De Grønnes alternative statsbudsjett for 2015

Av Miljøpartiet De Grønne den 26. nov, 2014

Miljøpartiet De Grønne er stolte av å kunne presentere et budsjett som viser vei til fornybarsamfunnet, og for at dette skiftet kan starte nå.

Les hele vårt alternative budsjett her:

Last ned budsjettet som PDF.

Budsjettet vårt svarer på det vi alle vet, nemlig at vi må redusere utslippene, og sikre at forbruket er innenfor det som naturen kan tåle. Det haster med å snu utviklingen. I løpet av de siste 40 årene er verdens bestander av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier halvert, og om mindre enn 20 år er verdens karbonbudsjett brukt opp, i følge FNs klimapanel.

Klimaendringer er ikke lenger abstrakt. I Norge mister folk hjemmene sine, veier og annen infrastruktur ødelegges og vi opplever et massivt tap av biologisk mangfold. I andre land er situasjonen mye verre, og for mange klimaflyktninger er det et spørsmål om liv og død.

Det er helt nødvendig at det norske statsbudsjettet blir et fornybart budsjett, både for oss som lever her nå, og for de som arver kloden.

For å få til dette skiftet trenger vi et budsjett som gir Norge flere bein å stå på og som tar vårt internasjonale ansvar på alvor. Det må koste å forurense og bli lønnsomt å leve sunt og bærekraftig.

Dette ønsker vi å legge til rette for gjennom vår satsing. Skal vi sikre framtiden må vi investere grønt gjennom oljefondet, og ikke bruke over evne. Derfor ønsker vi i vårt budsjett å bruke 16. milliarder kroner mindre oljepenger enn statsbudsjettet til Regjeringen legger opp til.

Vi vil satse penger på grønt næringsliv og gründervirksomhet. Vi mener økt kunnskap om natur og miljø er vesentlig for å klare omstillinger og for å finne løsninger. Vi vil derfor bruke 7 milliarder kroner på grønn kunnskap.

All klimaendring skjer lokalt, og det er der folk bor og jobber. Derfor vil vi satse på grønne nærmiljøer og arbeidsplasser. Livskvalitet er mer enn forbruk, og maten vi spiser og hvordan den produseres er viktig for både helse, dyrevelferd og miljø.

Klimapolitikk er samfunnsutvikling, og vi vil satse mindre på økt biltransport til og fra de store byene, og langt mer på sykkel og kollektivtransport. Våre tiltak vil i tillegg spare oljefondet for 33. milliarder kroner i forhold til regjeringens forslag.

Vi har fokusert på syv hovedsatsingsområder. Les mer om disse under.

1. Fremtidens næringsliv er grønt
2. Natur er kunnskap og verdier
3. Det grønne skiftet skjer lokalt
4. Livskvalitet er mer enn forbruk
5. Bedre mat og dyrevelferd
6. Klimapolitikk er samfunnsutvikling
7. På skinner mot utslippsfri transport

Nøkkeltall:

 • Samlet øker vi skatter og avgifter med ca. 38 milliarder kroner. De med høye inntekter og formuer skal betale mer skatt og de med lave inntekter blir skjermet gjennom lavere skatt. De fleste er enige i at forurenser skal betale og vi gjør dette i praksis. I vårt budsjett øker vi miljøavgiftene på fly, fossilbiler og strøm betydelig. Poenget med disse avgiftene er å redusere aktiviteter som ødelegger klima og miljø, og de vil derfor være midlertidige. I en overgangsperiode gir dette pengene som vi bruker målrettet til en grønn omstilling.
 • Vi vil fremme sunn og miljøvennlig mat ved å fjerne moms på frukt og grønt til 2,7 milliarder kroner og øke avgifter på kjøtt, sukker og tobakk til 2,9 milliarder kroner.
 • Vi vil bruke 1 milliard ekstra til klimatiltak i kommunene. Av disse øremerker vi 600 mill. til klimarådgivere som skal hjelpe kommuner som allerede i dag har gode klima- og energiplaner liggende.
 • Det er uansvarlig å øke oljepengebruken hvert budsjettår. Det hindrer grønn omstilling og øker klimagassutslippene. Vi reduserer oljepengebruken sammenlignet med regjeringen med 16 milliarder kroner. Vi viser at det er mulig å drive staten for mindre oljepenger enn noe annet parti. Slik styrker vi konkurransekraften til fremtidens næringsliv samtidig som vi opprettholder et høyt velferdsnivå og styrker den sosiale politikken.
 • Vi er det eneste partiet som prioriterer kollektivutbygging og sykkel foran veiutbygging. Vi kutter 3,7 milliarder til investeringer i nye veier og flyplasser og bruker nesten 6 milliarder kroner til grønn transport. Av disse er 1,9 milliarder kroner til jernbane, 1 milliarder kroner til sykkel, 500 mill. kr til utbygging av ladestasjoner for elbiler, 730 mill. kr til belønningsordninger for kollektivtrafikk og 1,5 milliarder kroner til bymiljøpakkene i større byer.
 • Vi har store muligheter her til lands, de må vi ta i bruk! Vi har masse kompetanse, vi har teknologi og ressurser, stor omstillingsevne i næringslivet, vi har penger og stort politisk handlingsrom. Det som trengs er politisk vilje.
 • Vi bruker 16 milliarder færre oljekroner enn regjeringen, og sparer oljefondet for 33 milliarder kroner gjennom vårt grønne skifte.

1. Fremtidens næringsliv er grønt

Norge har mange dyktige gründere, men mange sliter med å få tak i investeringskapital. Vi setter av 1,2 milliarder kroner til nye grønne såkornfond i 2015, som sammen med tilsvarende beløp fra private investorer skal investeres i nye bedrifter.

Vi vil også ha et eget katapultfond for bedrifter i den tidligste fasen, i samarbeid med våre fremste teknologimiljøer. Målet er å skape flere vekstkraftige bedrifter, og ikke at staten skal eie mer. Når selskapene vokser skal staten selge seg ut.

 • For å legge til rette for gründere og småbedrifter, foreslår vi målrettete skatteletter på 1,4 milliarder kroner. Vi vil gi selvstendig næringsdrivende rett til å føre minstefradrag på lik linje med arbeidstakere, og vil la nystartede små bedrifter betale halv arbeidsgiveravgifter.
 • Samtidig tror vi at store prosjekter som satsning på feks havvind krever en statlig motor. I dag får Statoil beholde ca. halvparten av sitt overskudd til å investere i mer olje og gass, mens staten henter 85 % av overskuddet ut av Statkraft. Vi vil snu dette på hodet. Vi foreslår at Statkraft skal beholde 50 % av sitt overskudd – som gir selskapet 2,1 milliarder kroner mer i egenkapital i 2015. For Statoil gjør vi det motsatte, her foreslår vi at staten skal hente ut 5 milliarder mer i utbytte.
 • Havbruksnæringen genererer store inntekter for landet, men drives i dag ikke bærekraftig. Vi vil at dette skal være en viktig næring fremover, men da må det ryddes opp. De Grønne setter av en halv milliard til oppdrettsomstilling for at denne næringa blir mer bærekraftig. Vi vil bidra til å utvikle gode ideer som merking av fisk og lukkede anlegg.

Vi vil bruke:

 • 1,2 milliarder kroner til grønne såkornfond
 • 1,4 milliarder kroner i skattelette til gründere og småbedrifter
 • La Statkraft beholde 2,1 milliarder kroner mer til å investere i fornybart
 • En halv milliarder til omstilling i oppdrettsnæringen

2. Natur er kunnskap og verdier

 • Vi trenger bedre kartlegging av økosystemer og artsmangfold for å forstå naturens tålegrenser. Bedre kunnskap vil også kunne åpne for mer bærekraftig næringsvirksomhet basert på biologiske ressurser (feks skog). Vi setter av 367 mill. kr til et nasjonalt kunnskapsløft for naturkartlegging og miljøforvaltning.

 • Samtidig vet vi allerede at vi har kommet i en situasjon hvor det er avgjørende med vern av utsatte naturområder og arter. Vi tredobler bevilgningene til skogvern (378 mill. kr) og setter av 400 mill. kr til nye nasjonalparker og tilskudd til naturvern i nærmiljøer.
 • Til sist er det avgjørende å styrke miljøforvaltninga for å ivareta dagens lovverk. Mens regjeringen har foreslått store kutt, øker vi bevilgningene på en rekke poster, blant annet til Miljødirektoratet. Totalt styrker vi Klima- og miljødepartementets budsjett med 3,3 milliarder i forhold til regjeringen.
 • Samlet øker vi bevilgningene til disse formålene med nesten 4 milliarder kroner.

Vi vil bruke:

 • Kunnskapsløft for naturkartlegging på 367 mill. kr
 • Tredobling av skogvern til 378 mill. kr
 • 400 mill. kr til nye nasjonalparker og naturvern i nærmiljøer
 • Samlet styrking av Klima- og miljødepartementet med 3,3 milliarder kroner

3. Det grønne skiftet skjer lokalt

Til syvende og sist er all politikk lokalpolitikk. Kommunene har en sentral rolle i klimapolitikken, både gjennom politikk for å bygge gode lokalsamfunn med lave utslipp – og gjennom å jobbe med tilpasning til klimaendringene, noe som dessverre blir mer og mer aktuelt.

 • Vi vil bruke 1 milliard ekstra til klimatiltak i kommunene. Mange kommuner har gode klima- og energiplaner liggende, og vi vil hjelpe dem å realisere dem ved å øremerke 600 mill. til klimarådgivere. I tillegg setter vi av 400 mill. til ekstraordinære tilpasninger – som vi har sett i Odda nå i høst – denne posten kommer til å måtte øke kraftig i årene fremover.
 • Vi vil opprette tilskuddsordning for satsing på bærekraft i by og lokalmiljø med 700 mill. – etter modell av planene for Groruddalssatsingen og Brøset i Trondheim.
 • I vårt budsjett er kommunene ikke en leverandør av stykkprisfinansierte velferdstjenester, men gis tillit til å skape gode lokalsamfunn. Derfor øker vi kommunenes inntektsramme med 3,4 milliarder kroner utover regjeringens forslag.
 • Samlet: Ca. 7 milliarder kroner

Vi vil bruke:

 • 1 milliard til kommunal klimapolitikk
 • 700 mill. kr til nytt program for grønne nærmiljøer
 • Øke inntektsrammen til kommunene med 3,4 milliarder kroner

4. Livskvalitet er mer enn forbruk

Perspektivmeldingen legger opp til at vi skal tredoble det private forbruket frem mot 2050. Miljøpartiet De Grønne mener dette er en oppskrift på ødelagt natur og dårligere livskvalitet. Vi er det eneste partiet som systematisk fører en politikk for å redusere forbruksveksten.

 • I vårt alternative budsjett reduserer vi personbeskatningen for de med lav inntekt, mens vi øker skattene for de med høy inntekt og formue. Totalt henter vi inn 9 milliarder kroner mer i skatt, som gir redusert forbruk, og samtidig en mer rettferdig fordeling.
 • Vi gjennomfører grønne avgiftsendringer på til sammen 30 milliarder. Vi innfører en flyseteavgift på 300 kr innenlands (150 kr der det ikke finnes jernbane) og 600 kr utenlands. Vi øker avgiftene på fossilbiler, samtidig som hybridbiler blir billigere. Vi øker elavgiftene med 10 øre for å stimulere til mer energisparing.
 • En viktig driver av forbruksveksten er boligmarkedet. Vi foreslår at det bare gis rentefradrag for lån opp til 3,5 mill. kr. – for å redusere prisveksten. Vi setter av 810 mill. kr til å bygge nye studentboliger, og øker rammen for startlån via Husbanken med 2 milliarder kroner og gir 1 milliard i økt tilskudd til kommunale utleieboliger.

Vi vil bruke:

 • Redusert skatt for lave inntekter, økt skatt for høye inntekter og formue: 9 milliarder kroner
 • La forurenser betale gjennom grønne avgiftsendringer: 30 milliarder kroner
 • En aktiv, sosial boligpolitikk for å redusere prisveksten: 6 milliarder kroner

5. Bedre mat og dyrevelferd

I Norge har vi mye fokus på mat, men likevel er bevisstheten lav om matens verdi, hvor maten kommer fra og hvordan den er produsert. Sunn, god mat er en grunnleggende verdi for de fleste.

 • Likevel øker kjøttforbruket, mat kastes og fedme er et problem i vestlige land. Kjøttforbruket er en av de store klimagasskildene og en stor trussel mot skog og annen natur.
 • De Grønnes budsjett svarer på dette ved å foreslå tiltak for å styrke dyrevelferd, helsegevinst og miljøstandard i alle ledd i matproduksjonen. Vi innfører også betydelige avgiftsendringer sammen med mer informasjon og tiltak for praktisk kunnskap, matglede og møteplasser mellom produsent og forbruker.

Vi vil bruke:

  Fjerne moms på frukt og grønt til 2,7 milliarder kroner

 • Øke avgift på kjøtt, sukker og tobakk til 2,9 milliarder kroner
 • 15 mill. kr til Mattilsynet, bl.a. utrede uavhengig dyretilsyn
 • 30 mill. kr i subsidier til omstillingsstøtte mens pelsdyroppdrett avvikles
 • 20 mill. kr til å etablere dyrepoliti
 • 13 mill. kr til å utvikle alternativer til dyreforsøk

6. Klimapolitikk er samfunnsutvikling

I budsjettet starter vi nedtrappingen av norsk oljeindustri. Mange er bekymret for todelingen av norsk næringsliv, inkludert det regjeringsutnevnte Holden-utvalget – og andre partier på Stortinget.

 • Oljeavhengigheten svekker konkurranseevnen til øvrig næringsliv. Samtidig er det stor risiko for at massive investeringer i oljeutvinning blir verdiløse om 20-30 år.
 • Vi bruker 16 milliarder færre oljekroner enn regjeringen, og sparer oljefondet for 33 milliarder kroner gjennom vårt grønne skifte.

Vi vil bruke:

 • 16 milliarder kroner mindre oljepengebruk
 • 17 milliarder kroner i økte inntekter fra oljeindustrien gjennom investeringskutt og skatteøkninger
 • Innføre en «klimaprosent» til FNs klimafond fra oljefondet: 33 milliarder kroner. Vi vil kanalisere pengene via FNs grønne klimafond, hvor bl.a. USA nylig har varslet store innbetalinger. Dessverre stemte alle partier mot vårt forslag om en klimaprosent i Stortinget forrige torsdag, men Ap, SV, KrF og Sp varslet at de kan komme til å støtte en prosentvis målsetning for klimabistand.

7. På skinner mot utslippsfri transport

Vi er det eneste partiet som faktisk prioriterer kollektivutbygging og sykkel – og prioriterer ned veiutbygging. Vi kutter 3,7 milliarder til investeringer i nye veier og til flyplasser og bruker pengene på grønn transport.

 • Vi har ikke råd til å gjøre alt. Selv etter budsjettforliket med KrF og Venstre, øker veibevilgningene mer enn jernbanebevilgningene neste år (12 vs 10 %). Når nye veier bygges blir folk vant til å kjøre bil, og det gjør det vanskeligere å få folk til å endre reisevaner. Vårt mål er å gjøre kollektivtransporten så konkurransedyktig at folk velger å la bilen stå.

Vi vil bruke:

 • 3,7 milliarder kroner mindre til nye veier og flyplasser
 • Nesten 6 milliarder kroner til grønn transport
 • 1,9 milliarder kroner til jernbanen
 • 1 milliarde mer til sykkel
 • Styrke bymiljøpakkene med 1,5 milliarder kroner
 • 500 millioner kr til ladestasjoner for elbil
 • 730 millioner kr til belønningsordninger for kollektivtrafikk
 • Vi vil dekke landet med elbil-ladere innen 2017 til 500 mill.