Barbara Vögele

kommunestyrerepresentant i Tromsø

Barbara Vögele (f. 1967) er per i dag første vara i kommunestyret og topper nå listen for MDG i Tromsø. Hun er utdannet biolog med fordypning i marin biologi. Hun er født og oppvokst i Freiburg, «den grønne hovedstaden» i Tyskland, og tok sin hovedfag på Svalbard. I 1999 flyttet hun til Tromsø og har siden jobbet som miljørådgiver.

Årets valgkamp er preget av store enkeltsaker som setter dagsorden. Barbara mener at De Grønnes hovedoppgave er å vise at politikken må utformes ut fra en helhetlig tanke, der det forutsettes at alt henger sammen med alt. Avgjørelser som tas i en sak kan ha stor betydning langt utover en enkeltbeslutning. Dette må erkjennes i politikken , og det må handles deretter. De Grønne er ikke et en-sak-om-gangen-parti, men et parti som tør å se etter helheten også der det er ubehagelig.

Barbara kommer til å jobbe for denne helheten, der man legger til grunn at menneskene kan endre alle lover, bortsett fra de naturgitte lovene. Disse må vi underordne oss om vi skal ha en trygg framtid for alle. Politikken skal utformes etter denne premissen. Hun ønsker å ta i bruk hele partiet for å styrke De Grønnes politiske relevans for lokalsamfunnene og folks hverdag.Hun vil gjerne presentere De Grønnes politikk på en positiv måte, uten den sedvanlige nedrakkingen av andre partier og annerledes tenkende. 

Hjertesaker:

  • En forutsigbar byutvikling for Tromsø, med plass til både mennesker og bynært landbruk.
  • Grønn næringsutvikling på lokale ressurser og forutsetninger uten negative konsekvenser for klima og miljø.
  • Utvikling av strukturer som fjerner det store skillet mellom generasjoner. 
  • Bærekraft skal være utgangspunktet for avgjørelser i alle ledd, og framtidig vekst skal basere seg på livskvalitet og mer tid til hverandre, ikke konsumvekst.
  • Fokus på redusert biltrafikk, redusert støy-, støv- og lysforurensing. Myke trafikanter og kollektiv skal ha høy prioritet.
  • Større fokus på livsglede for eldre og den enkeltes behov.

Kontakt:

Tlf: 93619058