Dyrevelferd

De Grønne vil styrke dyrenes rettigheter og velferd og slå hardere ned på dyremishandling.

Vi vil:

  • Forby pelsdyroppdrett raskest mulig og stanse all import av produkter fra pelsdyroppdrett
  • Få på plass dyrepoliti over hele landet
  • Forby avl og import av dyreraser som genetisk medfører store helseskader eller lidelser for dyrene
  • Inkludere dyrekunnskap i naturfag og etikkundervisning i grunnskolen for å fremme innsikt i etisk behandling av tamme og ville dyr
  • Fremme alternativer til dyreforsøk og stramme inn regelverket for å hindre dyreforsøk som forårsaker smerte, stress og angst
  • Sikre levedyktige bestander av alle rovdyr og rovfugler som hører hjemme i norsk natur. Ha minimum 8-10 helnorske ynglinger av ulv
  • Være dyrenens stemme på Stortinget og gjøre dyrevelferd til en hovedsak i neste stortingsperiode

 

Alt henger sammen

Den grønne bevegelsen bygger sin politikk på en grunnleggende respekt for alt liv. Menneskene er knyttet til og avhengig av naturen og dermed av mangfoldet av ulike livsformer på jorda. Derfor jobber Miljøpartiet De Grønne for et samfunn der solidariteten utvides til å omfatte dyr og natur. Vi vil føre en dyrevelferdspolitikk der husdyr og kjæledyr behandles på en anstendig og respektfull måte. Vi er overbevist om at det er en sterk sammenheng mellom vår respekt og omsorg for dyr og vår respekt og omsorg for hverandre.

 

Dyrs rettigheter

De Grønne mener dyrevelferd fortjener en langt større plass i den norske politiske debatten. Hvis dyrenes rettigheter skal respekteres, er det behov for en reform av mange typer dyrehold i Norge og en langt strengere håndheving av den norske dyrevelferdsloven. Enkelte former for dyrehold, som pelsdyroppdrett, er uforenlig med god dyrevelferd og må avvikles raskest mulig.

Dyr har egenverdi

I dag lever flere hundre millioner dyr i norske fjøs, oppdrettsmerder og som familiedyr og sportsdyr. De Grønne mener at alle disse dyrene har egenverdi. Egenverdi betyr at dyrenes liv har verdi i seg selv, utenom den nytten de har for oss mennesker. Dyr som holdes i fangenskap av mennesker skal ha mulighet til å utfolde sin naturlige atferd, inkludert hvile, bevegelse og stimulerende aktiviteter, være utendørs i blant og få dekket sosiale behov.

Motta vårt
nyhetsbrev