Livet på land

En grunnsøyle i den grønne ideologien er kunnskapen om menneskenes avhengighet og samspill med økosystemene. Vårt engasjement for naturen springer ut fra opplevelsen av tilhørighet, glede, og kjærlighet til naturen. Det forsterkes av den dypt alvorlige erkjennelsen av at ødeleggelsen av natur truer menneskenes velferd og trygghet. Livet på jorda er fantastisk rikt og mangfoldig og har utviklet seg gjennom mange millioner år. I dag forsvinner dette mangfoldet mer enn tusen ganger raskere enn det som er naturlig. Antallet ville dyr på landjorda og antallet fisk og sjøfugl i havene er halvert de siste 40 år. Utviklingen fører til kollaps i økosystemene, truer matforsyningen og gjør at vi mister økosystemfunksjoner som pollinering av avlinger, luft og vannrensing.

I Norge er hver femte art enten sårbar eller truet av utryddelse. Vi vil gjøre disse artene livskraftige. Det vil vi gjøre ved å kombinere forsvarlig bruk av natur og kulturlandskap med utvidet vern mot inngrep. Gammelskog, våtmarker og store urørte områder er ekstra viktige å bevare. I tillegg vil vi starte arbeidet med å restaurere natur, blant annet ved å reetablere artsrike skoger, våtmarks- og vassdragsnatur, og ved å bygge opp svekkede bestander av blant annet fisk og rovdyr. Hver eneste dag er naturen kilde til folkehelse, livskvalitet og opplevelser for hundretusener av mennesker. Hvis våre barnebarns barnebarn skal ha samme tilgang som oss til natur, må grønne lunger, bymarker og friluftsområder gis sterkere beskyttelse.

 

De Grønne vil:

 • Innføre en lov om nærnatur som gir varig vern av områder som er viktige for friluftsliv og naturopplevelser for mange mennesker.
 • Redusere presset på naturen ved å gjøre livskvalitet innenfor naturens tålegrenser til målet for den økonomiske politikken, ikke stadig høyere produksjon og materielt forbruk.
 • Utvide statsbudsjettet med forpliktende mål og budsjetter for økologisk bærekraft for å sikre at det ikke drives rovdrift på norske naturressurser.
 • Verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur og sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur i Norge.
 • Etablere et program for restaurering og reetablering av våtmarker, naturskog og andre viktige naturtyper, og ha som mål at 15 prosent av forringede økosystemer skal restaureres innen 10 år.
 • Trappe opp arbeidet med kartlegging av norsk natur, og fullføre et økologisk grunnkart for Norge innen ti år.
 • Etablere Østmarka og Preikestolen nasjonalpark, utvide Jotunheimen nasjonalpark og ta initiativ til en plan for nye nasjonalparker med særlig vekt på lavlandsområder og kystnatur.
 • Tredoble vernet av verdifull skog i Norge ved å verne minst 10 prosent av den produktive skogen vår innen 2027.
 • Stanse hogst av de gjenværende områdene med gammelskog i Norge.
 • Trappe opp Norges innsats for å bevare regnskog ved å øke støtten til regnskogbevaring, trekke oljefondet ut av investeringer som fører til tap av regnskog og unngå import av varer som bidrar til ødeleggelse av regnskog.
 • Reetablere sammenhengende inngrepsfrie naturområder som er viktige for å gjenopprette store sammenhengende trekkruter for villrein.
 • Etablere større, sammenhengende nasjonalparker og verneområder på tvers av landegrensene i Norden, særlig på Nordkalotten.
 • Reversere lovendringen som har åpnet for fornøyelseskjøring med snøscooter i norsk natur og bruk av vannscooter og si nei til forslag som fører til økt motorisert ferdsel i naturen.
 • Stanse miljøskadelige subsidier som bidrar til hogst av gammelskog eller inngrep i urørt natur.
 • Jobbe aktivt for å beskytte og bygge opp igjen bestander av arter som er truet av utryddelse, blant annet ved å mangedoble antallet prioriterte arter og øke antallet utvalgte naturtyper.
 • Sikre levedyktige bestander av alle rovdyr og rovfugler som hører hjemme i norsk natur.
 • Etablere Norge sin første nasjonalpark som har et helhetlig økosystem som inkluderer rovdyr.
 • Ha minimum 8-10 helnorske ynglinger av ulv.
 • Supplere verneplanen for vassdrag med flere vassdrag og legge spesielt vekt på å verne mye kystnær vassdragsnatur i løpet av stortingsperioden.
 • Styrke arbeidet for å beskytte og styrke norske villaks- og ørretbestander.
 • Bygge flere viltoverganger over veier, toglinjer og andre barrierer, og iverksette tiltak for å fjerne farlige og unødvendige menneskeskapte hinder som gjerder, piggtråd og liknende.
 • Hindre nye, fremmede arter i å etablere seg i Norge og lage handlingsplaner for å bekjempe de mest skadelige svartelistede artene.
 • Lage et sterkere lovverk for å beskytte naturen, blant annet ved å gi hjemmel for bindende miljøkvalitetsnormer i naturmangfoldloven.
 • Utvikle retningslinjer for bærekraftig bruk av biomasse, som sikrer at produksjon og bruk av biodrivstoff ikke legger beslag på matjord eller fortrenger regnskog.
 • Skjerpe kravene til bærekraftig skogsdrift og gi sterkere insentiver til skogeiere som ønsker å gå over til en mer skånsom skogsdrift hvor hensynet til miljøet ivaretas.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle