2G, som kan håndteres som forskudd på skatteoppgjør.
 • Regjeringen har foreslått at permitterte og arbeidsledige skal kunne ta utdanning uten tap av trygd mens denne situasjonen pågår. MDG støtter initiativet, og mener personer som velger omskolering eller videreutdanning etter nedbemanning bør beholde retten til dagpenger og andre ytelser under utdanning også etter korona-krisen, som del av en helhetlig grønn kompetansereform.
 • Krisen kan skape økte forskjeller i Norge. For å sikre rettferdig fordeling av goder og byrder under krisen vil De Grønne innføre en midlertidig “kriseskatt” 5% på den delen av inntekten som er over 700 000 kroner.
 • Staten må gi direkte overføringer til kommunene i samme størrelsesorden som inntektstap/utgiftsøkning her har vært for å avhjelpe på den svært utfordrende økonomiske situasjonen kommunene befinner seg i.
 • Norge må ha et sikkerhetsnett for personer med psykiske utfordringer i krisetid. De Grønne vil øke tilskuddet til lavterskel hjelpetelefoner og chatforum for personer med mentale helseutfordringer og psykiske lidelser i alle aldre.
 • Staten må stille opp med krisehjelp til levedyktige bedrifter. For å sikre legitimitet og hindre misbruk av fellesskapets midler skal det være full åpenhet om hvilke bedrifter som mottar hjelp, hvem som er de reelle eierne av selskapene og hva pengene går til. Selskaper som mottar krisehjelp fra det offentlige skal ikke kunne ta utbytte, med mindre utbytte går til samfunnsnyttige formål, investering i egen bedrift eller ordinær lønn.
 • Vi trenger et levende og mangfoldig kulturliv også etter korona, for å skape gode lokalsamfunn med lavere materielt forbruk. Staten må bidra med krisehjelp til både de kommersielle og de offentlig finansierte aktørene i kulturlivet, og fremover må det satses på å skape flere arbeidsplasser innen kultur og kreativ sektor over hele landet.
 • Norsk økonomi må restartes og omstilles. Staten må stille store midler til rådighet for å sikre trygge grønne jobber og for å stimulere til nye grønne arbeidsplasser. De Grønne vil ha en aktiv, grønn næringspolitikk med storsatsing på havvind, elektrifisering av kysten, mer norsk videreforedling av naturressurser, bedre vedlikehold og klimatilpasning av infrastruktur.
 • Lån staten garanterer for skal ikke bidra til nye investeringer i fossil energi. I samråd med partene i arbeidslivet bør staten utvikle kriterier for krisehjelp som ivaretar arbeidsplassene, samtidig som aktiviteten i oljerelaterte bedrifter dreies mot bærekraftig virksomhet.
 • Norsk matsikkerhet må styrkes. Beredskapslager for korn må reetableres. Vi vil stanse sentraliseringen av landbruket og sikre økt lønnsomhet i produksjon av frukt, grønt, korn og belgfrukter og egg, melk og kjøtt basert på norsk fôr og beiteressurser og god dyrevelferd. Vi vil legge til rette for småskala matproduksjon ved småbruk, andelbruk og i private husholdninger ved å etablere gode støtteordninger.
 • Kampen mot antibiotikaresistens og spredning av denne er en internasjonal utfordring og må trappes opp. Norge bør være en pådriver i dette arbeidet, deriblant arbeide for mer restriktiv og riktig bruk av antibiotika for mennesker og dyr – både nasjonalt og internasjonalt.
 • WHO må gis mer ressurser til å samordne kampen mot pandemier og liknende globale trusler mot liv og helse, inkludert å etablere et globalt beredskapslager av helseutstyr for å redusere risikoen for konflikter når kriser oppstår.
 • Grunnloven og menneskerettighetene skal ligge til grunn, selv i kriser. Demokratiet vårt, og våre folkevalgte organer, skal fortsette å fungere gjennom pandemien. Fullmakter og ekstraordinære tiltak som går på bekostning av demokratiske prinsipper bør unngås, og alltid være godt begrunnet, ha kort varighet og begrenset omfang.
 • Personvern og digitale rettigheter er spesielt viktig under kriser, når det innføres inngripende tiltak raskt.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle