“Reine panoramic Lofoten” By Tzuyen (Own work) [CC BY-SA 3.0]

Lofoten må gis varig vern

08. desember 2016

De Grønne vil gi Lofoten, Vesterålen og Senja varig vern mot oljeutvinning, og ønsker det samme for Barentshavet. Nå retter partiets landsstyre, som avholdt sitt møte i Narvik denne helgen, en tydelig utfordring til Nordland Ap.

– Arbeiderpartiet, og særlig Nordland Ap, har nå et stort ansvar nå for å vise at Nord-Norge er mye mer enn olje og gass. Det siste Nordland trenger er flere sårbare oljearbeidsplasser. Likevel tror Ap fortsatt at olje betyr utvikling, aktivitet og arbeidsplasser. Det var forrige århundre, og vil være en enorm feilinvestering. Ap må oppdatere seg, sier nasjonal talsperson Une Aina Basholm.

Bastholm mener Nordland Ap nå ha et spesielt stort ansvar.

– Om Nordland Ap også setter foten ned for konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja vil alle Aps fylkeslag og alle kommunene i nord, flertallet i LO og hele AUF ha oppnådd en historisk enighet, sier Bastholm.

–  Arbeiderpartiet er på sitt beste når de viser solidaritet med dagens unge og kommende generasjoner, og det vil de gjøre om de prioriterer klima og vern av våre mest sårbare havområder.

Bastholm mener det  må planlegges med lengre horisont for en framtid med et næringsliv uten oljen.

– Nordland trenger ikke olja. Nordland er et av de mest naturrike fylkene. De har fiskerinæring, mineralnæring, bærekraftig krafteksport og enormt potensial for turisme. Industrien i Nordland bør også få ned utslippene sine. Med fortsatt fossil satsing settes mange prosjekter og arbeidsplasser på vent, sier Bastholm.

Resolusjon: Grønt næringsliv i Nord, ikke ny oljeutvinning

Om klimamålene skal nås kan ingen nye oljefelt åpnes. Vekst i petroleumsinvesteringene vil også medføre at Norge binder opp verdifull kompetanse, arbeidskraft og kapital i usikre og kortsiktige arbeidsplasser. Det må planlegges med lengre horisont for en framtid med et næringsliv som takler omstillinger og har mulighet til å leve etter bærekraftige prinsipper.

I Nordland vil arbeiderpartiet fortsatt satse på oljearbeidsplasser og forberede oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er uansvarlig og vil gå ut over utviklingen av arbeidsplasser innen fornybare næringer.

Ingen landsdeler har så mangfoldig naturrikdom, med mineraler og biologiske ressurser, urørt natur for turisme, og stort potensial for miljøvennlig krafteksport som Nord-Norge. Det må satses mye mer på forskning og utvikling i Nord-Norge. Da kan vi selge teknisk kunnskap, teknologi og erfaring til andre land  på alt fra byggeteknikker og transport til landbruk og fiskeri i arktisk klima.

Et flertall av delegatene til LOs landskongress har nå gått mot utvinning i disse områdene. Tunge forbund som Fagforbundet, Handel og Kontor og Norsk Tjenestemannslag har sagt at de vil verne LoVeSe mot fremtidig oljevirksomhet. I forkant av LO-kongressen neste år har Fagforbundet levert et forslag om at «Norges olje- og gassproduksjon må trappes ned i tråd med målene i Paris-avtalen, dette gjelder særlig sårbare og verneverdige områder».

Motstanden er også økende lokalt. Alle kommunene i Lofoten er nå mot en konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja. Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark har også sluttet seg til dette kravet. Nå har Nordland Arbeiderparti et spesielt ansvar for å vise at Norge er mye mer enn olje og gass.

Miljøpartiet De Grønne vil at Lofoten, Vesterålen og Senja skal få varig vern mot oljeutvinning. Det samme krever vi for Barentshavet. Vi utfordrer alle miljøengasjerte politiske parti til å gå inn for en fossilfri framtid i hele Nord-Norge og i stedet satse på utvikling av bærekraftige arbeidsplasser.

Vedtatt av De Grønnes landsstyre, 4. desember 2016, Narvik.