Gode opplevelser for alle, for alltid: politisk plattform for grønne opplevelser

GODE OPPLEVELSER, FOR ALLE, FOR ALLTID

Politisk plattform for grønne opplevelser 

Vedtatt av MDGs landsstyre 26. mars 2023

 

MDG ønsker å skape et bærekraftig samfunn, som ivaretar fritiden og livskvaliteten til barn og unge, folk som bor i by og distrikt, uavhengig av hvilken sosial bakgrunn eller økonomisk bakgrunn man har. Vi ønsker å skape et samfunn der opplevelser trumfer overforbruk, og alle har tilgang til gode natur- og kulturopplevelser, og en meningsfull fritid. 

Et bærekraftig fritidsforbruk, innenfor naturens tålegrenser, er en del av løsningen for å motvirke økende forskjeller og skape en solidarisk fritidskultur som rommer alle i samfunnet. 

Derfor vil Miljøpartiet De Grønne jobbe for:

 • at personlig økonomi og geografisk bosted ikke skal være en avgjørende faktor for at man skal ha tilgang til en innholdsrik fritid.
 •  å øke tilgjengeligheten av bærekraftige fritidsaktiviteter
 • å fremme inkludering ved deleløsninger, ombruk og gjenbruk av fritidsutstyr 
 • å støtte opp under næringer og bransjer som tilbyr tjenestebasert produksjon som fremmer god folkehelse, har lavt energiforbruk og skaper nye, miljøvennlige forbruksvaner.
 • Et mangfold av gratis og inkluderende samlingssteder for mennesker i alle aldre 

TILTAK: 

 1. Nasjonalt løft for bibliotekene

Folkebibliotekene har en viktig rolle i samfunnet, og er en arena for læring, kulturopplevelser og sosialt samvær. Folkebibliotekene hadde 17,5 millioner besøkende i 2021, og ble besøkt av 58 % av alle barn mellom 5 og 15 i det samme året. Blant barn med innvandrerbakgrunn var dette tallet enda høyere, hvorav syv av ti oppga at de hadde besøkt et folkebibliotek de siste 12 månedene. Disse oppgir å i større grad bruke biblioteket som arena for å slappe av, låne utstyr og sosialisere. Vi mener at vi må utnytte folkebibliotekets unike posisjon, som et samlingspunkt for unge og voksne i fritiden. Samtidig må vi bruke denne fordelen til å berike barn og unges fritid, og da spesielt barn og unge fra lavinntektsfamilier, som opplever sosiale og/eller økonomiske barrierer for å delta på fritidsaktiviteter.

Derfor vil MDG jobbe for:

 • Styrke folkebibliotekene som en arena for rekreasjon, fritid og kunst- og kulturopplevelser.
 • Innføre en meråpen-ordning med bibliotekkort på alle landets biblioteker, for å sikre at alle alltid har et varmt, kostnadsfritt og åpent sted å dra.
 • Etablere utstyrssentraler i tilknytning til alle folkebibliotek,  i samarbeid med lokale attføringsbedrifter. Disse kan, i tillegg til å tilby utlån av utstyr, arrangere aktiviteter og turer i nærmiljøet i samarbeid med frivillige organisasjoner. Dette for å skape kjennskap til friluftsliv og lokale kulturtilbud.
 • Etablere praksis for innbyggermedvirkning, og åpne for brukerinvolvering i utviklingen av folkebibliotekene. På lokalt plan kan dette skje i samarbeid med frivilligheten, kommunens kulturvirksomhet, skoler, barnehager, omsorgssektoren, NAV,  barnevern og næringsliv for å utvikle tilbud og aktiviteter som treffer ulike målgrupper, møter behov, og samtidig treffer bredt og skaper interesse i lokalsamfunnene.

 

 • Ferie for alle

MDG vil sørge for at alle har muligheten til å oppleve minnerike turer, med gode opplevelser i sentrum. Samtidig skal ikke vår velfortjente fritid gå ut over friheten til mennesker i andre deler av verden. Derfor vil vi legge til rette for rimelige, grønne og inkluderende feriemuligheter og opplevelser. 

Derfor vil MDG jobbe for:

 • Innføre et nasjonalt reisekort for voksne til 499 kr i måneden og 249 kr for barn og unge. Dette for å minske den økonomiske byrden til en familie ved å velge kollektivtransport og tog i ferier, samt gi muligheter for å delta på fritidsaktiviteter i nærområdene. 
 • Utvikle tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner og bedrifter som søker å utvikle et bærekraftig ferie- og fritidstilbud. 
 • Øke skattefritaket for utleie av hytter fra 10.000 til 50.000 for utleie av private hytter. Dette for å skape et større utleiemarked for hytter, og gjøre det økonomisk gunstig å leie ut. Det vil oppmuntre til en bærekraftig delingsøkonomi ved at vi deler på hyttene som allerede bygget, samt tilgjengeliggjør hytteliv og naturopplevelser for de som ikke har råd til å kjøpe egen hytte. 
 • Øke formuesverdien på hytter og fritidsboliger til 90 prosent for å unngå at det blir mer lønnsomt å bygge nye hytter.
 • Bygge ut et landsdekkende nett av sykkelveier med høy kvalitet, samt starte et eget statlig prosjekt for tilrettelegging av sykkelturer fra togstasjoner. Videre må det sikres at togene har god kapasitet for å transportere sykler og sykkelvogner.
 • Samarbeide tett med frivilligheten for å tilrettelegge for flere gratis ferieaktiviteter, og tilgjengeliggjøre flere offentlige eiendommer og hytter for utleie til frivilligheten og familier.

 

 • Tilgjengelige fritidsarenaer, opplevelser og en sterk frivillighet 

Kafé, restaurantbesøk, teater og kino er lite energikrevende og grønne aktiviteter. Samtidig utgjør de et mulighetsrom for utvikling av nye aktiviteter og impulser, ny mat og nye reisevaner.

Derfor vil MDG jobbe for:

 • Innføring av en fylkeskommunal tilskuddsordning for oppstartsmidler til gründervirksomheter som serverer bærekraftig mat, herunder vegetar og/eller økologisk og kortreist mat, og/eller tilbyr matkurs og opplæring innen bærekraftig kosthold.
 • Etablering av en ordning for økonomisk støtte til oppstartsbedrifter innen for opplevelsesnæringen, som ønsker å tilby bærekraftige “pakketurer” og lokale fritidsopplevelser.
 • Innføre et nasjonalt aktivitetskortet som et digitalt aktivitets- og fritidskort for alle barn og unge mellom 6 og 18 år. Kortet vil være inkorporert i en mobilapp som vil fungere som en digitalt oppslagsverk for aktiviteter i nærområdet. 
 • Styrking av det lokale kunst- og kulturtilbudet, og øking av støtten til private aktører og frivillige organisasjoner som arrangerer kulturtilbud i kommunene.
 • Å sette miljøkrav ved tildeling av offentlige tilskuddsmidler, samt introdusere krav om bærekraftig drift ved hovedfordeling av spillemidler fra Norsk tipping sitt overskudd. Det anbefales å supplere en slik ordning med å sette av 1 % av midlene som en søknadsbasert tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som ønsker finansiering til miljøvennlig drift, jf. Klimasats-ordningen under Miljødirektoratet. I tillegg til støtte til innovasjonsprosjekter for å finne miljøvennlige alternativer for kunstgressbaner og gummigranulat.
 • Satsing på sambruk av idrettsanlegg – ved å koordinere innretningene kan dette bidra til energieffektivisering, lavere arealforbruk, samt andre fordelaktige løsninger. Ved å bygge anlegg litt større, vil anleggene kunne romme flere idrettsgrener, og hallene vil fungere som konkurransearenaer for flere grener.
 • Utvikle en nasjonal strategi og tilskuddsordning for å gi veiledning og økonomisk støtte til kommuner som ønsker å utvikle et ombrukskonsept. Disse med et særskilt fokus på fritidsutstyr, elektronisk utstyr, tekstiler, møbler, og reparasjonstjenester. Fylkeskommunene bør ha en tydelig rolle som tilrettelegger for å utvikle felles møteplasser for frivillige organisasjoner, sosiale entreprenørskap og næringsliv.
 • Å tilgjengeliggjøre offentlige lokaler og samlingsarenaer for økt bruk til kultur, idrett og fritid. Vi vil blant annet gjøre det enklere for privatpersoner, organisasjoner og frivilligheten å leie og bruke idrettshaller, musikkarenaer og klasserom på skoler utenfor skoletiden, for eksempel gjennom digitale bookingsystemer.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle