Vedtekter for Grønt kvinnenettverk

Vedtekter for Grønt Kvinnenettverk

§ 1 Formål

Grønt Kvinnenettverks (GK) formål er å sikre at Miljøpartiet De Grønne formes og frontes også av kvinner, og kvinners perspektiver, i samsvar med partiets ambisjoner om kjønnsbalanse. Vi vil jobbe for partiets medmenneskelige fokus, både internt og eksternt. Vi vil arbeide for likeverd mellom kjønnene på alle samfunnsområder, og at partiet skal engasjere kvinner i alle samfunnslag til grønt politisk arbeid.

§ 2 Politisk målsetning

Grønt kvinnenettverk vil arbeide for:

 • et samfunn hvor kjønnene er likestilte og likeverdige

 • kvinners rettigheter, egenverd og rett til selvrealisering og respekt globalt og lokalt

 • kvinners rett og frihet til å være seg selv

 • kvinners frihet fra å fremstilles som sexobjekt

 • et samfunn uten vold mot kvinner

§ 3 Styret

 1. Grønt kvinnenettverks styre består av inntil ni medlemmer og tre vararepresentanter i nummerert rekkefølge.

 2. Ett av medlemmene skal være representant fra GU (med egen vara, velges av GU).

 3. Minst ett av medlemmene skal sitte i sentralstyret (velges av sentralstyret).

 4. Styret skal bestå av en leder, to nestledere, en møteansvarlig, en kasserer og en sekretær.

 5. Styreleder skal være representert på gruppemøter på Stortinget. Det velges to varamedlemmer som kan møte når styreleder har forfall.

 6. Inntil to av medlemmene i styret behøver ikke å være kvinner.

 7. Styret avholder minst seks møter i året.

 8. Styremedlemmene skal i størst mulig grad reflektere bredden av holdninger og livssituasjoner i partiet.

 9. Styremedlemmer velges for ett år av gangen og kan maksimalt sitte i 6 år sammenhengende.

§ 4 Valg

Styremedlemmene foreslås av valgkomitéen nasjonalt og velges av landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne. Valgkomitéen innstiller på et styre på mellom sju og ni medlemmer og tre vararepresentanter.

§ 5 Medlemmer

Alle medlemmer av MDG, uansett kjønn, kan være medlem av GK og delta på samlinger, kurs eller i dialogforum som opprettes.

§ 6 Kontaktpersoner i fylkes/lokallag

Alle lokallag/fylkeslag kan velge en fra sitt styre som kontaktperson til Grønt Kvinnenettverk. Kontaktpersonen skal ivareta kommunikasjon fra sitt lag til Kvinnenettverket, og fra Kvinnenettverket til sitt lag.

§ 7 Økonomi

Grønt Kvinnenettverk er en egen budsjettpost i MDGs budsjett som vedtas på Landsmøtet.

§ 8 Kurs/samlinger

GK arrangerer minst ett helgemøte hvert år, fortrinnsvis i forbindelse med 8. mars. Alle medlemmer av MDG er velkommen til kursing/inspirasjon, politisk dialog og informasjon.

§ 9 Faggrupper/gruppearbeid

GK kan sette i gang gruppearbeid på relevante tema. Gruppene samler bakgrunnsinformasjon og utarbeider forslag som styret stemmer over.

§ 10 Offentlige uttalelser

Styret godkjenner offentlige uttalelser på vegne av GK.