Vi trenger en grønn omstilling i kommunesektoren!

Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes landsstyre 2.10.2022

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

Styrke grønn innkjøpskompetanse

 • Stille strengere krav til fylkeskommuners og kommuners anskaffelsesstrategier for å styrke samfunnsutviklingen i en mer bærekraftig retning. Samtidig må vi sørge for å styrke kommunenes økonomi og handlingsrom for å sette dem i stand til dette.
 • At de kommuner og fylkeskommuner som enda ikke har etablert klimaregnskap og klimabudsjetter som styringsverktøy for å nå målet om klimanøytral drift i kommunesektoren skal få bistand til å opprette dette.
 • Styrke innkjøpskompetansen på grønne innkjøp. Det må legge til rette for kompetanseheving, ressurseffektivisering og samordning av innkjøp og innkjøpsrutiner gjennom etablering av en kunnskapsbank for kommunale virksomheter
 • Det bør fokuseres både på egen virksomhet og lokalsamfunn, og så langt det er mulig skal det tas høyde for både direkte og indirekte utslipp.

Stille klima og miljøkrav for å sikre bærekraftige innkjøpsrutiner

 • Kommunen og kommunale virksomheter skal bedre sin egen ressurseffektivitet med hensyn på miljø. Utslipp av miljøgifter i fremstilling av varer og tjenester som kommunen anskaffer skal unngås.
 • Kommunale innkjøp skal bidra til god sirkulær økonomi. Det innebærer strategiske vurderinger om nye innkjøp er nødvendig, etterspørring av gjenvunnet eller gjenvinnbart materiale, ombruk, reparasjon, oppgradering eller demontering.
 • Kommunen kan også vurdere rammeavtale på levering av brukte møbler og andre egnede produkter. I slike tilfeller skal lokale bedrifter prioriteres i anbudsprosesser.
 • Stille krav til samarbeid mellom aktører for å styrke lokalt næringsliv og bidra til grønn innovasjon og vekst i lokalsamfunn.
 • Etablere krav om miljøsertifiseringer, resirkulerte materialer og etterlyse EPD dokumentasjon til kommunens leverandører ved innkjøp av tekstiler, varer og utstyr.
 • Innføre rammeavtaler for kommunale innkjøp som kontraktsfestede krav til reparasjon, gjenvinning av materialer og komponenter og levetids merking av forbruksvarer
 • At alle kommunale anskaffelser og innkjøp skal kunne vise til leverandører med dokumentert respekt for grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeids- og lønnsforhold og gjennomsiktige eierskapsstrukturer i hele verdikjeden.

Bygge for fremtiden i kommunene

 • Kommuner bør prioritere bærekraft og klimahensyn i anbudsprosesser ved at hensyn til klima og bærekraft vektlegges på lik linje med pris i konkurransegrunnlaget.
 • At kommunene som reguleringsmyndighet skal få handlingsrom til å stille krav om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet og 95% avfallssortering i bygg-og anleggsprosjekter, både egne kommunale og private.
 • Innføre krav om klimaregnskap og livssyklusanalyser for alle nye kommunale bygg-og anleggsprosjekter som inkluderer et sammenligningsgrunnlag for å vurdere miljøbelastningen av å bygge nytt kontra rehabilitering
 • Det skal stilles krav om fossilfri bygg-og anleggsplasser og økt bruk av utslippsfrie arbeids-og anleggsmaskiner.

Styrke grønne reiser og mat i bærekraftige kommuner

 • Kommunale virksomheter bør innføre tiltak for å forebygge og redusere matsvinn gjennom koordinering og planlegging mellom virksomheten og leverandør. Matsvinn skal kartlegges for å effektivisere innkjøpsrutiner og det skal oppfordres til ombruk av matsvinnet.
 • Det skal legges til rette for å kjøpe lokalprodusert mat ved å dele opp bestillinger og sette krav om dyrevelferd, redusert bruk av antibiotika i fôret og sesongbasert frukt og grønt.
 • Det skal legges til rette for at det alltid skal være et bærekraftig og plantebasert tilbud når det serveres mat.
 • At kommunene skal øke takten i utfasing av fossile kjøretøy og arbeids- og anleggsmaskiner i egen virksomhet og bidra gjennom anbudsprosesser til det samme i privat sektor.

Gjennomføring av tiltakene

 • Det lages en statlig plan for heving av klimakompetanse i norske kommuner med øremerkede midler.
 • MDG vil fortsette å fremme endringer i statlig regelverk som gir kommunene mer handlingsrom til å handle lokalt og sirkulært og kreve utslippskutt.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle