Biomangfold

Verden står overfor et enormt tap av natur og biomangfold.

Ifølge en rapport utarbeidet av WWF 2018 - Living Planet Report - har verdens dyrebestander blitt redusert med gjennomsnittlig 60 prosent siden 1970.

FNs internasjonale naturpanels (IPBES) rapport forsterker det dramatiske bildet ytterligere. Miljøpartiet De Grønne tar naturkrisen på alvor, og vi vil alltid stå på naturens og dyrenes side.

 

Vi vil:

 • Innføre en nullvisjon for tap av naturmangfold.
 • Sikre levedyktige bestander av alle rovdyr og rovfugler som hører hjemme i norsk natur.
 • Stanse tap av arter og verdifulle leveområder.
 • Innføre en gradert naturavgift som foreslått av Grønn Skattekommisjon 2015. Inntektene bør øremerkes tiltak for naturrestaurering.
 • Gjenninnføre Miljødirektoratets rapportering av inngrepsfrie naturområder.
 • Tilbakeføre ansvaret for arealsaker fra Kommunaldepartementet til Miljødepartementet, og at Fylkesmannens innsigelsesplikt styrkes i arealsaker som påvirker natur.
 • Styrke virkemidlene for å sikre mer miljøvennlig og giftfritt landbruk.
 • Kommunale gress- og friarealer skal skjøttes for høyest mulig bidrag til biologisk mangfold.
 • Øke støtten til kommuner som vil gjennomføre prosjekter for grønne nærområder med økt biologisk mangfold.
 • Utrede en belønningsordning for kommuner, grunneiere og andre som restaurerer verdifull natur.
 • Økt gjenbruk og fortetting av arealer som allerede er utsatt for inngrep og som ikke berører rødlistede arter.
 • Innføre en rekkefølgebestemmelse i planlegging som følger hierarkiet; unngå, avbøte, restaurere, kompensere.
 • At kommunene innfører arealregnskap. For å kartlegge og sikre eksisterende naturverdier og avklare hvilke naturtyper som bør tilbakeføres eller restaureres.
 • Sette sluttstrek for en forvaltningsmodell der bare “verdifull natur” er verd å bevare.
 • NTP (nasjonal transport plan) må bli en strategisk NATP (nasjonal areal og transport plan) med mål om ikke å ødelegge artenes leveområder og natur mens vi bygger morgendagens transportinfrastruktur.
 • At vekstkommuner innfører markagrenser etter modell fra Oslo og Lørenskog for å sikre en kompakt, bærekraftig stedsutvikling og for å redde bynær natur og dyrka mark.
 • Alle kommuner pålegges å innføre egne naturbudsjetter, med nasjonale grenser for naturtap og målsetninger for restaurering, som innskjerpes årlig.

 

I Norge dag er 4438 arter ført opp på rød liste. Av disse er 2355 klassifisert som truet og 1235 som nær truet. Fjellrev, ulv og lomvi er kritisk truet, det vi si at de står i fare for å bli utryddet.

 

En ny rapport i tidsskriftet Biological Conversation, viser en dramatisk reduksjon på over 40 prosent av verdens insekter. Uten insektene vil verdens økosystemer kollapse, med svært alvorlige konsekvenser for oss mennesker.

 

Norge har gjennom internasjonale avtaler og andre styringsverktøy det som skal til for å ivareta de livsviktige naturarealene til blant annet fjellreven. Likevel tillates uforsvarlig nedbygging av viktige naturarealer.

 

De siste årene har regjeringen aktivt bygget ned norsk natur, svekket lovverket mot skadelige naturinngrep og oversett faglige råd fra miljøforvaltning og miljøorganisasjoner.

 

Utbygde arealer er i praksis tapt som leveområde for mange arter. Det kan ta lang tid eller være umulig å gjenskape ødelagt natur som naturskog og slåtte eng. Derfor bør vi bygge der det allerede har vært naturinngrep istedenfor i verdifull natur.

 

Norge bør bli et foregangsland for ivaretakelse av leveområder for insekter, planter og dyr. Naturpanelet IBPES bekrefter dette dystre bildet. Ødeleggelse av leveområder er den viktigste årsaken på kort sikt.

 

Vi bør også endre subsidiene og støtteordningene i landbruket til og også øke det biologiske mangfoldet.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle